Tón nálady sa vzťahuje na úroveň nálady, ktorú človek môže zažívať – ako je nálada vyrovnaná a ako sa môže meniť alebo kolísať v závislosti od situácie. Udržiavanie vyrovnanej nálady je dôležité z mnohých dôvodov vrátane dlhodobého zdravia.

Udržiavanie vyrovnanej nálady je dôležité aj pre každodennú pohodu. Ak majú ľudia zlú náladu, môžu sa u nich prejaviť úzkosti, smútok, únava alebo zvýšené napätie a tieto pocity môžu trvať niekoľko dní. Zlá nálada je skôr prirodzenou súčasťou života ako zdravotným problémom, ale je dôležité rozpoznať a určiť, či sa môže stať dlhodobým problémom.

Spoločnosť Neuraxpharm poskytuje prírodné alternatívy pre tón nálady a akonáhle zdravotnícky pracovník určí vaše špecifické potreby, môže vám odporučiť prípravok, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a stavu.

Zistite viac o tom, ako si udržať vyrovnanú náladu, aké sú vedecké zdôvodnenia zlej nálady, čo tieto pocity spôsobuje, na čo si dávať pozor, kto môže byť najviac náchylný a čo možno urobiť na zmiernenie zlej nálady.

Čo je tón nálady?

Tón nálady sa vzťahuje na úroveň nálady človeka – nakoľko je v danej situácii vyrovnaná. Udržiavanie vyrovnaného tónu nálady je dôležité nielen pre duševnú pohodu, ale aj pre fyzické zdravie.

Vyrovnaná nálada je taká, pri ktorej sú emócie relatívne stabilné a nie sú prítomné žiadne výrazné pocity úzkosti, obáv alebo smútku. Ľudia s vyrovnanou náladou budú pravdepodobne schopní prežívať svoje dni bežným spôsobom bez toho, aby príliš premýšľali o veciach, ktoré by sa mohli pokaziť alebo o ktoré by sa museli obávať. Prirodzenou súčasťou života je vyrovnaná nálada, ako aj zlá nálada.

Čo je zlý tón nálady?

Existuje obrovské množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú náladu, vrátane prostredia, životných udalostí a osobných okolností.

Neexistuje žiadna pevne stanovená príčina zlej nálady. U rôznych ľudí rôzne okolnosti ovplyvňujú to, ako sa cítia v určitých časoch alebo v určitých dňoch. To znamená, že zlá nálada môže byť pre zdravotníckych pracovníkov ťažko rozpoznateľná[1].

Nálada ľudí je nesmierne dôležitá, pretože ak je trvalo na nízkej úrovni, môže viesť k iným zdravotným poruchám. Pretrvávajúca zlá nálada bude mať z dlhodobého hľadiska s veľkou pravdepodobnosťou negatívne dôsledky, preto je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako ju vyriešiť.

Uvedomenie si toho, čo spôsobilo zlú náladu, môže byť užitočné pri jej zvládaní a môže niekoho viesť k zmenám v životnom štýle, ktoré dlhodobo zlepšia jeho pocity.

Príčiny zlého tónu nálady

Nikoho neprekvapí, že existuje mnoho príčin zlej nálady. Niekedy to môže byť dôsledok závažných životných udalostí, zatiaľ čo v iných prípadoch to môže byť spôsobené udalosťami, ktoré by mohli byť vnímané ako menej závažné – ale ktoré majú stále významný vplyv na zmenu nálady pre daného človeka.

Odborníci uvádzajú rôzne príčiny zlej nálady. U detí a dospievajúcich môže byť zlá nálada dôsledkom slabej podpory rodiny[2], neprispôsobenia sa škole, neschopnosti zvládať sociálne situácie alebo nízkej úrovne fyzickej aktivity. Štúdie u dospelých pripisujú zlú náladu udalostiam vrátane smrti blízkych, rozchodov s partnermi, sociálnej izolácie, nedosiahnutia stanovených cieľov[3], rodinného stavu, bývania[4] a celkového stresu.

Hoci ide o ďalekosiahle príčiny, ktoré môžu mať širší vplyv na iné oblasti života, môžu existovať aj špecifickejšie príčiny zlej nálady. Tieto môžu zahŕňať čokoľvek od nedostatku vitamínu D[5] až po vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie[6], boj s rakovinou[7], nevysvetliteľné zdravotné príznaky[8] alebo ochorenia, ako je napr. zápalové ochorenie čriev[9].

