Existují dva typy cévní mozkové příhody: ischemická a hemoragická. Přečtěte si, co každá z nich způsobuje, jaké jsou společné příznaky a jak se cévní příhoda mozková diagnostikuje a léčí.

Co je cévní mozková příhoda?

Cévní mozková příhoda (také známá jako mozkový infarkt) je vážné onemocnění, které vyžaduje urgentní péči.

K cévní příhodě mozkové dojde tehdy, když mozek nedostává potřebné množství krve a tím je omezeno množství kyslíku v mozku. Pokud k tomu dojde, je to obvykle proto, že je buď zablokován přívod krve do mozku nebo praskne céva v mozku.

Bez záchranné léčby se v důsledku nedostatku kyslíku shluky buněk v mozku poškodí nebo odumřou. To může vést k invaliditě nebo dokonce i ke smrti. Čím dříve je poskytnuta správná léčba, tím větší je šance na uzdravení.

Jaké jsou hlavní typy cévní příhody mozkové?

Existují dva hlavní typy cévní příhody mozkové:

 • Ischemická cévní příhoda mozková: jedná se o nejběžnější formu cévní příhody mozkové, která tvoří přibližně 80 % všech případů[1]. Způsobuje ji krevní sraženina, která ucpe cévu a tím dojde k přerušení přívodu krve do mozku.
 • Hemoragická cévní příhoda mozková: v tomto případě dojde k prasknutí cévy zásobující mozek, což způsobuje krvácení do mozku nebo do jeho okolí.

Přechodná ischemická ataka (TIA)

Někteří lidé prodělají TIA před cévní příhodou mozkovou. Příznaky TIA jsou stejné jako u cévní příhody mozkové, ale trvají pouze krátkou dobu, proto se TIA často označuje jako „malá mozková příhoda“. Ačkoli následky TIA, na rozdíl od cévní příhody mozkové, nejsou dlouhodobé, TIA signalizuje vyšší riziko mozkové příhody v blízké budoucnosti.

Kolik lidí prodělalo cévní příhodu mozkovou?

Zpráva Zátěž mozkovou příhodou v Evropě z roku 2020 uvádí, že v roce 2017 došlo v Evropské unii k 1,2 milionu mozkových příhod[2]. Také se předpokládá, že počet lidí žijících s cévní příhodou mozkovou v příštích třech dekádách (2017–2047) vzroste o 27 %, zejména kvůli stárnutí populace a větší míře přežití.

Příznaky

Hlavní příznaky mozkové příhody postihují obličej, paže a řeč. Ale mozková příhoda u každého probíhá odlišně a příznaky budou záviset na tom, která část mozku byla postižena a jak hodně je mozková tkáň poškozena.

Jaké jsou příznaky cévní příhody mozkové?

Cévní příhoda mozková postihuje tři podstatné části těla:

 1. Obličej: běžným jevem při mozkové příhodě je, že obličej poklesne k jedné straně. Výraznější to může být při úsměvu. Pokud tedy máte o někoho obavu, požádejte ho, aby se usmál a uvidíte, zda mu nepoklesne jedna strana obličeje.
 2. Paže: paže jsou často slabé nebo necitlivé. Pokud někdo není schopen zvednout a udržet paže, může to být příznak mozkové příhody.
 3. Řeč: zkomolená nebo nezřetelná řeč je často jedním z prvních zjevných příznaků. Někdy se řeč úplně ztratí.

K dalším možným příznakům patří:

 • Ochrnutí jedné strany těla
 • Problémy se zrakem
 • Potíže s porozuměním druhým
 • Problémy s rovnováhou a koordinací
 • Závratě
 • Ztráta vědomí
 • Zmatenost

Jaká má cévní příhoda mozková stádia?

Cévní příhoda mozková nemá žádná stádia; nicméně, někteří lidé mohou mít přechodnou ischemickou ataku (TIA), která může být varovným znamením, že mohou mít brzy mozkovou příhodu. TIA se někdy nazývá „malá mozková příhoda“, protože příznaky jsou stejné jako u cévní mozkové příhody. Protože ale blokáda přívodu krve do mozku je dočasná, trvá jen krátce.

TIA nepoškozuje mozkové buňky ani nezpůsobuje trvalé postižení, ale naznačuje vyšší riziko mozkové příhody v blízké budoucnosti.

