IN DEZE SECTIE

Gerelateerde artikelen
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Schizofrenie is een ernstige en langdurige aandoening die invloed heeft op de manier waarop je denkt, voelt, handelt, omgaat met andere mensen, emoties uitdrukt en de werkelijkheid beleeft.

Lees verder voor meer informatie over de oorzaken, symptomen en behandelingsopties. 

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een ernstige, chronische psychische aandoening die een reeks psychologische symptomen veroorzaakt en kan betekenen dat je je eigen gedachten en ideeën niet altijd kan onderscheiden van de werkelijkheid. Dat kan leiden tot problemen op het werk, op school en in relaties. Mensen met schizofrenie kunnen zich terugtrekken en het contact met de werkelijkheid lijken te verliezen, wat angst kan veroorzaken voor de betrokkene zelf, maar ook voor hun familieleden en vrienden.

Er is geen genezende behandeling bekend en als schizofrenie niet wordt behandeld, kunnen de symptomen permanent en invaliderend zijn. Er zijn echter doeltreffende behandelingen beschikbaar om mensen te helpen hun symptomen onder controle te houden, het risico op herval te verminderen en beter van het dagelijkse leven te genieten.

Er bestaan veel misvattingen over schizofrenie, maar de meeste mensen die eraan lijden zijn niet gevaarlijker of gewelddadiger dan mensen uit de algemene bevolking.

Wat zijn de belangrijkste soorten schizofrenie?

Schizofrenie is de term die wordt gebruikt voor een reeks psychische stoornissen die binnen hetzelfde spectrum vallen, waaronder:

 • Paranoïde schizofrenie: Dit omvat symptomen als waanideeën en hallucinaties, onsamenhangende spraak en concentratieproblemen.
 • Hebefrenische of ongeorganiseerde schizofrenie: Deze vormen van schizofrenie omvatten geen hallucinaties of waanideeën, maar wel onsamenhangende gedrag en spraak. Het kan ook gaan om ongepaste emotionele reacties of het ontbreken van enige emotionele reactie.
 • Ongedifferentieerde schizofrenie: Je kan gedragingen vertonen die van toepassing zijn op meer dan één subtype schizofrenie. Hoewel er verschillende soorten schizofrenie bestaan, vallen deze stoornissen binnen een spectrum en moeten ze als zodanig worden behandeld.
 • Residuele schizofrenie: Dit is wanneer je een eerdere diagnose van schizofrenie hebt, maar geen opvallende symptomen van de stoornis meer vertoont. De symptomen zijn minder hevig geworden en omvatten over het algemeen slechte concentratie, enigszins mentale desorganisatie en emotionele terugtrekking. Doordat veel mensen met schizofrenie merken dat hun symptomen variëren in frequentie en intensiteit, wordt dit subtype tegenwoordig zelden gebruikt.
 • Catatonische schizofrenie: Bij dit subtype is fysieke beweging een symptoom. Catatonie kan op zich een stoornis zijn, maar mensen met catatonische schizofrenie hebben vaak negatieve symptomen van schizofrenie en reageren niet veel.

Aan schizofrenie verwante aandoeningen zijn onder andere een schizoaffectieve stoornis, die elementen van zowel schizofrenie als stemmingsstoornissen omvat. De symptomen kunnen bestaan uit paranoïde gedachten, waanideeën of hallucinaties, concentratieproblemen, depressie, slaap- en eetproblemen en sociale terugtrekking.

Andere verwante stoornissen zijn waanstoornis1, kortdurende psychotische stoornis2, schizofreniforme stoornis3 en psychose4.

Hoeveel mensen hebben schizofrenie?

Schizofrenie treft wereldwijd 20 miljoen mensen5, ofwel één procent van de bevolking in alle culturen. Het treft evenveel mannen als vrouwen, maar de stoornis treedt bij vrouwen vaak later op dan bij mannen6.

Symptomen

De ernst van schizofrenie en de symptomen variëren van persoon tot persoon en de symptomen lijken te verergeren en te verbeteren in cycli die bekendstaan als hervallen en remissies. Sommige mensen hebben slechts één psychotische episode, terwijl anderen er gedurende hun leven veel hebben, maar tussendoor een relatief normaal leven leiden. Anderen kunnen na verloop van tijd meer moeite hebben met functioneren, met weinig verbetering tussen volledige psychotische episodes.

