Alzheimerova choroba (nebo Alzheimer) je onemocnění, které postihuje mozek. Přečtěte si více o symptomech, o tom, co tuto nemoc způsobuje, jak je diagnostikována a jaká léčba je k dispozici.

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je progresivní stav spojený s poklesem kognitivních funkcí mozku. Ovlivňuje lidi různými způsoby, k příznakům může patřit ztráta paměti a potíže s myšlením, řešením problémů a komunikací. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence.

Jaké jsou hlavní typy Alzheimerovy choroby?

Existují dva hlavní typy Alzheimerovy choroby:

 1. Alzheimerova choroba s časným začátkem se vyskytuje u lidí mladších 65 let. Někdy se označuje jako mladá Alzheimerova choroba, je to neobvyklá forma demence. První příznaky časného začátku Alzheimerovy choroby se obvykle objevují ve věku mezi 40 a 60 lety.
 2. Alzheimerova choroba s pozdním začátkem je nejčastější formou Alzheimera, vyskytuje se u lidí ve věku 65 let a více. Je progresivní, což znamená, že se časem poškodí více částí mozku. To vede k dalšímu rozvoji příznaků a zhoršení stavu.

Kolik lidí trpí Alzheimerovou chorobou?

Na celém světě trpí Alzheimerem nebo související demencí téměř 50 milionů lidí. Každý rok se objeví téměř 10 milionů nových případů[1].

Alzheimerova choroba představuje 60–70% případů demence a podle Světové zdravotnické organizace se předpokládá, že celkový počet lidí s demencí na celém světě dosáhne 82 milionů v roce 2030 a 152 milionů v roce 2050.

Příznaky

Příznaky Alzheimerovy choroby postupují pomalu v průběhu několika let. Míra, s jakou postupují, se u každého jednotlivce liší.

Jaké jsou příznaky Alzheimerovy choroby?

Výzkum naznačuje, že ke změnám v mozku může dojít 10 nebo více let předtím, než někdo začne vykazovat příznaky Alzheimerovy choroby.

Příznaky jsou na začátku obecně mírné a postupně se v průběhu času zhoršují. Někdy se zaměňují s jinými nemocemi nebo jsou zpočátku přisuzovány stáří.

K příznakům Alzheimerovy choroby patří:

 • Problémy s pamětí, jako jsou potíže se zapamatováním nedávných událostí nebo konverzací
 • Špatná koncentrace
 • Stále větší potíže s rozpoznáváním osob nebo předmětů
 • Problémy s plánováním, organizací, řešením problémů a rozhodováním
 • Zmatenost
 • Ztráta přehledu o dnech
 • Potíže s řečí a opakování slov nebo frází
 • Prostorová a časová dezorientace (pocity zmatenosti v čase a prostoru)
 • Změny osobnosti a chování, jako je špatná nálada, úzkost nebo nedostatek sebedůvěry
 • Problémy při provádění prostorových úkolů – odhad vzdálenosti, chůze po schodech nebo zaparkování vozu
 • Často nesprávné umísťování předmětů nebo jejich umísťování na zvláštní místa

Jaká jsou stádia Alzheimerovy choroby?

Alzheimerova choroba je obecně rozdělena do čtyř hlavních stádií: prodromální, rané, střední a pozdní stádium Alzheimera.

1. Prodromální stádium Alzheimerovy choroby

Prodromální stádium Alzheimerovy choroby je raná forma Alzheimera. V této fázi budou mít lidé některé mírné kognitivní poruchy, jako je zhoršení paměti. Mohou mít potíže zapamatovat si jména nebo udržet tempo konverzace, ale stále mohou provádět své obvyklé rutinní činnosti.

2. Rané stádium Alzheimerovy choroby

V raném stádiu Alzheimera mohou lidé vést nezávislý život. Mohou stále vykonávat běžné každodenní činnosti, jako je řízení, práce nebo účast na společenských aktivitách.