Čo je dobrý tón nálady?

Dobrý tón nálady možno klasifikovať ako stav[10], pri ktorom nedochádza k žiadnym silným emocionálnym udalostiam a zvyčajne ho charakterizujú pocity pokoja, pozitívnosti, šťastia, prijatia a veľmi malý pocit úzkosti alebo napätia. Niekto, kto prežíva dobrú náladu, sa môže cítiť viac motivovaný ísť von, energickejší pri stretnutiach s priateľmi a celkovo pozitívnejšie naladený do budúcnosti.

Na čo si dať pozor

Existujú rôzne veci, na ktoré si treba dávať pozor, ak máte podozrenie, že niekto má problém udržať si vyrovnanú náladu.

Fyzické príznaky

 • Únava a nedostatok energie: Ak sa niekto cíti byť neustále unavený, môže to byť kvôli jeho nálade. Keď máme zlú náladu, náš mozog spotrebúva viac glukózy, čo znamená, že je jej menej k dispozícii na zvýšenie hladiny energie[11].
 • Nespavosť: Ak niekto trpí poruchami spánku alebo nespavosťou, môže to súvisieť s jeho náladou počas dňa[12]. Deti môžu mať tiež problémy s hyperaktivitou, ktorá súvisí s ich zlou náladou a spánkovými návykmi[13].

Zmeny životného štýlu

 • Zvýšená závislosť od alkoholu: Ak niekto požíva viac alkoholu, môže to byť preto, že má zlú náladu[14].

Psychické príznaky

 • Zvýšený hnev alebo frustrácia: Ľudia so zlou náladou môžu byť viac frustrovaní ako zvyčajne, aj keď si vedome nespájajú pocity frustrácie so svojou náladou.
 • Zvýšené pocity napätia: Častým sprievodným javom pretrvávajúcej zlej alebo nevyrovnanej nálady je napätie, najmä v súvislosti s vecami, o ktorých majú ľudia pocit, že ich nemôžu ovplyvniť.
 • Úzkosť: U ľudí trpiacich zlou náladou sa pravdepodobne zvýši aj úroveň úzkosti, čo môže prispieť k frustrácii a napätiu, ktoré už pociťujú.

Kto môže byť náchylný?

Ťažkosti s vyrovnanou náladou môžu postihnúť každého v akomkoľvek veku. Deti, dospievajúci, dospelí v produktívnom veku a starší ľudia môžu z rôznych dôvodov trpieť zlou náladou. Ako už bolo uvedené vyššie, ľudia môžu mať v určitých fázach života väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať zlú náladu.

 • Deti a dospievajúci: Deti a tínedžeri môžu byť náchylní na zlú náladu z rôznych dôvodov, od hormonálnych zmien, problémov s kamarátmi a veľkých zmien (napr. sťahovanie do nového domu alebo školy) až po rodinné okolnosti alebo nedostatok vnímanej kontroly nad ich životom. Negatívne životné udalosti môžu u detí a mladých ľudí tiež spôsobiť významné obdobia zlej nálady.
 • Ľudia s poruchami učenia: Ľudia s poruchami učenia môžu zažívať vyššiu mieru izolácie ako bežná populácia a môžu mať tiež problémy s komunikáciou svojich potrieb. Oba tieto faktory môžu viesť k obdobiam, kedy majú zlú náladu.
 • Ženy: Existuje celý rad faktorov vrátane sociálno-ekonomických, ktoré môžu viesť k tomu, že ženy budú náchylnejšie na zlú alebo nevyrovnanú náladu ako muži, hoci ženy častejšie vyhľadávajú pomoc ako muži.
 • Starší ľudia: Starší ľudia tiež častejšie trpia osamelosťou a izoláciou ako mladší, čo môže viesť k zhoršenej nálade. Zlá nálada je u starších ľudí spojená aj s poklesom kognitívnych funkcií[15].

Čo môžeme urobiť pre udržanie vyrovnanej nálady?

Nálada závisí od mnohých faktorov vrátane kontextu a okolností jednotlivcov, a nie je diagnostikovateľná, čo znamená, že neexistuje stanovený lekársky spôsob, ako ju liečiť[16]. Existujú však rôzne veci, ktoré môžu jednotlivci sami urobiť, aby si udržali vyrovnanú náladu.