Ne každý, kdo má cévní příhodu mozkovou, prodělal nejdříve TIA – ale pokud ano, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože by to mohlo být znamení blížící se mozkové příhody. Ve studii s pacienty s cévní příhodou mozkovou, publikované v lékařském časopise Neurology, bylo vyšetřeno 2 416 pacientů, kteří prodělali ischemickou cévní příhodu mozkovou[3]. Z nich 549 pacientů prodělalo TIA před cévní mozkovou příhodou, přičemž většina nastala do sedmi dnů před mozkovou příhodou.

K příznakům TIA patří:

 • Pocit necitlivosti nebo slabosti na jedné straně těla
 • Potíže s mluvením nebo porozuměním
 • Problémy se zrakem
 • Silné bolesti hlavy
 • Zmatenost
 • Závratě nebo ztráta rovnováhy

Dlouhodobé následky cévní příhody mozkové

V dlouhodobém horizontu existuje řada duševních a fyzických problémů, které jsou důsledkem mozkové příhody[4]. Patří k nim:

 • Lehké, střední nebo těžké tělesné postižení
 • Problémy s funkcí mozku, včetně paměti a myšlení
 • Duševní problémy, jako je deprese a úzkost

Jaké jsou časné známky cévní příhody mozkové?

„FAST“ je rychlý test pro rozpoznání mozkové příhody. Postiženy jsou tři podstatné oblasti těla: tvář (Face), paže (Arms)řeč (Speech), jak je popsáno v části symptomů. Pokud je přítomný některý z těchto příznaků, je čas (Time) přivolat rychlou zdravotnickou pomoc.

Pamatujte na zkratku FAST:

 • Tvář: tvář je skleslá nebo otupělá, nebo je pokřivený úsměv.
 • Paže: jedna paže je slabá nebo necitlivá, nebo je těžké udržet ruce zvednuté.
 • Řeč: řeč je nezřetelná nebo obtížně srozumitelná.
 • Čas: pokud zaznamenáte alespoň jeden z těchto příznaků, je čas zavolat záchrannou službu.

Cévní příhody mozkové jsou různé a tři FAST příznaky mohou být doprovázeny jedním nebo více dalšími příznaky uvedenými v bodě „Jaká jsou stádia cévní příhody mozkové?“.

Příčiny, rizikové faktory a očekávaná délka života

Cévní příhoda mozková příhoda může být ischemická (když je přerušen přívod krve do mozku) nebo hemoragická (když dochází ke krvácení do mozku nebo do jeho okolí). Riziko mozkové příhody se zvyšuje s věkem a starší lidé mají nižší šanci na přežití.

Co způsobuje cévní příhodu mozkovou?

Cévní příhody mozkové způsobuje restrikce krevního zásobení mozku, ke které dochází různými způsoby, v závislosti na typu cévní příhody mozkové.

Ischemická cévní příhoda mozková

U ischemických mozkových příhod je přívod krve do mozku přerušen blokádou. Ta může být způsobena tvorbou krevní sraženiny buď v tepně, která vede do mozku, nebo v malé cévě hluboko uvnitř mozku. Může to být také následek pohybu sraženiny krevním řečištěm do mozku z jiné části těla.       

Hemoragická cévní příhoda mozková

Hemoragická cévní příhoda mozková se také označuje jako mozková hemoragie nebo krvácení do mozku, protože je způsobena krvácením do mozku nebo do jeho okolí. K tomu může dojít dvěma způsoby:

 1. Intracerebrální krvácení: céva uvnitř mozku praskne a způsobí krvácení do mozku.
 2. Subarachnoidální krvácení: céva na povrchu mozku praskne a způsobí krvácení mezi mozkem a lebkou.

Jsou mozkové příhody dědičné?

Riziko cévní příhody mozkové je vyšší u lidí s výskytem mozkové příhody v rodině. Má se ale za to, že dědičné jsou spíše rizikové faktory mozkové příhody (jako je vysoký krevní tlak a diabetes), než mozková příhoda jako taková[5].

Jak vysoké je riziko mozkové příhody?

Riziko cévní příhody mozkové je ovlivněno faktory, které jsou buď „nemodifikovatelné“, což znamená, že je nelze změnit, nebo „modifikovatelné“, což znamená, že mohou být ovlivněny chováním a rozhodnutím.

Riziko cévní příhody mozkové mohou ovlivnit dva nemodifikovatelné faktory – vztahují se k tomu, o jakého člověka jde:

 • Vyšší věk: riziko cévní příhody mozkové se s věkem zvyšuje a zdvojnásobuje se každých deset let po dosažení věku 55 let.
 • Pohlaví: muže postihuje mozková příhoda v průměru o čtyři roky dříve než ženy a výskyt mozkové příhody u mužů je o 33 % vyšší. Ženy však mají větší pravděpodobnost než muži, že prodělají těžkou mozkovou příhodu.

