Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych, mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, niniejszym przekazujemy Ci szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administrator danych

Spółki z grupy Neuraxpharm („Neuraxpharm”). Dane kontaktowe wymienionych firm znajdziesz w poniższym linku.

W przypadku Pharmacovigilance odpowiedzialnym będzie CEREBRO SPAIN BIDCO S.L.

Adres e-mail

gdpr@neuraxpharm.com

 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Neuraxpharm przetwarza dane osobowe, które przekazujesz nam wypełniając formularze kontaktowe lub kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego adresu e-mail lub numeru telefonu podanego w serwisie w celach wskazanych poniżej:

 • Komunikacja handlowa

W ramach swojej działalności promocyjnej Neuraxpharm może zapewnić możliwość rejestracji lub subskrybowania wiadomości lub powiązanych informacji handlowych. Takie działania zawsze wymagają Twojej wyraźnej zgody, abyśmy mogli przesyłać Ci wiadomości lub informacje handlowe. W związku z tym, jeśli wyrazisz na to zgodę, Neuraxpharm będzie wysyłać Ci informacje o swoich produktach.

Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnym momencie, klikając w link lub przycisk podany w każdej wiadomości handlowej lub wysyłając nam wiadomość e-mail na następujący adres gdpr@neuraxpharm.com.

 • Kontakt dla mediów

Odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji.

 • Kanał etyki i zgodności z przepisami:

Zarządzanie zgłoszeniami złożonymi do Neuraxpharm za pośrednictwem kanału etyki i zgodności z przepisami, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonych faktów, zastosowanie odpowiednich środków naprawczych oraz, w razie potrzeby, informowanie Cię o wyniku takiej procedury.

 • Zgłaszanie działań niepożądanych
 1. Odpowiadanie na zapytania o informacje złożone przez Ciebie tą drogą
 2. Prowadzenie rejestru podejrzeń o wystąpienie niepożądanego działania leku.
 • Kontakt z pracownikami ochrony zdrowia

Odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji.

 • Handel międzynarodowy

Odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji.

 • Rejestracja w witrynie („Obszar prywatny”)

Zarządzanie Twoją prośbą o rejestrację na naszej stronie internetowej.

 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Neuraxpharm zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych tak długo, jak długo jest to potrzebne i konieczne w celu zaoferowania Ci wysokiej jakości usług. Dlatego Neuraxpharm dołoży wszelkich uzasadnionych i odpowiednich starań, aby zminimalizować czas przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych.

W szczególności informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane z zastosowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i integralność Twoich danych przez kolejne okresy, a w każdym przypadku, tak długo, jak nie zażądasz ich usunięcia:

Cel

Okres przechowywania

Informacje handlowe (sekcja 2.i)

Do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Kontakt dla mediów (sekcja 2.ii)

Tak długo, jak są one niezbędne do spełnienia Twojej prośby.

Kanał etyki i zgodności z przepisami (sekcja 2.iii)

Tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji o zasadności wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonych zdarzeń oraz, w stosownych przypadkach, przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi.

Zgłaszanie działań niepożądanych (sekcja 2.iv)

Przewidziane w przepisach regulujących ochronę przez władze publiczne prawa do zdrowia oraz informowanie i edukowanie konsumentów w odniesieniu do przedawnienia odpowiedzialności.

Kontakt z pracownikami ochrony zdrowia (sekcja 2.v)

Tak długo, jak są one niezbędne do spełnienia Twojej prośby.

Handel międzynarodowy (sekcja 2.vi)

Tak długo, jak są one niezbędne do spełnienia Twojej prośby.

Rejestracja w witrynie (sekcja 2.vii)

Tak długo, jak są one niezbędne do spełnienia Twojej prośby.

W każdym przypadku, nawet jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, Neuraxpharm ma prawo do ich zachowania i przechowywania, pod należytą ochroną, przez okres niezbędny do wypełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych, jak również do udostępnienia ich właściwym organom w różnych sprawach, które mają zastosowanie.

 • Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności od celu przetwarzania zgodnie z paragrafem 2 niniejszej polityki:

Cel

Podstawa prawna

Informacje handlowe (sekcja 2.i)

Twoja zgoda.

Kontakt dla mediów (sekcja 2.ii)

Twoja zgoda wyrażona podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kanał etyki i zgodności z przepisami (sekcja 2.iii)

Obowiązek prawny, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy (UE) 2019/1937 o ochronie osób fizycznych zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Zgłaszanie działań niepożądanych (sekcja 2.iv)

Obowiązek prawny, w szczególności ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1235/2010 z 15 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń na produkty lecznicze stosowane u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków i rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Kontakt z pracownikami ochrony zdrowia (sekcja 2.v)

Twoja zgoda wyrażona podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Handel międzynarodowy (sekcja 2.vi)

Twoja zgoda wyrażona podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Rejestracja w witrynie (sekcja 2.vii)

Twoja zgoda wyrażona podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Komu udostępnimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem dostawców, którzy świadczą nam usługi w zakresie prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Neuraxpharm może również ujawniać Twoje dane osobowe organom i władzom publicznym (administracyjnym lub sądowym) w przypadkach, gdy wymaga tego obowiązek prawny.

Informujemy, że przekazane przez Ciebie dane mogą zostać ujawnione grupie spółek wchodzących w skład Grupy Neuraxpharm dla wewnętrznych celów administracyjnych.

 • Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych i jak możesz z nich korzystać?

W każdej chwili masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, do żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W pewnych okolicznościach możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Neuraxpharm zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów, dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń.

Możesz także skorzystać z prawa do przenoszenia danych oraz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami wysyłając pismo, załączając dokument potwierdzający Twoją tożsamość i wyraźnie wskazując prawo, z którego chcesz skorzystać, na powyższy adres lub wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@neuraxpharm.com.

Ponadto informujemy, że w sprawie wszelkich roszczeń wynikających z przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do właściwej instytucji ochrony danych w Twoim kraju oraz do innych właściwych instytucji publicznych.

 • Poufność i środki bezpieczeństwa

Firma Neuraxpharm wdrożyła wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nie dojdzie do utraty, zmiany, niewłaściwego wykorzystania lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Neuraxpharm okresowo dokonuje przeglądu stosowanych środków bezpieczeństwa, aby upewnić się, że są one zawsze odpowiednie w odniesieniu do prowadzonego przez nią przetwarzania. 

Niezależnie od powyższego, korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, a my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych.

Witaj ponownie

Aby uzyskać dostęp do informacji, zaloguj się, używając swoich danych

Nie masz konta? Zarejestruj się