Hlavním příznakem v raném stádiu Alzheimerovy choroby je výpadek paměti. To může zahrnovat zapomenutí na nedávné rozhovory nebo události, potíže s přemýšlením o správném slově, zapomenutí jmen lidí a míst, kladení opakujících se otázek nebo nesprávné umísťování věcí.

Mohou se také vyskytnout určité změny chování a osobnosti, jako jsou změny nálady, vzrůstající agitovanost nebo úzkost, pocit zmatenosti, obtížnější rozhodování nebo špatný úsudek.

Během raného stádia onemocnění nemusí být tyto příznaky příliš zřejmé, ale rodina a blízcí přátelé si jich mohou všimnout.

3. Střední stádium Alzheimerovy choroby

Střední stádium Alzheimera je obvykle nejdelším stádiem onemocnění. Jak nemoc postupuje, problémy s pamětí se zhoršují.

Pro někoho s Alzheimerovou chorobou ve středním stádiu může být dokonce obtížnější vzpomenout si na jednoduché věci, jako jsou jména lidí, které zná, a může mít potíže rozpoznat své blízké. Mohou vyžadovat více péče.

K dalším střednědobým příznakům, které se mohou vyvinout, patří:

 • Zvyšující se zmatek – například ztráta přehledu o tom, jaký je den
 • Pocity dezorientace a tendence bloudit a ztrácet se ve známém prostředí
 • Obsedantní, opakující se nebo impulzivní chování
 • Častější změny nálady včetně deprese, úzkosti a frustrace
 • Změny ve spánkových návycích, jako je neklid v noci a spánek během dne
 • Narůstající problémy s řečí a jazykem (někdy označované jako afázie)
 • Více obtíží při provádění prostorových činností, jako je odhad vzdálenosti a nahmatání předmětů
 • Rozvoj bludů a podezření či paranoia o členech rodiny, přátelích a pečovatelích
 • Potřeba pomoci při provádění jednoduchých každodenních úkolů, například při výběru vhodného oblečení a oblékání
 • Halucinace

Během střední fáze Alzheimera je stále možné, aby se lidé účastnili každodenních aktivit, ale zvyšuje se míra závislosti na pomoci a asistenci ze strany druhých. 

4. Pozdní stádium Alzheimerovy choroby

V pozdních stádiích Alzheimerovy choroby jsou příznaky stále závažnější. To může být nepříjemné jak pro osobu s nemocí, tak pro její rodinu a přátele.

V pozdních stádiích může jednotlivec ztratit schopnost pochopení, co se děje kolem něj. Jakékoli halucinace a bludy se mohou zhoršit a postižení jedinci se mohou cítit naštvaní a mohou tak jednat agresivně.

K dalším příznakům pozdní fáze, které se mohou objevit, patří:

 • Ztráta řeči
 • Problémy s mobilitou
 • Potíže se sezením a změnou polohy
 • Problémy s jídlem a polykáním (někdy označované jako dysfagie)
 • Inkontinence moči a stolice
 • Zvýšená náchylnost k infekcím, jako je zápal plic
 • Těžký úbytek na váze
 • Významná ztráta paměti

V pozdních stádiích Alzheimera může být nutná celodenní péče a nepřetržitá pomoc s praním, oblékáním, používáním toalety, jídlem, pitím a pohybem.

Jaké jsou časné příznaky Alzheimerovy choroby?

Jedním z časných příznaků Alzheimera je ztráta paměti. Jednotlivci mohou být více zapomnětliví než obvykle. Příkladem může být zapomenutí důležitých dat, událostí nebo nedávných konverzací. Osoba s časnými příznaky Alzheimera může několikrát požádat o stejnou informaci a musí tak spoléhat se na paměťové pomůcky, jako jsou lepící poznámkové lístky a upomínky v mobilních telefonech.

