Informace o zpracování osobních údajů

Obsah

1. Obsah

2. Úvodní ustanovení

 • 2.1. Tato Informace o zpracování osobních údajů („Informace“) je určena kupujícím na e-shopu https://www.neuraxpharm.com/cz/produkty („E-shop“).
 • 2.2. E-shop provozuje Neuraxpharm Bohemia s.r.o., sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika, IČO: 07003773, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 292855 („Neuraxpharm“).
 • 2.3. Nákup na e-shopu se řídí obchodními podmínkami („Podmínky“) dostupnými zde.
 • 2.4. Kupující při udělení souhlasu s Podmínkami bere na vědomí obsah této Informace a prohlašuje, že všemu rozumí a je o zpracování řádně informován.
 • 2.5. Účelem Informace je poskytnutí úplných informací o zpracování osobních údajů kupujícího při nákupu na E-shopu včetně plnění informační povinnosti ve smyslu článku 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 • 2.6. Pokud má kupující před přijetím této Informace na vědomí jakékoliv dotazy, obrátí se na Neuraxpharm na kontaktech dále.

3. Správce, pověřenec a kontakty

 • 3.1. Správcem osobních údajů je Neuraxpharm Bohemia s.r.o., sídlem náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha – Nové Město, Česká republika, IČO: 07003773, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 292855 (také jako „Správce“).
 • 3.2. Kontakty Neuraxpharm jsou následující:
  • 3.2.1. Písemně: Neuraxpharm Bohemia s.r.o., , Sokolovská 685/136-budova F, 186 00 Praha 8 Česká republika
  • 3.2.2. Elektronicky: info-cz@neuraxpharm.com.
 • 3.3. Pověřencem je Eva Houdová, s následujícím kontaktem info-cz@neuraxpharm.com.

4. Uživatelský účet – registrace

 • 4.1. Účel: kupující se může dobrovolně zaregistrovat, a to za účelem vytvoření uživatelského rozhraní pro usnadnění přihlášení, přehled historie objednávek a případně další funkce dle nastavení určeného Neuraxpharm.
 • 4.2. Právní základ pro zpracování: právní základem pro zpracování je dobrovolný souhlas, který může být kdykoliv odvolán.
 • 4.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, přístupové údaje, údaje týkající se objednávek a služeb využitích v rámci registrace, síťové identifikátory a jiné údaje týkající se registrace.
 • 4.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy
 • 4.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu existence účtu. Neaktivní účty je Neuraxpharm oprávněn vymazat.

5. E-shop

 • 5.1. Účel: pro zajištění vyřízení Vaší objednávky, kontrolu, doručení a plnění souvisejících práv a povinností uchováváme Vaše osobní údaje, objednávku a související dokumentaci včetně elektronických dokumentů.
 • 5.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, bez tohoto zpracování není možné objednat v rámci E-shopu, neboť k plnění smlouvy je zpracování osobních údajů nezbytné.
 • 5.3. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se zboží, doručení a platební metody, síťové identifikátory a logy, údaje týkající se plnění smlouvy a související komunikace.
 • 5.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 5.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: od zaslání objednávky do doby jejího vyřízení, tedy po celou dobu trvání smlouvy, následně jsou uchovány pouze údaje pro účely níže popsaných oprávněných zájmů (čl.7) anebo plnění právní povinnosti. (čl.8)

6. Zasílání informací – přímý marketing

 • 6.1. Účel: v případě, že nám udělíte výslovný dobrovolný souhlas, budeme Vám zasílat vybrané informace o produktech a službách Neuraxpharm a další informace týkající se Neuraxpharm. Budeme také sledovat otvírání našich zpráv a případné prokliky. To vše budeme činit všemi prostředky, včetně elektronického (sms, e-mail) a telefonického oslovování s obchodními sděleními. Budeme volit, které zprávy Vám předáme, a to dle Vašich aktivit v E-shopu, vyjádřených preferencí, historie objednávek a případně dle zjištěných zájmů.
 • 6.2. Právní základ pro zpracování: dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat. Proti provádění přímého marketingu je možné kdykoliv podat námitky a zpracování bude ukončeno.
 • 6.3. Kategorie dotčených osobních údajů: e-mail, telefon, adresa, informace pro volbu relevantních zpráv
 • 6.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 6.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu trvání zájmu na provádění přímého marketingu, ne však déle, než je odvolán souhlas anebo podány námitky proti tomuto zpracování.