Samoliečba

 • Cvičenie: Cvičenie sa často uvádza ako dobrý spôsob na zvýšenie pozitívnosti a nálady: Prínos pobytu vonku na čerstvom vzduchu pre duševné zdravie a účinok endorfínov je dobre zdokumentovaný.
 • Všímavosť (tzv. mindfulness): Program všímavosti[17], ktorý zahŕňa techniky zmierňovania stresu, môže byť užitočný pri zmierňovaní príznakov zlej nálady.
 • Prekonávanie negatívnych myšlienok: Negatívne myšlienkové vzorce sa môžu zdať nepreniknuteľné, ale pokusy o ich prekonanie možno uskutočniť tak, že sa najprv zhodnotia dôkazy o tom, či sú racionálne alebo nie, a potom sa začnú tieto vyváženejšie myšlienkové vzorce začleňovať do každodenného života.
 • Obmedzenie konzumácie alkoholu: Alkohol pôsobí depresívne, čo znamená, že môže negatívne ovplyvňovať náladu – najmä ak sa už človek cíti zle. Uvedomenie si pitia alkoholu a jeho obmedzenie tam, kde je to potrebné, môže výrazne prispieť k zlepšeniu nálady.

Odborná pomoc

Je dôležité si uvedomiť, že zlá nálada nie je lekárska diagnóza. Ľudia, ktorí však sami vyskúšali rôzne metódy na zlepšenie nálady a nenašli žiadny účinný liek, by mohli zvážiť vyhľadanie odborníka, ktorý by im s ich stavom pomohol. Odborná pomoc by mohla okrem iného zahŕňať nasledovné:

 • Kognitívna behaviorálna terapia (CBT): CBT funguje tak, že rozdeľuje veľké problémy na menšie časti, ktoré je možné úspešne riešiť. Uvádza sa ako potenciálna liečba pre tých, ktorí trpia zlou náladou[18].
 • Vhodné lieky: Ak techniky samoliečby nestačia, zdravotnícky pracovník môže predpísať antidepresíva alebo iné lieky. Pred užitím akéhokoľvek lieku je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.
Mohlo by vás zaujímať...

Vedecké štúdie

Súčasný výskum tónu nálady sa zameriava na účinky zlej nálady na jednotlivcov v určitých špecifických kontextoch: napríklad osoby s určitými zdravotnými problémami alebo osoby, ktoré v minulosti utrpeli traumu. V súčasnosti existuje len málo výskumov zameraných na zlú náladu v bežnej populácii. Štúdie sa zameriavajú skôr na to, ako jednotlivci zmierňujú účinky svojej zlej nálady a ako možno meniť životný štýl s cieľom pozitívne ovplyvniť duševné zdravie, než aby sa zameriavali na medicínsky prístup.

Výskum sa zameriava na to, ako sa jednotlivci liečia sami, a to aj prostredníctvom alkoholu, a ako môžu manželské a životné situácie ovplyvniť zlú náladu. U detí sa zohľadňovali environmentálne súvislosti a fyzická aktivita, ako aj diagnostikovanie ochorení (napr. rakovina). Štúdie sa zaoberali aj tým, či existuje jednoduchší spôsob diagnostikovania pacientov so zlou náladou, keďže ide o niečo, čo sa v prostredí primárnej starostlivosti často nediagnostikuje.

Referenčné zdroje

[1] Han SYS, Tomasik J, Rustogi N, et al. Diagnostic prediction model development using data from dried blood spot proteomics and a digital mental health assessment to identify major depressive disorder among individuals presenting with low mood. Brain Behav Immun. 2020;90:184-195. doi:10.1016/j.bbi.2020.08.011

[2] Kleszczewska D, Siedlecka J, Mazur J. Physical activity and features of the environment in which school children grow up as low mood determinants. Polish Journal of Paediatrics. 2019;94(1): 25–33. doi: 10.5114/polp.2019.83739

[3] Keller MC, Nesse RM. Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants. J Affect Disord. 2005;86(1):27-35. doi:10.1016/j.jad.2004.12.005

[4] Sjöberg L, Fratiglioni L, Lövdén M, Wang HX. Low mood and risk of dementia: the role of marital status and living situation. Am J Geriatr Psychiatry. 2020;28(1):33-44. doi:10.1016/j.jagp.2019.08.014

[5] Wilkins CH, Birge SJ, Sheline YI, Morris JC. Vitamin D deficiency is associated with worse cognitive performance and lower bone density in older African Americans. J Natl Med Assoc. 2009;101(4):349-354. doi:10.1016/s0027-9684(15)30883-x

[6] Poromaa IS, Segebladh B. Adverse mood symptoms with oral contraceptives. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(4):420-427. doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01333.x

[7] Reed-Berendt R, Shafran R, Langdon D, Christie D, Hough R, Coughtrey A. Experiences of low mood in young people with cancer: a qualitative study. J Pediatr Oncol Nurs. 2019;36(6):424-435. doi:10.1177/1043454219844232

[8] Burton C, McGorm K, Weller D, Sharpe M. The interpretation of low mood and worry by high users of secondary care with medically unexplained symptoms. BMC Fam Pract. 2011;12:107. doi:10.1186/1471-2296-12-107

[9] Jordan C, Ohlsen R, Hayee B, Chalder T. A qualitative study exploring the experience of people with IBD and elevated symptoms of anxiety and low mood and the type of psychological help they would like. Psychol Health. 2018;33(5):634-651. doi:10.1080/08870446.2017.1381958

[10] Diener E, Kanazawa S, Suh EM, Oishi S. Why People Are in a Generally Good Mood. Pers Soc Psychol Rev. 2015;19(3):235-256. doi:10.1177/1088868314544467

[11] Lane AM, Lovejoy DJ. The effects of exercise on mood changes: the moderating effect of depressed mood. J Sports Med Phys Fitness. 2001;41(4):539-545.

[12] Carney CE, Harris AL, Falco A, Edinger JD. The relation between insomnia symptoms, mood, and rumination about insomnia symptoms. J Clin Sleep Med. 2013;9(6):567-575. doi:10.5664/jcsm.2752

[13] Maasalo K, Fontell T, Wessman J, Aronen ET. Sleep and behavioural problems associate with low mood in Finnish children aged 4-12 years: an epidemiological study. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2016;10:37. doi:10.1186/s13034-016-0125-4

[14] Mc Hugh R, McBride O. Self-medicating low mood with alcohol use: Examining the role of frequency of alcohol use, quantity consumed and context of drinking. Addict Behav. 2020;111:106557. doi:10.1016/j.addbeh.2020.106557

[15] Caracciolo B, Bäckman L, Monastero R, Winblad B, Fratiglioni L. The symptom of low mood in the prodromal stage of mild cognitive impairment and dementia: a cohort study of a community dwelling elderly population. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82(7):788-793. doi:10.1136/jnnp.2010.225003

[16] Bröer C, Besseling B. Sadness or depression: Making sense of low mood and the medicalization of everyday life. Soc Sci Med. 2017;183:28-36. doi:10.1016/j.socscimed.2017.04.025

[17] Carlson LE, Speca M, Patel KD, Goodey E. Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. Psychosom Med. 2003;65(4):571-581. doi:10.1097/01.psy.0000074003.35911.41

[18] Lu W, Krellman JW, Dijkers MP. Can Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia also treat fatigue, pain, and mood symptoms in individuals with traumatic brain injury? – A multiple case report. NeuroRehabilitation. 2016;38(1):59-69. doi:10.3233/NRE-151296

Mohlo by vás zaujímať...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podôb. Príznaky sa líšia v závislosti od postihnutej oblasti. Prejavy prvých príznakov Alzheimerovej choroby u mladého človeka (do 65 rokov) nie sú rovnaké ako u sedemdesiatnika alebo osemdesiatnika.

Alzheimerova choroba

V 95 % prípadov je Alzheimerova choroba dôsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov prostredia a životného štýlu, ktoré na človeka začnú časom pôsobiť. Zvyšných 5 % prípadov, definovaných ako skorá alebo dedičná Alzheimerova choroba, sa spravidla vyvinie pred 65. rokom, pričom zhoršovanie stavu je agresívnejšie a/alebo rýchlejšie, prevažne kvôli mutáciám v génoch.

Epilepsia

Diagnóza epilepsie môže byť ťažká pre celú rodinu, najmä preto, že mnohí rodičia nemajú podrobné znalosti o tomto ochorení a o tom, ako pomôcť svojim deťom vyrovnať sa s ním.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť