Πολιτική απορρήτου

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες διατάξεις για την προστασία δεδομένων, σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Οι εταιρείες του ομίλου Neuraxpharm (εφεξής «Neuraxpharm»). Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο […]

Ειδικότερα, για τη φαρμακοεπαγρύπνηση αρμόδια θα είναι η CEREBRO SPAIN BIDCO S.L.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

gdpr@neuraxpharm.com

2. Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Neuraxpharm επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε φόρμες επικοινωνίας ή επικοινωνείτε μαζί μας με οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται στον ιστότοπο για τους εξής σκοπούς:

  • Εμπορικά μηνύματα

Στο πλαίσιο της προωθητικής της δραστηριότητας, η Neuraxpharm μπορεί να σας παρέχει μέσα εγγραφής για τη λήψη ειδήσεων ή σχετικών εμπορικών πληροφοριών. Απαιτείται πάντα η ρητή συγκατάθεσή σας, προκειμένου να σας στέλνουμε νέα ή εμπορικές πληροφορίες με τα εν λόγω μέσα. Ως εκ τούτου, εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Neuraxpharm θα σας αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ή το κουμπί που παρέχεται σε κάθε εμπορικό μήνυμα ή στέλνοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@neuraxpharm.com.

  • Επικοινωνία με τον τύπο

Για να απαντούμε σε αιτήματα παροχής πληροφοριών.

  • Δίαυλος δεοντολογίας και συμμόρφωσης:

Για να διαχειριζόμαστε τα παράπονα που υποβάλλονται στην Neuraxpharm μέσω του διαύλου δεοντολογίας και συμμόρφωσης, καθώς και για να διερευνούμε τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά τα παράπονα, να λαμβάνουμε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και, εφόσον χρειαστεί, να ενημερώνουμε τον Χρήστη σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

  • Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
  1. Για να απαντάμε σε αιτήματα για πληροφορίες που έχει υποβάλει ο Χρήστης με αυτά τα μέσα.
  2. Για να διαχειριζόμαστε το αρχείο υποψιών ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.
  • Επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας

Για να απαντούμε σε αιτήματα παροχής πληροφοριών.

  • Διεθνής εμπορική δραστηριότητα

Για να απαντούμε σε αιτήματα παροχής πληροφοριών.

  • Εγγραφή στον ιστότοπο (εφεξής «Ιδιωτικός χώρος»)

Για να διαχειριζόμαστε το αίτημά σας για εγγραφή στον ιστότοπο μας.

3. Χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Neuraxpharm δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι χρήσιμα και απαραίτητα, προκειμένου να σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η Neuraxpharm θα καταβάλει κάθε εύλογη και κατάλληλη προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων κατά τα μετέπειτα χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρόνο δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους:

Σκοπός

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Εμπορικά μηνύματα (υποπαράγραφος 2.i)

Μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Επικοινωνία με τον τύπο (υποπαράγραφος 2.ii)

Για όσο χρόνο χρειαστεί για την εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Δίαυλος δεοντολογίας και συμμόρφωσης (υποπαράγραφος 2.iii)

Για όσο χρόνο χρειαστεί, ώστε να αποφασιστεί εάν είναι απαραίτητη η έναρξη διερεύνησης των αναφερόμενων γεγονότων και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίλυση του παραπόνου.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών (υποπαράγραφος 2.iv)

Για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία η οποία ρυθμίζει την προστασία από τις δημόσιες αρχές του δικαιώματος στην υγεία, καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με το καθεστώς παραγραφής ευθυνών.

Επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας (υποπαράγραφος 2.v)

Για όσο χρόνο χρειαστεί για την εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Διεθνής εμπορική δραστηριότητα (υποπαράγραφος 2.vi)

Για όσο χρόνο χρειαστεί για την εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Εγγραφή στον ιστότοπο (υποπαράγραφος 2.vii)

Για όσο χρόνο χρειαστεί για την εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, η Neuraxpharm θα έχει το δικαίωμα να τα φυλάσσει και να τα διατηρεί, με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, για τον χρόνο που απαιτείται ώστε να συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες νομικές της υποχρεώσεις, καθώς και για να τα διαθέσει στις αρμόδιες αρχές, όσον αφορά τα διάφορα θέματα με τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας πολιτικής:

Σκοπός

Νομική βάση

Εμπορικά μηνύματα (υποπαράγραφος 2.i)

Η συγκατάθεσή σας.

Επικοινωνία με τον τύπο (υποπαράγραφος 2.ii)

Η συγκατάθεση που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Δίαυλος δεοντολογίας και συμμόρφωσης (υποπαράγραφος 2.iii)

Νομική υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών (υποπαράγραφος 2.iv)

Νομική υποχρέωση, που απορρέει από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών.

Επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας (υποπαράγραφος 2.v)

Η συγκατάθεση που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Διεθνής εμπορική δραστηριότητα (υποπαράγραφος 2.vi)

Η συγκατάθεση που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Εγγραφή στον ιστότοπο (υποπαράγραφος 2.vii)

Η συγκατάθεση που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

5. Σε ποιον αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τους προμηθευτές που μας προσφέρουν υπηρεσίες για την ορθή παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε εμείς. Η Neuraxpharm μπορεί επίσης να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιους φορείς και αρχές (διοικητικές ή δικαστικές), σε περιπτώσεις όπου ισχύει νομική υποχρέωση.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει ενδέχεται να αποκαλυφθούν στις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Neuraxpharm για σκοπούς εσωτερικής διοίκησης.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσετε τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, οπότε και θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση οποιωνδήποτε αξιώσεων ή την υπεράσπισή μας έναντι σε αυτές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη περίστασή σας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Neuraxpharm θα παύσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για να μην το πράξει, ή για την άσκηση οποιωνδήποτε αξιώσεων ή την υπεράσπισή της έναντι σε αυτές.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας μια επιστολή, όπου θα επισυνάπτεται ένα έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει την ταυτότητά σας και θα αναφέρει ρητά το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε, στην παραπάνω διεύθυνση ή στέλνοντας email στη διεύθυνση gdpr@neuraxpharm.com

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας και με άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς για οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Εμπιστευτικότητα και μέτρα ασφαλείας

Η Neuraxpharm έχει εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει απώλεια, αλλοίωση, κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Η Neuraxpharm εξετάζει περιοδικά τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλα για την επεξεργασία που πραγματοποιεί. 

Παρά τα παραπάνω, η χρήση του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας.

Καλώς ήρθατε πίσω

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήριά σας

Δεν έχετε προφίλ; Εγγραφείτε