Příčiny, rizikové faktory a očekávaná délka života

Přestože stále není známo, co Alzheimerovu chorobu spouští, existuje několik známých rizikových faktorů, které vedou k rozvoji této nemoci.

Co způsobuje Alzheimerovu chorobu?

Předpokládá se, že Alzheimerova choroba je způsobena hromaděním bílkovin v mozku, které tvoří abnormální struktury nazývané „plaky“ a „klubka“. Vědci přesně neznají příčinu vzniku tohoto procesu, který začíná mnoho let před tím, než se objeví první příznaky. 

Jak nemoc postupuje, nervové buňky v mozku (neurony) se ztrácí. Vzhledem k tomuto jevu, dochází k úbytku chemických poslů (neurotransmiterů), zodpovědných za odesílání signálů mezi mozkovými buňkami. Tyto progresivní změny v mozku ovlivňují schopnost člověka pamatovat si, myslet, komunikovat a řešit problémy.

Je Alzheimerova choroba dědičná?

Mnoho lidí se obává onemocnění Alzheimerovou chorobou, zejména pokud jí měl některý člen rodiny. Nicméně, rodinná anamnéza Alzheimerovy choroby nemusí nutně znamenat, že ji dostanou ostatní členové rodiny.

Zatímco genetika může přispět k riziku vzniku Alzheimerovy choroby, skutečné zvýšení rizika je považováno za malé. Vědci našli varianty více než 20 různých genů, které jsou spojeny se změnou rizika Alzheimera. Nicméně, výzkum dospěl k závěru, že mít jednu z těchto variant může mít jen malý vliv na šance rozvoje Alzheimera.

Rizikové faktory Alzheimerovy choroby?

Přestože stále není zcela jasné, co spouští hromadění bílkovin v mozku, které vede k rozvoji Alzheimerovy choroby, existuje několik faktorů, které zvyšují riziko vzniku onemocnění. Mezi tyto rizikové faktory patří:

 • Věk – to je nejvýznamnější rizikový faktor. Alzheimer postihuje především lidi starší 65 let. Ve skutečnosti, je to nejčastější příčina senilní demence na celém světě u osob ve věku mezi 65 a 85[2]. Po 65 letech věku se pravděpodobnost vzniku Alzheimera každých pět let zdvojnásobí[3].
 • Pohlaví – demencí je postiženo více žen než mužů. Ve skutečnosti celosvětově ženy s demencí převyšují muže v poměru dva ku jedné. Vědci neznají přesné důvody, proč je u žen větší pravděpodobnost, že Alzheimera dostanou. Jsou možná dvě vysvětlení a to, že u žen je patrná tendence pro průměrné delší dožití než je tomu u mužů a že může existovat souvislost mezi Alzheimerem a ztrátou hormonu estrogenu po menopauze. Výzkum souvislostí mezi Alzheimerem a pohlavím však stále probíhá a zkoumají se různé environmentální a biologické faktory.
 • Rodinná anamnéza – je toho stále hodně, co je třeba pochopit o genech a jejich významu. Zatímco genetika může v rozvoji Alzheimerovy choroby hrát svou roli, předpokládá se, že má malý vliv na riziko. V extrémně omezeném počtu rodin je však Alzheimerova choroba dominantní genetickou poruchou. V těchto rodinách má nemoc tendenci k rozvoji v mladším věku, obvykle mezi 35 a 60 rokem (to se označuje jako časný začátek Alzheimerovy choroby).
 • Downův syndrom – děti narozené s Downovým syndromem mají vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby, pokud dosáhnou středního věku. Je to proto, že genetická anomálie na chromozomu 21, kterou mají lidé s Downovým syndromem, může způsobit hromadění plaků v mozku, což může vést k Alzheimerovi.
 • Poranění hlavy – roste povědomí o tom, že lidé, kteří utrpěli těžké poranění hlavy, mohou být ve vyšším riziku vzniku Alzheimerovy choroby. V této oblasti je však zapotřebí dalšího výzkumu.
 • Životní styl – podle výzkumů hraje životní styl roli ve zvýšeném riziku Alzheimerovy choroby. Lidé, kteří žijí zdravým životním stylem, mají menší pravděpodobnost, že se u nich Alzheimer rozvine. To zahrnuje pravidelné fyzické cvičení, příjem zdravé vyvážené stravy, nekouření, a pití alkoholu pouze v rámci doporučených limitů.
 • Zdravotní stav – některé nemoci mohou zvýšit riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Patří mezi ně cukrovka, mrtvice, srdeční problémy, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a obezita.