7. Oprávněný zájem

 • 7.1. Účel: Pokud Neuraxpharm provádí výše uvedená zpracování, pak po jejich ukončení sbírá omezený rozsah dokumentů a osobních údajů za účelem ochrany vlastních práv, z důvodu reklamací, uplatnění vad, obrany proti uplatněným nárokům a rovněž z důvodu obrany pří soudních/správních/kontrolních a jiných řízeních.
 • 7.2. Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem Neuraxpharm na ochraně svých práv, doložení souladu a obraně vůči orgánům dozoru. Máte právo tento oprávněný zájem kdykoliv namítat.
 • 7.3. Kategorie dotčených osobních údajů: doklady prokazující právní jednání jako jsou udělené souhlasy, potvrzení objednávky, příslušné logy, zaslané žádosti o uplatnění práv apod.
 • 7.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 7.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává Neuraxpharm po dobu 3 let od uplynutí doby zpracovaní stanovené jiným účelem dle této Informace. Doba neskončí dříve, než započaté soudní či jiné řízení a související lhůty pro opravné prostředky.

8. Plnění právních povinností

 • 8.1. Účel: Pokud má Neuraxpharm uloženo účinným právním předpisem uložení konkrétních dokumentů, činí tak za účelem stanoveným daným právním předpisem. Příkladem je uložení dokladů v oblasti farmakovigilance, vedení účetnictví a daní.
 • 8.2. Právní základ pro zpracování: plnění právní povinnosti.
 • 8.3. Kategorie dotčených osobních údajů: pouze takové údaje či listiny, jejichž uložení konkrétní právní předpis ukládá.
 • 8.4. Příjemci: pouze smluvně pověření zpracovatelé v podobě účetních, daňových a právních poradců, dodavatelů externích IT a marketingových služeb a dodavatelé přepravy.
 • 8.5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Takto shromážděné údaje uchovává Neuraxpharm pouze po dobu stanovenou daným právním předpisem.

9. Práva a způsoby jejich uplatnění

 • 9.1. Pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování a ochrany osobních údajů přijala Neuraxpharm vhodná technická a organizační opatření, která sledují současný vývoj technických prostředků, jež přispívají k bezpečnosti zpracování osobních údajů, především k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití.
 • 9.2. Při veškerém zpracování osobních údajů má kupující práva zaručená tímto článkem.
 • 9.3. Právo na přístup k osobním údajům – právo na to, aby Vám Neuraxpharm bez zbytečného odkladu předala informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech.
 • 9.4. Právo na opravu – právo na to, aby Neuraxpharm bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.
 • 9.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – právo na to, aby Neuraxpharm bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.
 • 9.6. Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – právo kupujícího na to, aby Neuraxpharm omezila zpracování, pokud jsou naplněny požadavky článku 18 GDPR (například je popřena přesnost údajů, byla vznesena námitka apod.).
 • 9.7. Právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Neuraxpharm a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci a právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • 9.8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Neuraxpharm osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • 9.9. Právo podat stížnost k orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.
 • 9.10. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Neuraxpharm nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.
 • 9.11. Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.
 • 9.12. Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.
 • 9.13. V případě výkonu Vašich práv jakožto subjektu údajů vůči Neuraxpharm jakožto správci nebo v případě jakýchkoli požadavků, dotazů anebo stížností týkajících se zpracování osobních údajů využijte naše kontakty v čl. 3.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 • 10.2. Tato Informace je účinná od 1. 10. 2022.
 • 10.3. Neuraxpharm má právo Informaci v případě potřeby změnit. Změna je účinná dnem oznámení anebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení změny.

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit