Adatvédelmi szabályzat

A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint minden más vonatkozó rendelettel összhangban ezennel részletes tájékoztatást adunk személyes adatainak kezeléséről.

Ki az adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Adatkezelő

Neuraxpharm csoport vállalatai („Neuraxpharm”). A hivatkozott vállalatok elérhetőségeit az alábbi linken találja […]

 

 

A farmakovigilancia esetében a CEREBRO SPAIN BIDCO S.L. a felelős.

E-mail cím

gdpr@neuraxpharm.com

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A Neuraxpharm az Ön által megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltésével vagy a weboldalon megadott e-mail címen vagy telefonszámon történő felkereséssel az alábbi célokra dolgozza fel:

Kereskedelmi kommunikáció

Promóciós tevékenységének részeként a Neuraxpharm lehetőséget biztosít Önnek a hírekre vagy a kapcsolódó kereskedelmi információkra való regisztrációhoz vagy feliratkozáshoz. Az ilyenekhez mindig az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy híreket vagy kereskedelmi információkat küldhessünk Önnek. Ezért, ha Ön hozzájárulását adta, a Neuraxpharm információkat küld Önnek a termékeiről.

A kereskedelmi közlemények fogadásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha az egyes kereskedelmi közleményekben található hivatkozásra vagy gombra kattint, vagy e-mailt küld nekünk a következő címre: gdpr@neuraxpharm.com.

Sajtókapcsolat

Válasz információkérésekre.

Etikai és megfelelőségi csatorna

A Neuraxpharmhoz benyújtott panaszok kezelése az Etikai és megfelelőségi csatornán keresztül, valamint a bejelentett tények kivizsgálása, a megfelelő korrekciós intézkedések megtétele, és szükség esetén a Felhasználó tájékoztatása az eljárás eredményéről.

Mellékhatások jelentés

1. Válaszoljon a felhasználó által ezen az úton benyújtott információkérésekre.

2. Kezelje a gyógyszermellékhatások gyanúinak nyilvántartását.

Kapcsolat egészségügyi szakemberekkel

Válasz információkérésekre.

International Trade Business

Válasz információkérésekre.

Weboldal regisztráció („Privát terület”)

Kezelje regisztrációs kérelmét weboldalunkon.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

A Neuraxpharm vállalja, hogy addig kezeli az Ön személyes adatait, amíg az hasznos és szükséges ahhoz, hogy minőségi szolgáltatást nyújthasson Önnek. Ezért a Neuraxpharm minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse az Ön személyes adatai feldolgozásához és tárolásához szükséges időt.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az adatok biztonságának és sértetlenségének garantálásához szükséges technikai és szervezési intézkedések megtételével tároljuk a következő időtartamokig, és minden esetben mindaddig, amíg Ön nem kéri azok törlését:

Cél

Tárolási időszak

Kereskedelmi kommunikáció (2.i. szakasz)

Amíg vissza nem vonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Sajtókapcsolat (2.ii. szakasz)

Amíg kérése teljesítéséhez szükséges.

Etikai és megfelelőségi csatorna (2.iii. szakasz)

Ameddig a bejelentett események kivizsgálásának helyénvalóságáról dönteni kell, és adott esetben a panasz megoldásához szükséges ideig.

Mellékhatások jelentés (2.iv. szakasz)

Ahogyan azt az egészséghez való jog közhatalmi védelmét, valamint a fogyasztók tájékoztatását és felvilágosítását szabályozó jogszabályok a felelősség elévülését illetően előirányozzák.

Kapcsolat egészségügyi szakemberekkel (2.v. szakasz)

 

 

Amíg kérése teljesítéséhez szükséges.

International Trade Business (2.vi. szakasz)

Amíg kérése teljesítéséhez szükséges.

Weboldal regisztráció (2.vii. szakasz)

Amíg kérése teljesítéséhez szükséges.

Mindenesetre, ha kéri is személyes adatainak törlését, a Neuraxpharm jogosult azokat a megfelelő zárolás mellett megőrizni és fenntartani a megfelelő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, valamint az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani a különböző vonatkozó kérdésekben.

Mi az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja?

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a jelen szabályzat 2. pontja szerinti adatkezelés céljától függően változik:

Cél

Jogalap

Kereskedelmi kommunikáció (2.i. szakasz)

Az Ön hozzájárulása.

Sajtókapcsolat (2.ii. szakasz)

Az Ön hozzájárulása, amikor a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk.

Etikai és megfelelőségi csatorna (2.iii. szakasz)

Jogi kötelezettség, különösen az (EU) 2019/1937 irányelv az európai uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről.

Mellékhatások jelentés (2.iv. szakasz)

Jogi kötelezettség, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2010. december 15-i 1235/2010/EU rendelete, amely az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek farmakovigilancia tekintetében módosítja az emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról, valamint az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletet, valamint a fejlett terápiás gyógyszerekről szóló 1394/2007/EK rendelet.

Kapcsolat egészségügyi szakemberekkel (2.v. szakasz)

 

 

Az Ön hozzájárulása, amikor a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk.

International Trade Business (2.vi. szakasz)

Az Ön hozzájárulása, amikor a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk.

Weboldal regisztráció (2.vii. szakasz)

Az Ön hozzájárulása, amikor a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk.

Kinek adjuk ki személyes adatait?

Személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve azokat a szállítókat, akik az általunk nyújtott szolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. A Neuraxpharm az Ön személyes adatait köztestületeknek és hatóságoknak (közigazgatási vagy bírósági) is kiadhatja olyan esetekben, amikor jogszabályi kötelezettség áll fenn.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat belső adminisztrációs célokra átadhatjuk a Neuraxpharm csoporthoz tartozó vállalatoknak.

Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban, és hogyan gyakorolhatja azokat?

Ön bármikor jogosult személyes adataihoz hozzáférni, valamint kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, vagy adott esetben kérheti azok törlését, ha például az adatokra már nincs szükség olyan célokból, amelyekre azokat összegyűjtötték.

Bizonyos körülmények között kérheti, hogy korlátozzuk adatai kezelését, ebben az esetben csak a követelések érvényesítése vagy védelme céljából őrizzük meg azokat.

Bizonyos körülmények között és az Ön egyéni helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat adatai kezelése ellen. A Neuraxpharm leállítja az adatok feldolgozását, kivéve kényszerítő erejű jogos okokból, illetve bármely követelés érvényesítése vagy védelme céljából.

Ön bármikor gyakorolhatja az adatai hordozhatóságához való jogát, és visszavonhatja hozzájárulását anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ha élni kíván valamely jogával, levélben, személyazonosságát igazoló irat csatolásával, a gyakorolni kívánt jogának kifejezett megjelölésével forduljon hozzánk a fenti címen, vagy küldjön e-mailt a következő címre: gdpr@neuraxpharm.com.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezeléséből eredő bármely követeléssel kapcsolatba léphet országa illetékes adatvédelmi hatóságával és más illetékes állami szervekkel.

Titoktartási és biztonsági intézkedések

A Neuraxpharm minden megfelelő biztonsági intézkedést megtett annak biztosítására, hogy a feldolgozott személyes adatok ne vesszenek el, ne kerüljenek megváltoztatásra, ne történjen velük visszaélés és ne férjenek hozzájuk jogosulatlanul. A Neuraxpharm rendszeresen felülvizsgálja az alkalmazott biztonsági intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok mindenkor megfeleljenek az általa végzett feldolgozás szempontjából.

A fentiek ellenére az internethasználat nem teljesen biztonságos, és nem tudjuk garantálni az Ön adatainak biztonságát.

 

Bejelentkezés egészségügyi szakembereknek

Kérjük, jelentkezzen be a hitelesítő adataival!

Nincs fiókja? Regisztráció