Nejnovější výzkum naznačuje, že s rizikem rozvoje Alzheimera mohou také souviset další faktory, jako je deprese, sociální izolace a ztráta sluchu.

Jak dlouho můžete žít s Alzheimerovou chorobou?

Očekávaná délka života se značně liší v závislosti na tom, jak starý člověk je, když se u něj Alzheimerova choroba rozvine. V průměru žije osoba s Alzheimerovou chorobou 3 až 11 let po stanovení diagnózy, ale někteří mohou přežít 20 let nebo více. Doba, po kterou může pacient s Alzheimerem očekávat, že bude žít, závisí na tom, zda byl diagnostikován na začátku progrese onemocnění nebo později. Nemoc má tendenci rozvíjet se pomalu a příznaky se postupně zhoršují v průběhu několika let. Rychlost progrese je u každého jedince značně odlišná.

Diagnóza

Pokud se obáváte ztráty paměti nebo problémů s plánováním a organizací, měli byste se objednat k lékaři. Získání přesné a rychlé diagnózy je nejlepší způsob, jak se vyrovnat s Alzheimerovou chorobou. Zajišťuje také včasný přístup ke vhodné léčbě a podpoře, která může pomoci.

Jak se Alzheimerova choroba diagnostikuje?

Neexistuje jeden test na Alzheimerovu chorobu, který by přinesl jasný a stoprocentně jednoznačný výsledek. Namísto toho se diagnóza zakládá na kombinaci fyzického a duševního hodnocení a testů.

Ve většině případů je na prvním místě váš lékař. Lékaři si vyslechnou vaše obavy nebo obavy vašich rodinných příslušníků a provedou některá jednoduchá zdravotní vyšetření a některé testy myšlení a paměti, aby posoudili funkci různých částí vašeho mozku.

Častým testem, který používají lékaři v mnoha zemích, je hodnocení kognitivních funkcí praktickými lékaři (GPCOG). Ačkoli nemůže stanovit diagnózu, GPCOG pomůže identifikovat problémy s pamětí, které vyžadují další vyšetření.

Mohou se také provést krevní testy k vyloučení jiné možné příčiny příznaků a v případě potřeby je pacient doporučen ke specialistovi.

Je důležité si uvědomit, že všechny jednoduché testy, které váš praktický lékař provede, jsou pouze předběžné. Pokud mají podezření na Alzheimerovu chorobu, odkáží vás nebo vašeho rodinného příslušníka na specialistu v nemocnici nebo do centra poruch paměti.

Testy pro diagnostiku Alzheimerovy choroby

V současné době neexistuje jediný spolehlivý test pro přesnou diagnózu Alzheimerovy choroby. Pokud jste však doporučeni ke specialistovi-neurologovi nebo psychiatrovi do nemocnice nebo do centra poruch paměti, provede komplexní neuropsychologické hodnocení pomocí několika různých dotazníků a nástrojů pro získání přesné diagnózy.

Pomocí odborných testů se posoudí vaše duševní a kognitivní schopnosti, jako je paměť, koncentrace, soustředění, řešení problémů a jazykové dovednosti.