Mezi modifikovatelné rizikové faktory – ty, které mohou být ovlivněny nebo kontrolovány – patří:

 • Nadměrné pití alkoholu: nadměrné pití alkoholu zvyšuje krevní tlak[6], jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů cévní příhody mozkové.
 • Kouření: kouření zvyšuje riziko všech typů cévní příhody mozkové u mužů i u žen[7].
 • Obezita: nadváha zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, srdečních chorob a diabetu 2. typu, a to vše může zvýšit riziko mozkové příhody.
 • Diabetes: výzkum ukazuje, že lidé s diabetem 2. typu mají větší pravděpodobnost vzniku mozkové příhody[8].
 • Vysoký krevní tlak: jedná se o jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů mozkové příhody a úzce souvisí s pitím alkoholu, kouřením a nadváhou. Krevní tlak 140/90 nebo vyšší může poškodit cévy, které zásobují mozek krví.

Srdeční onemocnění je také významným rizikovým faktorem mozkové příhody a je hlavní příčinou úmrtí po prodělané mozkové příhodě. Pokud je srdeční onemocnění dědičné, může se jednat o nemodifikovatelný rizikový faktor, ale někteří lidé jsou schopni upravit své chování tak, aby ovlivnili riziko srdečního onemocnění, a tedy riziko cévní příhody mozkové.

Jak dlouho můžete s cévní mozkovou příhodou žít?

Pokud jde o míru přežití po cévní mozkové příhodě, je věk jedním z nejvlivnějších faktorů, přičemž výzkum ukazuje, že riziko úmrtí na cévní příhodu mozkovou se s každou dekádou věku přibližně zdvojnásobuje[9]. Dalším významným faktorem je časový interval od cévní příhody mozkové. Jedna studie prokázala souvislost cévní příhody mozkové s téměř pětinásobným zvýšením rizika úmrtí v době mezi čtyřmi týdny a jedním rokem po příhodě ve srovnání s obecnou populací a dvojnásobným zvýšením po jednom roce[10].

Míra přežití se však za poslední desetiletí výrazně zlepšila díky novým léčebným metodám a zdokonalené péči o osoby s cévní příhodou mozkovou[11]. Okamžitá léčba pomáhá zvýšit šanci na přežití a snížit riziko dlouhodobých následků.

Diagnóza

Diagnóza mozkové příhody musí být stanovena co nejrychleji. Jen tak je možné, aby šance na uzdravení byla co největší.

Jak se cévní mozková příhoda diagnostikuje?

Diagnóza se provádí pomocí řady testů, které pomáhají identifikovat jakékoli nemoci, které mohou cévní příhodu mozkovou způsobit (jako je vysoký krevní tlak) a skenováním mozku, aby bylo možné získat lepší obraz o tom, co se uvnitř mozku děje.

Test pro diagnostiku cévní příhody mozkové

Pokud mají lékaři podezření na cévní příhodu mozkovou, budou se snažit do hodiny po příjezdu do nemocnice provést jeden z následujících typů skenování mozku:

 • Počítačová tomografie (CT): k vytvoření 3D obrazu mozku se používá více snímků. CT vyšetření je obvykle rychlejší než vyšetření magnetickou rezonancí, což umožňuje dříve zahájit léčbu. CT vyšetřením lze efektivně rozlišit ischemické a hemoragické příhody.
 • Magnetická rezonance (MRI): magnetická pole a rádiové vlny se používají k získání podrobného obrazu vnitřku mozku. Tento typ skenování se použije u pacientů, kteří se zotavili z TIA. Dokáže detailně zobrazit mozkovou tkáň a identifikovat menší oblasti, které byly postiženy mozkovou příhodou.

K dalším testům, které mohou být užitečné při diagnostice mozkové příhody, patří:

 • Krevní testy: kontrola hladiny cholesterolu a cukru v krvi
 • Krevní tlak: pokud je vysoký, může být zapotřebí medikace, aby se snížilo riziko další mozkové příhody
 • Měření pulsu: kontrola nepravidelného srdečního pulsu
 • Elektrokardiogram (EKG): prokáže, zda nepravidelný srdeční puls mohl způsobit cévní příhodu mozkovou

Léčba a léky

Rehabilitace a uzdravení po mozkové příhodě nějaký čas trvá. Tento proces je pro každého jiný a obvykle o pacienta pečuje tým specialistů, kteří si stanoví cíle, na kterých je třeba pracovat. Aktivní zapojení do rehabilitačního plánu je důležité pro dosažení nejlepší možné šance na uzdravení.

Jak se cévní příhoda mozková léčí?

Každá mozková příhoda je jiná, takže léčba a uzdravení se u jednotlivců velmi liší. Uzdravení trvá často měsíce a u některých pacientů, kteří mozkovou příhodu přežili, může trvat i roky. Léčba začíná v nemocnici a o pacienta často pečuje tým specialistů, kteří pomohou stanovit cíle, které je třeba v rámci uzdravení naplnit.

Může se jednat o další testy, na základě nichž lékaři stanoví další postupy léčby. K těmto testům může patřit:

 • Test polykání: po mozkové příhodě se běžně objevují potíže s polykáním. Na základě provedených testů je možné posoudit, zda je pacient schopen bezpečně jíst a pít.
 • Posouzení mobility: ukáže se rozsah fyzického dopadu mozkové příhody a určí se, jaké pomoci je zapotřebí.
 • Hodnocení komunikace a kognitivních funkcí: cévní příhoda mozková může ovlivnit funkce mozku v oblasti chápání, organizování a ukládání informací. První kognitivní testy se provádějí v nemocnici a následovat mohou další průběžná hodnocení toho, jak mozková příhoda ovlivnila mozek z dlouhodobé perspektivy.
 • Nutriční a hydratační testy: ty upozorní na případné nedostatky ve výživě a kontrolu hydratace.
 • Posouzení kontinence: problémy s udržením moči a stolice mohou být jedním z méně vítaných vedlejších účinků mozkové příhody, ale obvykle je lze je zlepšit správným poradenstvím. Na základě vyšetření kontinence mohou lékaři poskytnout nejlepší poradenství a léčbu.

Léky

K léčbě cévní příhody mozkové se používá řada léků. V závislosti na typu mozkové příhody lze zvolit různé možnosti.

Léky na hemoragické cévní příhody mozkové

V případě již prodělané hemoragické mozkové příhody se doporučuje užívat léky na vysoký krevní tlak, které pomohou snížit riziko dalších příhod. Pokud již pacienti užívali antikoagulancia, budou potřebovat léčbu, která jejich účinky zvrátí a sníží se tak riziko dalšího krvácení.

Léky na ischemickou cévní příhodu mozkovou

V naléhavých situacích se obvykle používají léky nazývané trombolytika nebo léky na „rozbití sraženiny“. Působí tak, že rozpouští krevní sraženiny a umožňují tak průtok krve zpět do mozku. Pokud jsou podány do několika hodin od nástupu mozkové příhody, mohou snížit poškození mozku.

K lékům, které se podávají k prevenci dalších mozkových příhod, patří:

 • Protidestičkové léky: používají se k prevenci vzniku dalších krevních sraženin.
 • Antikoagulancia: mění chemické složení krve a tím snižují pravděpodobnost tvorby dalších sraženin.
 • Léky na krevní tlak: podávají se u osob s vysokým krevním tlakem ke snížení rizika další mozkové příhody.
 • Statiny: pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a podávají se ke snížení rizika dalších mozkových příhod, ať už jsou hladiny cholesterolu vysoké nebo ne.

Terapie

Dlouhodobé následky cévní příhody mozkové mohou být rozsáhlé a průběh rekonvalescence a rehabilitaci může významně ovlivnit celá řada terapií.

Každý se zotavuje jinak a potřebuje podporu různých specialistů. Může se jednat o:

 • Fyzioterapeuti: k přetrvávajících fyzickým následkům mozkové příhody patří problémy s rovnováhou a koordinací, svalová slabost a ochrnutí jedné strany těla. Fyzioterapeut může pomoci nastavením pravidelných cvičení a poskytnutím cílů, kterých je třeba dosáhnout.
 • Psychologové: po prodělané mozkové příhodě mají lidé stres, úzkost, depresi nebo hněv, což je zcela normální. Pravidelná poradenská sezení mohou pacientům pomoci tyto pocity řešit a také jim pomoci vyrovnat se s dopadem na vztahy s blízkými osobami.
 • Ergoterapeutii: po prodělání mozkové příhody se mnohé každodenní činnosti mohou stát náročnými. Ergoterapeut může poradit s úpravami v bytě nebo s používáním speciálního vybavení pro udržení nezávislosti.
 • Logopedi: mnoho lidí má po mozkové příhodě potíže s komunikací. Logoped může pomoci naučit mozek znovu komunikovat.
 • Další odborníci: k terapii po cévní příhodě mozkové může patřit i pomoc jiných specialistů, jako je dietolog nebo oftalmolog.

