Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako aj s akýmikoľvek inými platnými ustanoveniami o ochrane údajov, Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ údajov

Spoločnosti skupiny Neuraxpharm (ďalej len „Neuraxpharm“). Kontaktné údaje uvedených spoločností nájdete v nasledujúcom odkaze

[…]

Najmä v prípade Farmakovigilance bude zodpovedná spoločnosť CEREBRO SPAIN BIDCO S.L.

E-mailová adresagdpr@neuraxpharm.com

2. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Spoločnosť Neuraxpharm spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktných formulárov, kontaktovaním na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené na webovej stránke na účely uvedené nižšie:

  1. Obchodná komunikácia

V rámci svojej propagačnej činnosti vám Neuraxpharm môže poskytnúť prostriedky na registráciu, alebo prihlásenie sa na odber noviniek, alebo súvisiacich komerčných informácií. Takéto prostriedky vždy vyžadujú váš výslovný súhlas, aby sme vám mohli posielať novinky alebo obchodné informácie. Preto, ak ste nám dali váš súhlas, spoločnosť Neruaxpharm vám pošle informácie o svojich produktoch.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz alebo tlačidlo uvedené v každom obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu gdpr@neuraxpharm.com.

  1. Kontakt pre tlač

Odpovedať na žiadosti o informácie.

  1. Kanály etiky a dodržiavania predpisov :

Riadiť sťažnosti podané spoločnosti Neuraxpharm prostredníctvom kanála Etika a dodržiavanie predpisov, ako aj vykonávať vyšetrovanie oznámených skutočností, prijať vhodné nápravné opatrenia a v prípade potreby informovať používateľa o výsledku postupu.

  1. Hlásenie vedľajších účinkov
  • Odpovedať na žiadosti o informácie, ktoré užívateľ podal týmto spôsobom.
  • Spravovať záznam podozrení z nežiaducej reakcie na liek.
  1. Kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi
  1. Medzinárodný obchod
  1. Register webových stránok („Súkromná oblasť“)

Spravujte svoju žiadosť o registráciu na našej webovej stránke.

3. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Spoločnosť Neuraxpharm sa zaväzuje spracúvať vaše osobné údaje tak dlho, ako je to užitočné a potrebné na to, aby vám mohla ponúknuť kvalitné služby. Preto spoločnosť Neuraxpharm vynaloží všetko primerané a primerané úsilie na minimalizáciu času potrebného na spracovanie a uloženie vašich osobných údajov.

Radi by sme vás informovali najmä o tom, že vaše osobné údaje sa budú uchovávať s použitím potrebných technických a organizačných opatrení na zaručenie bezpečnosti a integrity údajov počas nasledujúcich období a v každom prípade tak dlho, kým nepožiadate o ich vymazanie:

ÚčelObdobie skladovania
Obchodné oznámenia (oddiel 2.i)Kým nezrušíte svoj súhlas so spracovaním.
Tlačový kontakt (oddiel 2.ii)Pokiaľ sú potrebné na splnenie vašej požiadavky.
Kanály etiky a dodržiavania predpisov (oddiel 2.iii)Pokiaľ je potrebné rozhodnúť o vhodnosti začatia vyšetrovania nahlásených udalostí a ak je to vhodné, na čas potrebný na vyriešenie sťažnosti.
Správa o vedľajších účinkoch (oddiel 2.iv)Tie, ktoré sa predpokladajú v právnych predpisoch upravujúcich ochranu práva na zdravie a informovanie a vzdelávanie spotrebiteľov verejnými právomocami, pokiaľ ide o premlčanie zodpovednosti.

Kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi (časť 2.v)

 

 
Obchod v medzinárodnom obchode (oddiel 2.vi) 
Register webových stránok (oddiel 2.vii) 

V každom prípade, aj keď požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, spoločnosť Neuraxpharm je oprávnená ich uchovávať a uchovávať pod príslušným blokovaním po dobu potrebnú na splnenie príslušných právnych povinností, ako aj na ich sprístupnenie príslušným orgánom v rôznych záležitostiach, ktoré sa na ne vzťahujú.

4. Aký je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov?

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov sa líši v závislosti od účelu spracúvania v súlade s odsekom 2 týchto zásad:

 Právny základ
 Váš súhlas.
 Váš súhlas poskytnutý pri kontaktovaní prostredníctvom kontaktného formulára.
 Právna povinnosť, najmä v súvislosti so smernicou (EÚ) 2019/1937 o ochrane jednotlivcov, ktorí ohlasujú porušenia práva Európskej únie.
 Právna povinnosť, najmä NARIADENÍM Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o farmakovigilanciu liekov na humánne použitie, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, a nariadenie (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu.

5. Komu sprístupníme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou dodávateľov, ktorí nám poskytujú služby pre správne poskytovanie služieb, ktoré poskytujeme. Spoločnosť Neuraxpharm môže tiež poskytnúť vaše osobné údaje verejným orgánom a úradom (administratívnym alebo súdnym) v prípadoch, keď sa uplatňuje zákonná povinnosť.

Informujeme vás, že údaje, ktoré ste nám poskytli, môžu byť poskytnuté skupine spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny Neuraxpharm, na interné administratívne účely.

6. Aké sú vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

Kedykoľvek máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo požiadať o opravu nepresných údajov alebo prípadne požiadať o ich vymazanie, ak okrem iných dôvodov už údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Za určitých okolností môžete požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich údajov, v takom prípade si ich ponecháme len na uplatnenie alebo obhajobu nárokov.

Za určitých okolností a z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Spoločnosť Neuraxpharm prestane spracúvať údaje, s výnimkou závažných legitímnych dôvodov alebo uplatnenia alebo obhajoby akýchkoľvek nárokov.

Môžete tiež uplatniť svoje právo na prenosnosť vašich údajov a kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak si prajete uplatniť niektoré zo svojich práv, môžete nás kontaktovať zaslaním listu, priložením dokumentu preukazujúceho vašu totožnosť a výslovným uvedením práva, ktoré chcete uplatniť, na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@neuraxpharm.com.

Nakoniec vás informujeme, že sa môžete obrátiť na príslušný orgán na ochranu údajov vo vašej krajine a iné príslušné verejné orgány v prípade akéhokoľvek nároku vyplývajúceho zo spracovania vašich osobných údajov.

7. Dôvernosť a bezpečnostné opatrenia

Neuraxpharm zaviedol všetky primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečil, že nedôjde k strate, zmene, zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu k spracúvaným osobným údajom. Neuraxpharm pravidelne skúma bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na zabezpečenie toho, aby boli vždy vhodné vo vzťahu k spracovaniu, ktoré vykonáva.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, používanie internetu nie je úplne bezpečné a nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií.

Vitaj späť

Ak chcete získať prístup k týmto informáciám, musíte použiť svoje poverenia

Nemáte profil? predplatiť