Kromě řady klinických hodnocení se lékař blíže podívá na to, co se děje ve vašem mozku a může doporučit CT nebo MRI vyšetření. Tyto skeny pořizují podrobné snímky vnitřku vašeho mozku a pomohou odborníkovi posoudit, zda nedošlo k poškození mozku a pokud ano, kde přesně se nachází. To je důležité, protože precizní diagnóza určí nejlepší a adekvátní průběh léčby a podpory. Lze tak i  předpovědět jakékoli budoucí problémy, které se mohou vyvinout.

Léčba a léky

Na Alzheimerovu chorobu neexistuje lék. Léky pomáhají dočasně zmírnit příznaky, ale nemohou je zcela odstranit nebo zabránit vzniku onemocnění.

Jak se Alzheimerova choroba léčí?

Léky

Existuje několik léků, které se u Alzheimerovy choroby předepisují ke zmírnění některých příznaků.

Inhibitory acetylcholinesterázy (AChE)

Základní léčbou jsou inhibitory acetylcholinesterázy (AChE). Tyto léky zvyšují hladinu acetylcholinu, látky přítomné v mozku, která pomáhá nervovým buňkám mezi sebou komunikovat. Mohou je předepisovat odborníci, jako jsou neurologové nebo psychiatři nebo jiní lékaři na jejich doporučení.

Inhibitory AChE se předepisují osobám v počátečním až středním stádiu Alzheimerovy choroby a ty s nimi mohou pokračovat jako s udržovací léčbou po dobu, po kterou jim přinášejí léčebný benefit.

Stejně jako všechny léky, mohou i tato léčiva způsobovat některé vedlejší účinky, včetně nevolnosti, zvracení a ztráty chuti k jídlu. Pokud máte jakékoli obavy z nežádoucích účinků, je důležité poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

K dispozici jsou tři různé typy AChE inhibitorů. Někteří lidé reagují lépe a mají méně vedlejších účinků při léčbě jedním typem oproti jinému. Lékaři vyberou nejvhodnější léčbu, která vyhovuje potřebám jednotlivce.

Antagonisté NMDA receptorů

Antagonisté NMDA receptorů jsou třídou léků, které působí tak, že v mozku blokují nadměrné množství chemické látky zvané glutamát.

Používají se k léčbě středně těžké nebo těžké Alzheimerovy choroby a mohou se také předepisovat pacientům s těžkou Alzheimerovou chorobou, kteří již užívají AChE inhibitor.

Mají některé nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy, závratě a zácpa, proto se doporučuje v případě jakýchkoli obav promluvit s lékařem nebo lékárníkem.

Jiné léky

V pozdějších stádiích Alzheimerovy choroby se často rozvinou závažné behaviorální a psychologické příznaky. Nejprve mohou mít pacienti deprese, následované úzkostí, zvýšenou agitovaností, agresí a halucinacemi. V těchto případech mohou být předepsány léky.

Intervence

Mezi intervence u Alzheimera patří terapie a aktivity, jako je trénink paměti, mentální a sociální stimulace, orientační cvičení a programy tělesného cvičení. K dalším nelékovým intervencím může patřit arteterapie, muzikoterapie a kontakt se zvířaty. Neexistuje mnoho výzkumů o účinnosti nelékových intervencí, ale odborníci se domnívají, že mohou zlepšit kognitivní výkonnost, oddálit ztrátu mentálních schopností, pomoci lidem si co nejdéle udržet nezávislost a pomoci zvýšit pohodu a kvalitu života. Nejvhodnější intervence budou záviset na několika faktorech, jako jsou:

 • Příznaky a jejich závažnost
 • Progrese onemocnění
 • Příčiny určitého chování
 • Životní historie a okolnosti
 • Osobnost

Terapie

Léky nepředstavují jedinou možnost léčby pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, i terapie hraje důležitou roli v péči o pacienty s demencí.