Intervence

K léčbě cévní příhody mozkové lze použít řadu chirurgických zákroků. Vhodný postup bude záviset na tom, co mozkovou příhodu způsobilo.

Intervence při ischemické cévní příhodě mozkové

 • Trombektomie: někdy se používá u těžké ischemické cévní příhody mozkové, která je způsobena krevní sraženinou ve velké tepně mozku. Jedná se o záchrannou proceduru, která se provádí velmi brzy po mozkové příhodě. Do tepny se zavede katétr a pomocí malého zařízení se odstraní krevní sraženina, která je příčinou mozkové příhody.
 • Karotická endarterektomie: tato operace se používá u některých ischemických cévních příhod mozkových, které jsou způsobeny zúžením karotické tepny v krku, která přivádí krev do mozku. Provede se řezu na krku a odblokují se tukové usazeniny v tepně.

Intervence při hemoragické cévní příhodě mozkové

 • Kraniotomie: při této operaci se odstraní krev z mozku a opraví se všechny prasklé cévy.
 • Operace pomocí shuntu: jedná se o chirurgický zákrok, který se používá v případě nahromadění tekutiny v mozkových dutinách (stav známý jako hydrocefalus). Tekutina se z mozku odvádí pomocí hadičky zvané shunt.

Strava

Zdravá strava je po prodělání mozkové příhodě zásadní. Při rekonvalescenci může hrát strava klíčovou roli v tom, že pomáhá kontrolovat krevní tlak a hladinu cholesterolu a pomáhá udržovat správnou tělesnou hmotnost. Tím se také snižuje riziko další mozkové příhody.

Osoby, které mozkovou příhodu přežily, by se měly snažit jíst stravu bohatou na obiloviny, zeleninu a ovoce, a stejně tak i zdravé mléčné a bílkovinné výrobky - jogurt, libové maso, ryby, luštěniny, ořechy a semena. Měly by také snížit příjem zpracovaných potravin, nasycených tuků a trans-tuků.

Větší množství soli může vést ke zvýšení krevního tlaku. Příjem soli lze snížit vyhýbáním se průmyslově zpracovaným potravinám (které mají často vysoký obsah soli) a odoláním nutkání přidávat do jídla sůl.

Cvičení

Zůstat po mozkové příhodě stále aktivní má mnoho výhod. Patří k nim:

 • Posílení sebevědomí a pohody
 • Zlepšení svalové síly a koordinace
 • Udržování srdce a tepen ve zdravé kondici
 • Snížení krevního tlaku
 • Stabilizace hladiny cukru v krvi
 • Snížení hladiny cholesterolu v krvi
 • Pomáhá udržovat správnou váhu
Stát se po mozkové příhodě znovu aktivní je velmi obtížné, zvláště když tělo není tak silné jako dříve. Nejlepším přístupem je postupovat krok po kroku. Může v tom poradit fyzioterapeut, jak začít pomalu a postupně zlepšovat kondici.

Prevence

Riziko mozkové příhody může snížit mnoho jednoduchých změn životního stylu:

 • Přestat kouřit: studie ukazují, že odvykání kouření snižuje riziko mozkové příhody[12]. A nikdy není pozdě přestat – výzkumy ukazují, že ti, kteří v kouření po prodělané mozkové příhodě pokračují, si zvyšují riziko recidivy[13].
 • Omezit příjem alkoholu: nadměrné pití může riziko mozkové příhody zvýšit, takže omezte příjem alkoholu a rozložte jej do celého týdne.
 • Jíst zdravě: zdravá strava pomůže udržet ostatní rizikové faktory (jako je obezita a vysoký krevní tlak) pod kontrolou.
 • Pravidelně cvičit: cvičení nejen napomáhá k udržení správné tělesné hmotnosti, ale výzkum naznačuje, že pravidelná fyzická aktivita je spojena s 25–30 % snížením rizika mozkové příhody[14].
 • Pravidelné kontroly: onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol, mohou způsobovat sklerotizaci a zužování tepen, což zvyšuje pravděpodobnost jejich ucpání. To může následně vést k mozkové příhodě. Pravidelné kontroly mohou pomoci nad těmito rizikovými faktory udržet kontrolu.