Wat zijn de symptomen van schizofrenie?

Naar de symptomen van schizofrenie wordt meestal verwezen als positief (of psychotisch, gebaseerd op niet-werkelijkheid), negatief (dingen die ontbreken), cognitief of ongeorganiseerd.

Positieve symptomen zijn onder andere:

 • Hallucinaties, waaronder veranderingen in zicht, gehoor, reuk, tast en smaak
 • Vreemd gedrag
 • Waanideeën, waaronder paranoia en irrationele angsten

Negatieve symptomen zijn onder andere:

 • Verlies van motivatie en energie
 • Verlies van interesse in het dagelijkse leven
 • Moeite met het plannen, beginnen en volhouden van activiteiten
 • Minder spraakzaam
 • Zich terugtrekken van familie, vrienden en uit sociale situaties
 • Moeite met het tonen van emoties
 • Minder emoties
 • Slechte persoonlijke hygiëne

Cognitieve symptomen zijn onder andere:

 • Problemen met concentratie en geheugen
 • Moeite met het verwerken en gebruiken van informatie

Ongeorganiseerde symptomen zijn onder andere:

 • Onsamenhangende spraak
 • Snel overschakelen van de ene gedachte naar de andere zonder logisch verband ertussen
 • Langzaam bewegen
 • Niet in staat zijn om beslissingen te maken
 • Veel opschrijven zonder betekenis
 • Dingen vergeten of verliezen
 • Herhalende bewegingen of gebaren, zoals ijsberen of rondjes wandelen
 • Problemen met het begrijpen van alledaagse dingen, geluiden en gevoelens

Bij catatonische schizofrenie kan je stoppen met spreken7, en je lichaam kan zeer lang één enkele vaste positie aannemen.

Wat zijn de fasen van schizofrenie?

Schizofrenie kan zich langzaam ontwikkelen, vaak tijdens de tienerjaren, en kan om verschillende redenen aanvankelijk moeilijk vast te stellen zijn.

Personen bij wie schizofrenie het vaakst optreedt, is bij jongvolwassenen, en er moeten minstens zes maanden symptomen zijn om de diagnose te kunnen stellen. Mannen met schizofrenie kunnen aan het eind van hun tienerjaren of aan het begin van hun twintiger jaren de eerste symptomen vertonen, terwijl de symptomen bij vrouwen later kunnen optreden, tot aan het begin van hun dertiger jaren.

Er zijn drie fasen van schizofrenie: de beginfase; de acute/actieve fase en de rest-/herstelfase. De beginfase (of ‘prodromale fase’) kan dagen duren, maar ook jaren. Wanneer één specifieke trigger ontbreekt, betekent dit dat het moeilijk kan zijn om deze te identificeren, ook omdat gedragsveranderingen subtiel kunnen zijn.

Wat zijn de vroege tekenen van schizofrenie?

Symptomen van mogelijke schizofrenie zijn onder meer stemmingswisselingen en sociale terugtrekking8, waardoor de aandoening gemakkelijk kan worden verward met een typische ‘tienerfase’. Gebrek aan motivatie, verstoorde slaap, concentratieproblemen, een opvliegend temperament, problemen binnen relaties en moeilijkheden op school zijn allemaal symptomen die zich bij tieners kunnen uiten wanneer de aandoening zich ontwikkelt.

Wie aan schizofrenie lijdt, kan een episode van psychose doormaken, die vaak tot de diagnose leidt. Stemmingswisselingen en grotere moeilijkheden bij het sociaal functioneren kunnen zich voordoen vóór de eerste episode van de psychose.

Mensen met de aandoening merken dat hun symptomen soms ernstig en soms minder ernstig zijn.

Oorzaken, risicofactoren en levensverwachting

Welke combinatie van factoren precies schizofrenie veroorzaakt, is nog niet bekend. De huidige behandeling richt zich op een doeltreffende beheersing van de symptomen en helpt mensen met de aandoening om een normaal leven te leiden.

Wat veroorzaakt schizofrenie?

De precieze oorzaak van schizofrenie is onbekend, maar waarschijnlijk heeft deze te maken met een combinatie van genetische en omgevingsfactoren.

Men denkt dat sommige mensen kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van schizofrenie en dat bepaalde situaties, zoals een stressvolle levensgebeurtenis of drugsmisbruik, de aandoening kunnen uitlokken.

