Privacybeleid

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsmede alle andere toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, verstrekken wij u hierbij gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Verantwoordelijke voor verwerking Neuraxpharm’s Group Companies (“Neuraxpharm”). U vindt de contactgegevens van de genoemde bedrijven via de volgende koppeling […] Specifiek voor de geneesmiddelenbewaking is de verantwoordelijke CEREBRO SPAIN BIDCO S.L.
E-mailadres gdpr@neuraxpharm.com
 1. Met welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Neuraxpharm verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt door het invullen van de contactformulieren of door contact met ons op te nemen via een e-mailadres of telefoonnummer op de website voor de hieronder aangegeven doeleinden:
 1. Zakelijke communicatie
Als onderdeel van haar promotionele activiteit kan Neuraxpharm u middelen bieden om u te registreren of in te schrijven op nieuws of gerelateerde zakelijke informatie. Dergelijke middelen vereisen altijd uw uitdrukkelijke toestemming om u nieuws of zakelijke informatie toe te zenden. Daarom zal Neuraxpharm u, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, informatie over haar producten toesturen. U kunt uw toestemming om zakelijk communicatie te ontvangen te allen tijde intrekken door te klikken op de koppeling of knop in elke zakelijk communicatie of door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres gdpr@neuraxpharm.com.
 1. Perscontact
Om te antwoorden op verzoeken om informatie.
 1. Ethiek- en compliancekanaal:
Om de bij Neuraxpharm via het kanaal voor ethiek en naleving ingediende klachten te beheren, alsmede het onderzoek van de gemelde feiten uit te voeren, passende corrigerende maatregelen te nemen en, indien nodig, de Gebruiker het resultaat van de procedure mee te delen.
 1. Rapportage van bijwerkingen
1. Beantwoording van de verzoeken om informatie die de gebruiker langs deze weg heeft gedaan. 2. De registratie van vermoedens van bijwerkingen beheren.
 1. Contact met professional in de gezondheidszorg
Om te antwoorden op verzoeken om informatie.
 1. Internationale handel
Om te antwoorden op verzoeken om informatie.
 1. Registratie op de website (“privédomein”)
Beheren van uw aanvraag tot inschrijving op onze webpagina.
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Neuraxpharm verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te verwerken zolang dat nuttig en noodzakelijk is om u een kwaliteitsdienst aan te bieden. Daarom zal Neuraxpharm alle redelijke en passende inspanningen leveren om de tijd die nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan tot een minimum te beperken. In het bijzonder wijzen wij u erop dat uw persoonsgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen worden opgeslagen om de veiligheid en de integriteit van de gegevens te waarborgen gedurende de volgende perioden en in ieder geval zolang u niet om verwijdering ervan verzoekt:
Doel Opslagtermijn
Zakelijke communicatie (paragraaf 2.i) Totdat u uw toestemming voor de verwerking intrekt.
Perscontact (paragraaf 2.ii) Zolang het nodig is om aan uw verzoek te voldoen.
Ethiek- en compliancekanaal (paragraaf 2.iii) Zo lang als nodig is om te besluiten of het wenselijk is een onderzoek naar de gemelde gebeurtenissen in te stellen en, in voorkomend geval, zo lang als nodig is om de klacht op te lossen.
Rapportage van bijwerkingen (paragraaf 2.iv) De termijn die in de wetgeving tot regeling van de bescherming door de overheid van het recht op gezondheid en de voorlichting en opvoeding van de consument met betrekking tot de verjaring van aansprakelijkheid is voorzien
Contact met professional in de gezondheidszorg (paragraaf 2.v) Zolang het nodig is om aan uw verzoek te voldoen.
Internationale handel (paragraaf 2.vi) Zolang het nodig is om aan uw verzoek te voldoen.
Registratie op de website (paragraaf 2.vii) Zolang het nodig is om aan uw verzoek te voldoen.
In ieder geval, zelfs als u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft Neuraxpharm het recht om deze te bewaren en te onderhouden, onder de juiste afscherming, voor de nodige tijd om te voldoen aan de overeenkomstige wettelijke verplichtingen, alsmede om deze ter beschikking te stellen aan de bevoegde autoriteiten in de verschillende zaken die van toepassing zijn.
 1. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens varieert afhankelijk van het doel van de verwerking overeenkomstig paragraaf 2 van dit beleid:
Doel Rechtsgrondslag
Zakelijke communicatie (paragraaf 2.i) Uw toestemming.
Perscontact (paragraaf 2.ii) De door u verstrekte toestemming wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.
Ethiek- en compliancekanaal (paragraaf 2.iii) Een wettelijke verplichting, met name met de Richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de bescherming van natuurlijke personen die inbreuken op het recht van de Europese Unie melden.
Rapportage van bijwerkingen (paragraaf 2.iv) Een wettelijke verplichting, met name op grond van VERORDENING (EU) Nr. 1235/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, en Verordening (EG) nr. 1394/2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.
Contact met professional in de gezondheidszorg (paragraaf 2.v) De door u verstrekte toestemming wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.
Internationale handel (paragraaf 2.vi) De door u verstrekte toestemming wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.
Registratie op de website (paragraaf 2.vii) De door u verstrekte toestemming wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.
 1. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan leveranciers die ons diensten leveren voor de goede uitvoering van onze diensten. Neuraxpharm kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan openbare instanties en autoriteiten (administratief of gerechtelijk) in gevallen waarin een wettelijke verplichting van toepassing is. Wij informeren u dat de door u verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de groep bedrijven die deel uitmaken van de Neuraxpharm Group voor interne administratieve doeleinden.
 1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?
U hebt te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neuraxpharm zal de gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen. U kunt ook te allen tijde uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen en uw toestemming intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een brief, vergezeld van een document dat uw identiteit bewijst en waarin u uitdrukkelijk aangeeft welk recht u wilt uitoefenen, te sturen naar bovenstaand adres of door een e-mail te sturen naar gdpr@neuraxpharm.com. Ten slotte informeren wij u dat u zich kunt wenden tot de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land en tot andere bevoegde overheidsinstanties voor elke vordering die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens.
 1. Vertrouwelijkheid en beveiligingsmaatregelen
Neuraxpharm heeft alle passende beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen verlies, wijziging, misbruik of ongeoorloofde toegang tot de verwerkte persoonsgegevens plaatsvindt. Neuraxpharm evalueert periodiek de toegepaste beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde geschikt zijn voor de verwerking die zij uitvoert. Niettegenstaande het bovenstaande is het gebruik van internet niet volledig veilig en kunnen wij de veiligheid van uw informatie niet garanderen.

Welkom terug

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u inloggen met uw gebruikersnaam.

Heb je geen account?Inschrijven