Vědecké studie

Probíhá řada výzkumů, jejichž cílem je vyvinout nové a účinnější způsoby léčby cévní příhody mozkové. Vědci se zejména snaží objevit způsoby, jak obnovit průtok krve do mozku a chránit mozkové buňky před odumřením po mozkové příhodě. Mezi další oblasti zájmu v oblasti léčby patří hledání způsobů, jak zlepšit rehabilitaci a rekonvalescenci po mozkové příhodě.

V oblasti prevence cévní příhody mozkové se vědci snaží lépe porozumět rizikovým faktorům. Ve snaze dozvědět se více o tom, jak mozková příhoda ovlivňuje mozek, se využívají také zobrazovací techniky.

Odkazované zdroje

[1] Donkor ES. Stroke in the 21st Century: A Snapshot of the Burden, Epidemiology, and Quality of Life. Stroke Res Treat. 2018;2018:3238165. doi:10.1155/2018/3238165

[2] Wafa HA, Wolfe CDA, Emmett E, Roth GA, Johnson CO, Wang Y. Burden of stroke in Europe – thirty-year projections of incidence, prevalence, deaths, and disability-adjusted life years. Stroke. 2020;51(8):2418-2427. doi:10.1161/STROKEAHA.120.029606

[3] Rothwell PM, Warlow CP. Timing of TIAs preceding stroke: time window for prevention is very short. Neurology. 2005;64(5):817-820. doi:10.1212/01.WNL.0000152985.32732.EE

[4] Crichton SL, Bray BD, McKevitt C et al. Patient outcomes up to 15 years after stroke: survival, disability, quality of life, cognition and mental health. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2016;87:1091-1098. doi:10.1136/jnnp-2016-313361

[5] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Brain basics: preventing stroke. Updated April 16, 2020. Accessed February 2021. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Preventing-Stroke

[6] Millwood IY, Walters RG, Mei XW et al. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. Lancet. 2019;393(10183):1831-1842. doi:10.1016/S0140-6736(18)31772-0

[7] Pan B, Jin X, Jun L, Qiu S, Zheng Q, Pan M. The relationship between smoking and stroke. Medicine (Baltimore). 2019;98(12):e14872. doi:10.1097/MD.0000000000014872

[8] Chen R, Ovbiagele B, Feng W. Diabetes and stroke: epidemiology, pathophysiology, pharmaceuticals and outcomes. Am J Med Sci. 2016;351(4):380-386. doi:10.1016/j.amjms.2016.01.011

[9] Shavelle R, Brooks J, Strauss D, Towfighi A. Long-term survival prognosis after stroke.

A practical guide for clinicians. Practical Neurology. Published February 2020. Accessed February 2021. https://practicalneurology.com/articles/2020-feb/long-term-survival-prognosis-after-stroke

[10] Brønnum-Hansen H, Davidsen M, Thorvaldsen P. Long-term survival and causes of death after stroke. Stroke. 2001;32(9):2131-2136. doi:10.1161/hs0901.094253

[11] Seminog O et al. Determinants of the decline in mortality from acute stroke in England: linked national database study of 795 869 adults BMJ 2019; 365 doi:10.1136/bmj.l1778

[12] Pan B, Jin X, Jun L, Qiu S, Zheng Q, Pan M. The relationship between smoking and stroke. Medicine (Baltimore). 2019;98(12):e14872. doi:10.1097/MD.0000000000014872

[13] Chen J, Li S, Zheng K et al. Impact of smoking status on stroke recurrence. J Am Heart Assoc. 2019;8(8):e011696. doi:10.1161/JAHA.118.011696

[14] Gallanagh S, Quinn TJ, Alexander J, Walters MR. Physical activity in the prevention and treatment of stroke. ISRN Neurol. 2011;2011:953818. doi:10.5402/2011/953818

Mohlo by vás zajímat...

Duševní zdraví

Pandemie COVID-19 měla zničující dopad na globální zdraví s následnými otřesy, které se odrazily na fyzickém i duševním zdraví.

Duševní zdraví

Dobré duševní zdraví je nezbytnou součástí života, stejně tak jako dobré fyzické zdraví. Rady, jak o své tělo pečovat, představují neustálý tok informací, ale dlouho zůstávalo v pozadí to, co děláme, na koho se obracíme a co považujeme za pocit duševní pohody.

Stres

Stres je běžným následkem moderního, rušného života. Zasahuje do práce, domova a vztahů prostřednictvím mnoha spouštěcích mechanizmů, které se často vymykají naší kontrole.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit