Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i dalšími platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, Vám tímto poskytujeme podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

1. Kdo je správcem zpracování vašich osobních údajů?

Správce údajů

Společnosti skupiny Neuraxpharm („Neuraxpharm“). Kontaktní údaje uvedených společností naleznete v následujícím odkazu.

Zejména v případě Farmakovigilance bude odpovědnou společnost CEREBRO SPAIN BIDCO S.L.

E-mailová adresagdpr@neuraxpharm.com

2. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Společnost Neuraxpharm zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete vyplněním kontaktních formulářů nebo kontaktováním prostřednictvím jakékoli e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného na webových stránkách, pro níže uvedené účely:

  1. Obchodní sdělení

V rámci své propagační činnosti Vám Neuraxpharm může poskytnout prostředky k registraci nebo odběru novinek nebo souvisejících obchodních informací. Takové prostředky vždy vyžadují váš výslovný souhlas, abychom vám mohli zasílat novinky nebo obchodní informace. Pokud jste nám tedy dali svůj souhlas, společnost Neruaxpharm vám zašle informace o svých produktech.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz nebo tlačítko uvedené v každém obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu na gdpr@neuraxpharm.com.

  1. Kontakt pro média

Odpovědět na žádosti o informace.

  1. Kanál etiky a dodržování předpisů:

Řídit stížnosti podané společnosti Neuraxpharm prostřednictvím kanálu Etika a dodržování předpisů, jakož i provádět šetření oznámených skutečností, přijmout vhodná nápravná opatření a v případě potřeby informovat uživatele o výsledku.

  1. Hlášení nežádoucích účinků
  1. Odpovídat na žádosti o informace, které uživatel tímto způsobem podal.
  2. Spravovat záznamy podezření na nežádoucí účinky léku.
  1. Kontakt se zdravotnickými pracovníky

Odpovědět na žádosti o informace.

  1. Mezinárodní obchod

Odpovědět na žádosti o informace.

  1. Registrace v rámci webových stránek („Oblast po přihlášení“)

Spravovat požadavky po registraci na naší webové stránce.

3.Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost Neuraxpharm se zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje tak dlouho, dokud je to užitečné a nezbytné pro to, aby vám mohla nabídnout kvalitní služby. Proto společnost Neuraxpharm vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby minimalizovala dobu potřebnou ke zpracování a uložení vašich osobních údajů.

Zejména bychom Vás rádi informovali, že Vaše osobní údaje budou uchovávány za použití nezbytných technických a organizačních opatření, aby byla zaručena bezpečnost a integrita údajů po následující období a v každém případě po dobu, po kterou nepožádáte o jejich vymazání:

ÚčelDoba uchovávání
Obchodní sdělení (oddíl 2.i)Dokud nezrušíte svůj souhlas se zpracováním.
Kontakt pro média (oddíl 2.ii)Tak dlouho, dokud jsou nezbytná pro splnění vašeho požadavku.
Kanál etiky a dodržování předpisů (oddíl 2.iii)Po dobu nezbytně nutnou k rozhodnutí o vhodnosti zahájení vyšetřování ohlášených událostí a případně po dobu nezbytnou k vyřešení stížnosti.
Zpráva o nežádoucích účincích (oddíl 2.iv)Právní předpisy upravující ochranu veřejného práva na zdraví a informování a vzdělávání spotřebitelů, pokud jde o promlčecí lhůtu.
Kontakt se zdravotnickými pracovníky (oddíl 2.v)Tak dlouho, dokud jsou nezbytná pro splnění vašeho požadavku.
Mezinárodní obchod (oddíl 2.vi)Tak dlouho, dokud jsou nezbytná pro splnění vašeho požadavku.
Registr webových stránek (oddíl 2.vii)Tak dlouho, dokud jsou nezbytná pro splnění vašeho požadavku.

V každém případě, a to i v případě, že požádáte o vymazání svých osobních údajů, je společnost Neuraxpharm oprávněna je uchovávat a to po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby splnila odpovídající právní povinnosti, a rovněž je zpřístupnit příslušným orgánům v souvisejících záležitostech.

4. Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů se liší v závislosti na účelu zpracování v souladu s odstavcem 2 těchto zásad:

ÚčelPrávní základ
Obchodní sdělení (oddíl 2.i)Váš souhlas.
Kontakt pro média (oddíl 2.ii)Váš souhlas poskytnutý při kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.
Kanál etiky a dodržování předpisů (oddíl 2.iii)Právní povinnost, zejména Směrnicí (EU) 2019/1937 o ochraně fyzických osob, které ohlásí porušení práva Evropské unie.
Zpráva o nežádoucích účincích (oddíl 2.iv)Právní povinnost, daná zejména NAŘÍZENÍM (EU) č. 1235/2010 Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2010, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, Nařízení (EC) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a Nařízení (EC) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii.
Kontakt se zdravotnickými pracovníky (oddíl 2.v)Váš souhlas poskytnutý při kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.
Mezinárodní obchod (oddíl 2.vi)Váš souhlas poskytnutý při kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.
Registr webových stránek (oddíl 2.vii)Váš souhlas poskytnutý při kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.

5. Komu vaše osobní údaje zpřístupníme?

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou dodavatelů, kteří nám poskytují služby pro řádné poskytování námi poskytovaných služeb. Společnost Neuraxpharm může rovněž zveřejnit vaše osobní údaje veřejným orgánům a úřadům (správním nebo soudním) v případech, kdy se na ně vztahuje zákonná povinnost.

Informujeme vás, že údaje, které jste nám poskytli, mohou být poskytnuty skupině společností, které jsou součástí skupiny Neuraxpharm Group, pro interní administrativní účely.

6. Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Kdykoli máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, pokud tyto údaje již mimo jiné nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků.

Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Společnost Neuraxpharm přestane zpracovávat údaje, s výjimkou závažných legitimních důvodů nebo uplatnění či obhajoby jakýchkoli nároků.

Můžete také uplatnit své právo na přenositelnost svých údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv, můžete nás kontaktovat zasláním dopisu s uvedením práva, které si přejete uplatnit, na výše uvedené adrese nebo zasláním e-mailu na gdpr@neuraxpharm.com.

Závěrem vás informujeme, že se můžete obrátit na příslušný orgán pro ochranu údajů ve vaší zemi a na další příslušné veřejné orgány v souvislosti s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím ze zpracování vašich osobních údajů.

7. Důvěrnost a bezpečnostní opatření

Společnost Neuraxpharm zavedla veškerá vhodná bezpečnostní opatření, aby zajistila, že nedojde ke ztrátě, změně, zneužití nebo neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům. Společnost Neuraxpharm pravidelně přezkoumává bezpečnostní opatření, aby se zajistilo, že jsou vždy vhodná ve vztahu ke zpracování, které provádí.

Bez ohledu na výše uvedené není používání internetu zcela bezpečné a nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací.a

Přecházíme na novou platformu a připravujeme nový, a ještě lepší věrnostní program.

Vítej zpět

Pro přístup k těmto informacím musíte použít své přihlašovací údaje

Nemáte profil? Předplatit