Privacybeleid

Conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook alle andere toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, verschaffen wij u hierbij gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijven van Group Neuraxpharm (“Neuraxpharm”). U vindt de contactgegevens van de genoemde bedrijven via de volgende link […]

 

 

Specifiek voor de geneesmiddelenbewaking is de verantwoordelijke CEREBRO SPAIN BIDCO S.L.

E-mailadres

gdpr@neuraxpharm.com

Met welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Neuraxpharm verwerkt de persoonsgegevens die u ons verschaft door het invullen van de contactformulieren of door ons te contacteren via een e-mailadres of telefoonnummer op de website voor de hieronder aangegeven doeleinden:

Commerciële berichten

Als onderdeel van haar promotionele activiteit kan Neuraxpharm u middelen bieden om u aan te melden of in te schrijven op nieuws of gerelateerde commerciële berichten. Dergelijke middelen vereisen altijd uw uitdrukkelijke toestemming om u nieuwtjes of commerciële berichten te sturen. Daarom zal Neruaxpharm, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, informatie over haar producten naar u sturen.

U kunt uw toestemming om commerciële berichten te ontvangen te allen tijde intrekken, door te klikken op de link of knop in alle commerciële berichten of door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr@neuraxpharm.com.

Perscontact

Om te antwoorden op informatieaanvragen.

Kanaal Ethiek en Conformiteit:

Om de bij Neuraxpharm via het kanaalEthiek en Conformiteit ingediende klachten te beheren, alsook het onderzoek van de gerapporteerde feiten uit te voeren, passende corrigerende maatregelen te nemen en, indien nodig, de gebruiker het resultaat van de procedure mee te delen.

Melding van bijwerkingen

1. Beantwoorden van de informatieaanvragen die de gebruiker langs deze weg heeft gedaan.

2. De registratie van vermoedens van bijwerkingen van geneesmiddelen beheren.

Contact met zorgprofessionals

Om te antwoorden op informatieaanvragen.

Internationale handel

Om te antwoorden op informatieaanvragen.

Aanmelden op de website (“privérubriek”)

Beheren van uw aanvraag tot inschrijving op onze webpagina.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Neuraxpharm verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verwerken zolang dat nuttig en noodzakelijk is om u een kwaliteitsvolle dienst aan te bieden. Daarom zal Neuraxpharm alle redelijke en passende inspanningen leveren om de tijd die nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan tot een minimum te beperken.

Meer bepaald wijzen wij u erop dat uw persoonsgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen worden opgeslagen om de veiligheid en de integriteit van de gegevens te waarborgen gedurende de volgende termijnen en in elk geval zolang u niet vraagt om deze te verwijderen:

Doel

Bewaartermijn

Commerciële berichten (paragraaf 2.i)

Tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt.

Perscontact (paragraaf 2.ii)

Zolang het nodig is om aan uw aanvraag te voldoen.

Kanaal Ethiek en Conformiteit (paragraaf 2.iii)

Zolang als nodig is om te besluiten of het wenselijk is een onderzoek naar de gemelde gebeurtenissen te starten, in voorkomend geval, zolang als nodig is om de klacht op te lossen.

Melding van bijwerkingen (paragraaf 2.iv)

De termijn die in de wetgeving tot regeling van de bescherming door de overheid van het recht op gezondheid en het voorlichten en informeren van de consument met betrekking tot de verjaring van aansprakelijkheid is voorzien.

Contact met zorgprofessionals (paragraaf 2.v)

 

 

Zolang het nodig is om aan uw aanvraag te voldoen.

Internationale handel (paragraaf 2.vi)

Zolang het nodig is om aan uw aanvraag te voldoen.

Aanmelden op de website (paragraaf 2.vii)

Zolang het nodig is om aan uw aanvraag te voldoen.

In ieder geval, zelfs als u vraagt dat uw persoonsgevens worden verwijderd, heeft Neuraxpharm het recht om deze te bewaren en te onderhouden, onder de juiste afscherming, voor de tijdsperiode die nodig is om te voldoen aan de overeenkomstige wettelijke verplichtingen en om deze ter beschikking te stellen aan de bevoegde autoriteiten in de verschillende zaken die van toepassing zijn.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens varieert afhankelijk van het doel van de verwerking conform paragraaf 2 van dit privacybeleid:

Doel

Rechtsgrondslag

Commerciële berichten (paragraaf 2.i)

Uw toestemming.

Perscontact (paragraaf 2.ii)

De door u verstrekte toestemming wanneer u ons contacteert via het contactformulier.

Kanaal Ethiek en Conformiteit (paragraaf 2.iii)

Een wettelijke verplichting, met name in verband met de Richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de bescherming van natuurlijke personen die inbreuken op het recht van de Europese Unie melden.

Melding van bijwerkingen (paragraaf 2.iv)

Een wettelijke verplichting, met name op grond van VERORDENING (EU) Nr. 1235/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, en Verordening (EG) nr. 1394/2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.

Contact met zorgprofessionals (paragraaf 2.v)

 

 

De door u verstrekte toestemming wanneer u ons contacteert via het contactformulier.

Internationale handel (paragraaf 2.vi)

De door u verstrekte toestemming wanneer u ons contacteert via het contactformulier.

Aanmelden op de website (paragraaf 2.vii)

De door u verstrekte toestemming wanneer u ons contacteert via het contactformulier.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan leveranciers die diensten aan ons leveren voor de goede uitvoering van onze diensten. Neuraxpharm kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan openbare instanties en autoriteiten (administratief of gerechtelijk) in gevallen waarin een wettelijke verplichting van toepassing is.

Wij laten u hierbij weten dat de door u verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de groep bedrijven die deel uitmaken van de Neuraxpharm Group voor interne administratieve doeleinden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?

U hebt te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op de verbetering van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij ze alleen bewaren voor de uitvoering of verdediging van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Neuraxpharm zal de gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitvoering of verdediging van eventuele vorderingen.

U kunt ook te allen tijde uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen en uw toestemming intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons contacteren door een brief te schrijven, vergezeld van een document dat uw identiteit bewijst en waarin u uitdrukkelijk aangeeft welk recht u wilt uitoefenen, en deze te sturen naar bovenstaand adres, of door een e-mail te sturen naar gdpr@neuraxpharm.com.

Tot slot stellen wij u ervan op de hoogte dat u zich kunt wenden tot de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land en tot andere bevoegde overheidsinstanties voor elke vordering die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid en beveiligingsmaatregelen

Neuraxpharm heeft alle passende beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen verlies, wijziging, misbruik of ongeoorloofde toegang tot de verwerkte persoonsgegevens plaatsvindt. Neuraxpharm evalueert regelmatig de toegepaste beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde geschikt zijn voor de verwerking die ze uitvoert.

Niettegenstaande het bovenstaande is het gebruik van internet niet volledig veilig en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Geen account? Registreren