Kognitivní stimulační terapie (CST)
Kognitivní stimulační terapie (CST) je populární, efektivní způsob, jak udržet mysl lidí co nejaktivnější. Patří k ní účast na skupinových aktivitách a cvičeních zaměřených na zlepšení schopností paměti a řešení problémů. CST často zahrnuje tematické relace aktivit po dobu několika týdnů.
Kognitivní rehabilitace
Další možností terapie je kognitivní rehabilitace. Jedná se o spolupráci s vyškoleným odborníkem, jako je ergoterapeut (případně rodinný příslušník nebo blízký přítel), při plnění každodenních úkolů. Umožňuje jednotlivcům zachovat si určité dovednosti, zůstat tak nezávislými v maximální možné míře a každý den vše lépe zvládat.
Životní příběh a reminiscenční terapie
Životní příběh a reminiscenční terapie může přinést benefit mnoha osobám s Alzheimerem. Tato forma terapie obvykle zahrnuje prohlížení starých fotografií, držení oblíbených věcí nebo poslech hudby. Tyto druhy aktivit mohou pomoci zlepšit náladu a pocity pohody a zvýšit duševní schopnosti. Pro pacienty je to příjemný způsob, jak sdílet své životní zkušenosti a cenné vzpomínky a povzbuzuje je to k přemýšlení o své minulosti a mluvit o ní, vzpomínat na důležité události a blízké.

Strava

Zdravá, vyvážená strava je nezbytná pro všechny, ale u lidí s Alzheimerovou chorobou může špatná výživa zhoršit behaviorální příznaky a působit hubnutí. Obecně ale platí, že pro lidi s Alzheimerem není potřeba zvláštní diety a platí následující doporučení zdravé výživy:

 • jíst vyváženou stravu s rozmanitými potravinami, včetně zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků, nízkotučných mléčných výrobků a nízkotučných bílkovin
 • omezit potraviny s vysokým obsahem nasycených tuků (např. máslo, sádlo, koláče a sušenky, zpracované maso atd.)
 • snažit se snížit rafinované cukry (i když v pozdějších fázích Alzheimerovy, kdy je ztráta chuti problém, může být přidání cukru povzbuzením k jídlu)
 • omezit potraviny s vysokým obsahem soli
Jak Alzheimerova choroba postupuje, ztráta chuti k jídlu a výrazné hubnutí se mohou stát významnými problémy. Existuje několik důvodů, proč někdo s Alzheimerovou chorobou nechce jíst:
 • nemusí rozpoznat potraviny před sebou
 • nejsou si jisti, jak začít jíst
 • nové léky nebo změna v dávkování léků může chuť k jídlu potlačit
 • nedostatek fyzické aktivity může chuť k jídlu snížit
 • omezení čichu a chuti může znamenat, že je jídlo již netěší
Pokud někdo dostatečně nejí a hubne, mohou lékaři navrhnout mezi jídly vhodné doplňky, které přidají další kalorie. Ve střední až pozdní fázi Alzheimerovy choroby mohou mít lidé potíže s polykáním a mohou mít zvýšené riziko udušení při jídle, proto je důležité, aby rodiny a pečovatelé byli ostražití.

Cvičení

Pravidelné cvičení je pro lidi s Alzheimerovou chorobou velmi prospěšné, pomáhá zlepšit kondici, zlepšit náladu, snížit úzkost, snížit krevní tlak, zlepšit hladinu cukru v krvi a udržet váhu.

Je důležité zvolit cvičení, které je bezpečné a vhodné pro jednotlivce a jeho schopnosti. Lehkým cvičením může být krátká denní procházka, trocha zahradničení, jóga nebo tai chi nebo dokonce tanec.

Je zapotřebí více výzkumu k tomu, abychom věděli, jaká fyzická aktivita zlepšuje paměť nebo zpomaluje progresi Alzheimerovy choroby.