 • Genetische factoren: Schizofrenie kan in de familie voorkomen, maar het is nog niet mogelijk om aan de hand van genetische informatie te voorspellen wie schizofrenie zal ontwikkelen.
 • Verschillen in de hersenen: Bij kwetsbare personen kunnen veranderingen in de hersenen tijdens de puberteit psychotische aanvallen uitlokken. Uit onderzoek blijkt dat er een belangrijk verband bestaat tussen onze hersenen en onze darmen en de nuttige micro-organismen die in ons spijsverteringsstelsel leven (bekend als ‘de microbiota-as tussen darmen en hersenen’), wat de manier waarop we met stressperiodes omgaan, kan beïnvloeden. De darm-hersenmicrobiota-as geldt als een belangrijke factor voor het al dan niet ontwikkelen van schizofrenie1. Verschillen in de hersenstructuur en -functie en interacties tussen neurotransmitters worden ook genoemd als factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van de aandoening.
 • Omgevingsfactoren: Armoede, een onstabiele omgeving en/of voedingsproblemen vóór de geboorte zijn ook genoemd als factoren die de ontwikkeling van schizofrenie kunnen beïnvloeden.

Is schizofrenie erfelijk?

Schizofrenie is niet erfelijk, maar eerder genetisch - wat betekent dat een combinatie van genen, en niet één enkel gen, een factor is bij het al dan niet ontwikkelen van de aandoening.

Wie krijgt schizofrenie?

Schizofrenie kan bij mensen overal ter wereld voorkomen, ongeacht hun ras of cultuur.

Schizofrenie kan in de kindertijd worden vastgesteld, maar dit is relatief zeldzaam10. De eerste tekenen van beginnende schizofrenie verschijnen meestal tussen 13 en 18 jaar. Een diagnose onder de 13 jaar is uiterst zeldzaam. Mannen kunnen de symptomen vroeger ervaren dan vrouwen, hoewel de aandoening alle geslachten in gelijke mate treft. Het is waarschijnlijk dat hoe vroeger de symptomen verschijnen, hoe ernstiger het geval van schizofrenie zal zijn.

Hoelang kan je leven met schizofrenie?

Hoelang je met schizofrenie kan leven, hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het geval en hoe ontvankelijk hij of zij is voor behandeling. Degenen die met de aandoening leven, kunnen waarschijnlijk een relatief normaal leven leiden naast hun familie als ze hun behandeling blijven volgen. Het is onwaarschijnlijk dat mensen met schizofrenie op lange termijn in psychiatrische inrichtingen terechtkomen. Onderzoek om de behandeling te verbeteren loopt nog.

Schizofrenie komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen, waaronder psychose, diabetes en hartziekten. Hierdoor hebben mensen met schizofrenie een levensverwachting die 15 tot 25 jaar lager ligt dan die van de algemene bevolking11. Mensen met schizofrenie hebben twee tot drie keer meer kans om op jongere leeftijd te sterven dan de algemene bevolking12.

Diagnose

Er bestaat niet één specifieke test voor schizofrenie en de diagnose wordt meestal gesteld na onderzoek door een specialist in mentale gezondheid, soms na een periode van psychose.

Soms is het niet duidelijk of je schizofrenie hebt of een verwante geestesziekte, zoals een bipolaire stoornis of schizoaffectieve stoornis.

Hoe wordt de diagnose van schizofrenie gesteld?

De symptomen van schizofrenie moeten zes maanden aanhouden en minstens één van die maanden aanhoudend actief zijn, voordat de diagnose kan worden gesteld. Twee van de volgende symptomen moeten zijn waargenomen:

 • Hallucinaties
 • Onsamenhangende spraak
 • Waanideeën
 • Ongeorganiseerd of catatonisch gedrag
 • Negatieve symptomen (het ontbreken van iets, bv. motivatie of energie)

Waanideeën, hallucinaties of onsamenhangende spraak moeten een van de symptomen zijn om een positieve diagnose te kunnen stellen, en mogen niet het gevolg zijn van een andere aandoening.

De arts kan door middel van beeldvorming van de hersenen of bloedonderzoek proberen om aandoeningen uit te sluiten die samenhangen met schizofrenie, bijvoorbeeld een door drugs veroorzaakte psychose of een hersentumor.

Testen om schizofrenie vast te stellen

De diagnose ‘schizofrenie’ is gebaseerd op het observeren van je handelingen en symptomen. Artsen kunnen echter testen uitvoeren om na te gaan of niets anders aan de basis ligt van de symptomen. Er kunnen bijvoorbeeld beeldvormende onderzoeken of CT- of MRI-scans worden uitgevoerd om uit te sluiten dat de symptomen worden veroorzaakt door problemen zoals hersentumoren, epilepsie, auto-immuunziekten of infecties. Ook cognitieve en/of persoonlijkheidstesten of schizofreniewaarderingsschalen zoals PANSS kunnen worden gebruikt.

Artsen zullen waarschijnlijk ook testen uitvoeren om er zeker van te zijn dat de symptomen niet worden veroorzaakt door andere factoren, zoals medicatie op voorschrift, alcohol of drugs.

Als een arts schizofrenie vermoedt, kan hij je doorverwijzen naar een psychiater, die onderzoeken kan doen of gedragingen kan observeren om een duidelijke diagnose te proberen te stellen.

Behandeling en medicatie

Er zijn verschillende behandelingsopties voor mensen met schizofrenie, die hen kunnen helpen hun leven op een beheersbare manier te leiden.

Hoe wordt schizofrenie behandeld?

Schizofrenie wordt gewoonlijk behandeld met een combinatie van medicatie en therapie op maat van iedere persoon.

Het doel is de symptomen te verlichten en de kans op een herval of de terugkeer van de symptomen te verminderen. Behandelingsopties zijn waarschijnlijk antipsychotica en/of cognitieve gedragstherapie (CGT).

Medicatie

Antipsychotische medicatie kan de intensiteit en frequentie van psychotische symptomen helpen verminderen. Meestal werken ze door het effect van de neurotransmitter dopamine in de hersenen te blokkeren of te beïnvloeden.

Antipsychotica worden best gekozen na een gesprek met een arts/psychiater over de te verwachten voordelen en bijwerkingen, die van persoon tot persoon verschillen. Bijwerkingen van sommige medicatie zijn gewichtstoename, beven, stijfheid, rusteloosheid en/of slaperigheid.

De meeste mensen met schizofrenie gebruiken gedurende één of twee jaar na hun eerste psychotische episode medicatie om verdere acute schizofrene episodes te voorkomen, en langer als de ziekte terugkomt.

Therapie

Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), familietherapie en kunstzinnige therapie kunnen mensen helpen beter met hun hallucinaties of waanideeën om te gaan.

 • CGT: CGT heeft tot doel mensen te helpen de denkpatronen te identificeren die de oorzaak zijn van hun ongewenste gevoelens en gedragingen, en te leren deze denkpatronen te veranderen in meer realistische en bruikbare gedachten.
 • Familietherapie: Dit is bedoeld om mensen met schizofrenie en hun familie te helpen beter met de aandoening om te gaan.
 • Kunsttherapie: Creatieve therapie kan ervoor zorgen dat mensen hun ervaringen op een non-verbale manier kunnen uitdrukken en kan hen helpen om nieuwe manieren te ontwikkelen om een relatie met anderen aan te gaan.
Het is gebruikelijk bij de behandeling van schizofrenie dat er een combinatie van psychosociale therapieën en antipsychotica wordt toegepast.

Interventie

Er zijn verschillende interventies die kunnen worden voorgesteld aan mensen met schizofrenie. Deze zouden het volgende kunnen omvatten:

 • Gecoördineerde gespecialiseerde zorg (of CSC, coordinated specialty care): Gecoördineerde gespecialiseerde zorg is een op herstel gericht behandelplan dat medicatie en therapie combineert met sociale diensten, werkgelegenheid en onderwijs, om schizofrenie te behandelen wanneer de symptomen zich voor het eerst voordoen. De bedoeling is om de familie er zo veel mogelijk bij te betrekken. CSC wordt al vroeg gebruikt, tijdens de eerste fase, om mensen te helpen een normaal leven te leiden.
 • Assertieve gemeenschapsbehandeling (of ACT, assertive community treatment): Assertieve gemeenschapsbehandeling is een interventie voor mensen met schizofrenie die het risico lopen om herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen te worden of om dakloos te worden. Veel contact van een toegewijd team is een belangrijk onderdeel van de assertieve gemeenschapsbehandeling.
 • Ondersteuningsprogramma's voor de familie: De aandoening kan worden vergemakkelijkt door het gebruik van voorlichtingsprogramma's voor de familie, die informatie en begeleiding kunnen bieden over schizofrenie, de behandelingen en de ondersteuningsstrategieën die kunnen worden toegepast. Dit kan helpen met praktische hulp en het vertrouwen van de persoon in zijn of haar ondersteuningsnetwerk vergroten.
 • Elektroconvulsietherapie (ECT): Bij ECT-therapie worden onder algemene verdoving elektroden op de hoofdhuid bevestigd. Het vindt meestal twee of drie keer per week plaats gedurende een paar weken. Het doel is het humeur te verbeteren door het opwekken van een reeks gecontroleerde toevallen, die volgens wetenschappers de afgifte van neurotransmitters in de hersenen kunnen beïnvloeden. Vooral bij oudere schizofrene mensen kan dit snel resultaat opleveren. Het wordt meestal gebruikt bij catatonische schizofrenie.

Voeding

Slechte voeding kan de symptomen van schizofrenie verergeren, evenals overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik. Er is ook een kans dat alcohol of drugs de werking van sommige antipsychotische medicatie verstoort.

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen de symptomen van schizofrenie helpen verminderen en de algemene gezondheid verbeteren.

 • Groenten en fruit: Groenten en fruit zijn een goede bron van vezels, waarvan veel mensen met schizofrenie en aanverwante gezondheidsproblemen (zoals obesitas, diabetes of hartziekten) niet genoeg eten.
 • Zalm en vette vis: Zalm en vette vis zijn goede bronnen van Omega-3, die de symptomen van schizofrenie kunnen verminderen.
 • Kip: De vitamine niacine kan ook helpen de symptomen te verminderen; deze komt voor in kip.
 • Rundvlees: Er is mogelijk een verband tussen lage zinkgehaltes en schizofrenie. Aangezien zink in rundvlees zit, kan het eten van rundvlees de symptomen helpen verminderen.

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging, als onderdeel van een programma voor gedragsverandering, is noodzakelijk om je gewicht duurzaam onder controle te houden, wat vooral belangrijk is voor mensen met schizofrenie1. Oefeningen waarvan bewezen is dat ze een positief effect hebben, zijn onder andere:

 • Aërobe oefeningen: Interventies met intensieve of aërobe lichaamsbeweging blijken een positief effect te hebben op mensen met schizofrenie2.
 • Groepstraining: Groepstraining blijkt ook een positief effect te hebben op de gezondheid van het hart, het metabolisme en de algemene lichamelijke conditie van mensen met schizofrenie3.
Het is belangrijk op te merken dat zelfs matige lichaamsbeweging een positief effect op de gezondheid kan hebben. Mensen mogen zich niet laten afschrikken om met lichaamsbeweging te beginnen als ze vinden dat ze nog niet fit zijn.

Preventie

Momenteel is er geen manier om het ontstaan van schizofrenie te voorkomen, hoewel er behandelmethoden zijn ontwikkeld die ervoor zorgen dat mensen met de aandoening een relatief normaal leven kunnen leiden.

Vroegtijdige diagnose en betrokkenheid bij de behandeling kunnen helpen om de verstoring die je kan ondervinden te verminderen, en kunnen de kans op herval reduceren. Herval kan vaak worden voorkomen door:

 • De tekenen van een acute episode te herkennen
 • Medicatie in te nemen zoals voorgeschreven en geadviseerd door artsen
 • De aandoening te bespreken zodat anderen zich bewust zijn van de symptomen

Wetenschappelijke onderzoeken

Aangezien de oorzaak van schizofrenie nog niet bekend is, is onderzoek naar onder meer de omgeving en genen enorm belangrijk. Ook van cruciaal belang is onderzoek dat leidt tot acties die de impact verminderen die de aandoening op het leven van mensen kan hebben.

Toekomstige behandelingen voor schizofrenie worden onder de loep genomen. Diepe hersenstimulatie (of DBS, deep brain stimulation), een beproefde behandeling voor de ziekte van Parkinson, kan ook belangrijk zijn bij de ontwikkeling van behandelingen voor psychiatrische stoornissen, en onderzoekers bekijken dit.

Er wordt ook veel onderzoek gedaan om na te gaan hoe genen schizofrenie kunnen beïnvloeden, zodat in de toekomst meer gepersonaliseerde geneesmiddelen kunnen worden aangeboden16.

Bronnen waarnaar wordt verwezen

 1.  Bebbington P, Freeman D. Transdiagnostic Extension of Delusions: Schizophrenia and Beyond. Schizophr Bull. 2017;43(2):273-282. doi:10.1093/schbul/sbw191
 2.  Miller JN, Black DW. Schizoaffective disorder: A review. Ann Clin Psychiatry. 2019;31(1):47-53.
 3.  Rebok F. Tratamiento farmacológico del trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme y el trastorno psicótico breve [Pharmacological treatment of schizoaffective disorder, schizophreniform disorder and brief psychotic disorder]. Vertex. 2012;23(104):287-298.
 4.  Chan V. Schizophrenia and Psychosis: Diagnosis, Current Research Trends, and Model Treatment Approaches with Implications for Transitional Age Youth. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2017;26(2):341-366. doi:10.1016/j.chc.2016.12.014
 5.  GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [published correction appears in Lancet. 2019 Jun 22;393(10190):e44]. Lancet. 2018;392(10159):1789-1858. doi:10.1016/S0140-6736(18)32279-7
 6.  Schultz SH, North SW, Shields CG. Schizophrenia: a review. Am Fam Physician. 2007;75(12):1821-1829.
 7.  Cha HY, Yang SJ. Anti-Inflammatory Diets and Schizophrenia. Clin Nutr Res. 2020;9(4):241-257. Published 2020 Oct 28. doi:10.7762/cnr.2020.9.4.241
 8.  Lieberman JA, Perkins D, Belger A, et al. The early stages of schizophrenia: speculations on pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches [published correction appears in Biol Psychiatry 2002 Feb 15;51(4):346]. Biol Psychiatry. 2001;50(11):884-897. doi:10.1016/s0006-3223(01)01303-8
 9.  Caso JR, Balanzá-Martínez V, Palomo T, García-Bueno B. The Microbiota and Gut-Brain Axis: Contributions to the Immunopathogenesis of Schizophrenia. Curr Pharm Des. 2016;22(40):6122-6133. doi:10.2174/1381612822666160906160911
 10.  Remschmidt H, Theisen FM. Schizophrenia and related disorders in children and adolescents J Neural Transm Suppl. 2005;(69):121-141. doi:10.1007/3-211-31222-6_7
 11.  Wildgust HJ, Hodgson R, Beary M. The paradox of premature mortality in schizophrenia: new research questions. J Psychopharmacol. 2010;24(4 Suppl):9-15. doi:10.1177/1359786810382149
 12.  Laursen TM, Nordentoft M, Mortensen PB. Excess early mortality in schizophrenia. Annu Rev Clin Psychol. 2014;10:425-448. doi:10.1146/annurev-clinpsy-032813-153657
 13.  Faulkner G, Soundy AA, Lloyd K. Schizophrenia and weight management: a systematic review of interventions to control weight. Acta Psychiatr Scand. 2003;108(5):324-332. doi:10.1034/j.1600-0447.2003.00218.x
 14.  Fernández-Abascal B, Suárez-Pinilla P, Cobo-Corrales C, Crespo-Facorro B, Suarez-Pinilla M. In- and outpatient lifestyle interventions on diet and exercise and their effect on physical and psychological health: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials in patients with schizophrenia spectrum disorders and first episode of psychosis [published online ahead of print, 2021 Jan 24]. Neurosci Biobehav Rev. 2021;S0149-7634(21)00019-1. doi:10.1016/j.neubiorev.2021.01.005
 15.  Firth J, Cotter J, Elliott R, French P, Yung AR. A systematic review and meta-analysis of exercise interventions in schizophrenia patients. Psychol Med. 2015;45(7):1343-1361. doi:10.1017/S0033291714003110
 16. Caso JR, Balanzá-Martínez V, Palomo T, García-Bueno B. The Microbiota and Gut-Brain Axis: Contributions to the Immunopathogenesis of Schizophrenia. Curr Pharm Des. 2016;22(40):6122-6133. doi:10.2174/1381612822666160906160911
U bent misschien geïnteresseerd in...
Er zijn geen gerelateerde artikelen

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Geen account? Registreren