Prevence

Vzhledem k tomu, že přesná příčina Alzheimerovy choroby stále není známá, neexistuje žádný definitivní způsob, jak tomuto stavu úplně zabránit. Udržování co nejzdravějšího životního stylu však může pomoci snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby.

Se zvýšeným rizikem Alzheimera souvisí kardiovaskulární onemocnění, takže kroky ke zlepšení kardiovaskulárního zdraví mohou být prospěšné. Patří k nim:

 • přestat kouřit
 • snížit příjem alkoholu
 • jíst zdravou, vyváženou stravu, včetně pěti porcí ovoce a zeleniny každý den
 • pravidelné cvičení
 • monitorování krevního tlaku

Existují také určité důkazy, které naznačují, že míra demence je nižší u lidí, kteří se snaží zůstat duševně a sociálně aktivní. Toho lze dosáhnout dobrovolnou činností v místní komunitě, zapojením se do skupinových aktivit, čtením, stýkáním se s přáteli a zkoušením nových koníčků.

Vědecké studie

Je toho ještě mnoho, čemu je třeba porozumět v oblasti rizikových faktorů, diagnostiky a účinné léčby Alzheimerovy choroby. Výzkum pomáhá vědcům, lékařům a celosvětové zdravotnické komunitě vytvořit si podrobnější představu o tom, co se děje v mozku, když se Alzheimerova choroba rozvine.

Na celém světě probíhá značný počet výzkumných projektů, týkajících se Alzheimerovy choroby.

V roce 2020 byly v globální databázi clinicaltrials.gov. registrovány klinické studie u Alzheimerovy choroby, ve kterých se zkoumá 121 unikátních terapií. Největší kategorií léků v těchto klinických studiích jsou onemocnění ‐ modifikující léky, které se zaměřují na nástup nebo progresi Alzheimerovy choroby. Roste také počet léků, známých jako „léky ke změně účelu“, které byly vyvinuty pro jiná onemocnění, ale mohou také účinně léčit Alzheimera[4].

Vědci se snaží najít způsob, jak zastavit nebo oddálit progresi onemocnění. V této oblasti je třeba ještě udělat hodně práce, ale je stále více známo o tom, jak Alzheimerova choroba narušuje mozek. To vedlo k potenciálním možnostem léčby, která „zkratuje“ chorobný proces.

Budoucí vývoj léčby Alzheimerovy choroby může zahrnovat kombinaci různých léků. Jedná se o podobný přístup jako u léčby některých druhů rakoviny a HIV a AIDS, který zahrnuje podávání několika léků.

K léčebným strategiím, které jsou v současné době zkoumány, patří:

 • Léky zaměřené na hromadění bílkoviny beta-amyloidu (plaky), což je charakteristický příznak Alzheimerovy choroby. Některé léky, známé jako monoklonální protilátky, mohou zabránit vytváření shluků plaků nebo je zcela odstranit[5].
 • Léky, které blokují Fyn, což je protein v mozku, který interaguje s beta-amyloidem a spouští tak ztrátu spojení mezi nervovými buňkami (synapse)[6].
 • Experimentální léky zaměřené na blokování aktivity některých enzymů podílejících se na produkci beta-amyloidu[7].
 • Způsoby, jak zabránit kroucení bílkoviny tau za vzniku klubek – mikroskopických vláken, která jsou další běžnou charakteristikou Alzheimerovy choroby. Probíhají klinické studie s inhibitory tau a vakcínami[8].
 • Vědci se konkrétně zabývají záněty v mozku způsobenými Alzheimerem. Zkoumá se lék, který může stimulovat imunitní systém k ochraně mozku před škodlivými bílkovinami[9].
 • Vědci zkoumají účinky inzulínu na mozek a jeho funkci a jak může hladina inzulínu ovlivnit Alzheimerovu chorobu[10].
 • V řadě studií se zkoumá souvislost mezi rozvojem Alzheimera a kardiovaskulárním zdravím[11].
 • Je třeba také více pracovat v oblasti účinků užívání hormonů na prevenci Alzheimera. Počáteční výzkum užívání estrogenů po dobu nejméně jednoho roku během perimenopauzy nebo časné menopauzy naznačuje, že chrání myšlení a paměťové procesy u žen, které jsou vystaveny vyššímu riziku rozvoje Alzheimerovy choroby[12].

Vývoj nových způsobů léčby Alzheimerovy choroby je pomalý proces, vyžadující pečlivý detailní výzkum a analýzu[13]. Zatímco tempo může být pro lidi s onemocněním a jejich rodiny, kteří čekají na nové možnosti léčby, frustrující, optimistický je stálý pokrok, vedoucí ke zlepšení diagnostiky, léčby a prevence Alzheimeral

Odkazované zdroje

[1] World Health Organization. Dementia. Published September 2020. Accessed December 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

[2] Kawas CH, Corrada MM. Alzheimer’s and dementia in the oldest-old: a century of challenges. Curr Alzheimer Res. 2006;3(5):411-419. doi:10.2174/156720506779025233

[3] National Institute on Aging. What causes Alzheimer’s disease? Updated December 24, 2019. Accessed February 2021. https://www.nia.nih.gov/health/what-causes-alzheimers-disease

[4] Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V et al. Dementia prevention, intervention and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6

[5] Cummings J, Lee G, Ritter A, Sabbagh M, Zhong K. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2020. Alzheimers Dement (NY). 2020;6(1):e12050. doi:10.1002/trc2.12050

[6] Murphy MP, LeVine H III. Alzheimer’s disease and the β-amyloid peptide. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):311-323. doi:10.3233/JAD-2010-1221

[7] Nygaard HB, van Dyck CH, Strittmatter SM. Fyn kinase inhibition as a novel therapy for Alzheimer’s disease. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):8. doi:10.1186/alzrt238

[8] Huang LK, Chao SP, Hu CJ. Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease. J Biomed Sci. 2020;27(1):18. doi: 10.1186/s12929-019-0609-7

[9] Al Mamun A, Uddin MS, Mathew B, Ghulam MA. Toxic tau: structural origins of tau aggregation in Alzheimer’s disease. Neural Regen Res. 2020;15(8)1417-1420. doi:10.4103/1673-5374.274329

[10] Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (NY). 2018;4:575-590. doi:10.1016/j.trci.2018.06.014

[11] Kellar D, Craft S. Brain insulin resistance in Alzheimer’s disease and related disorders: mechanisms and therapeutic approaches. Lancet. 2020;19(9):758-766. doi:10.1016/S1474-4422(20)30231-3

[12] Tublin JM, Adelstein JM, Del Monte F, Combs CK, Wold LE. Getting to the heart of Alzheimer disease. Circ Res. 2019;124(1):142-149. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313563

[13] Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer’s disease in Finland: nationwide case-control study. BMJ. 2019;364:l665. doi:10.1136/bmj.l665

Mohlo by vás zajímat...

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba má mnoho podob. Příznaky se liší v závislosti na postižené oblasti. Projev prvních příznaků Alzheimera u mladého člověka (do 65 let) není stejný jako u člověka v sedmdesáti nebo osmdesáti letech.

Alzheimerova choroba

V 95 % případů je Alzheimerova choroba výsledkem kombinace genetických8 faktorů, faktorů životního prostředí a životního stylu, které člověka v průběhu života ovlivňují. Zbývajících 5% případů, definovaných jako časná nebo dědičná Alzheimerova choroba9, se obvykle objeví před 65. rokem věku s agresivnějším a/nebo rychlým zhoršováním, zejména v důsledku mutací v genech.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresivní a nevratné onemocnění mozku, které je nejčastější příčinou demence. Ohrožuje paměť a kognitivní schopnosti, lidem způsobuje úzkost a utrpení a vede často k přetížení jejich rodin a pečovatelů.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit