I DETTA AVSNITT

Demens drabbar främst den äldre generationen och orsakas av flera olika sjukdomar som har en inverkan på minnet och hjärnans funktion. Ta reda på de viktigaste typerna av demens, vanliga symtom och vad du kan göra för att förhindra det.

När din vårdpersonal har bestämt dina specifika behov kan de ge råd om den produkt som bäst passar dina behov och ditt tillstånd.

Vad är demens?

Demens är en bred term som används för att beskriva många olika sjukdomar som påverkar hjärnan, vilket får kognitiva funktioner att försämras värre än vad som anses som normalt åldrande. Ordet demens betecknar ett antal vanliga symtom såsom minnesförlust och svårigheter med tankeförmågor som språk, problemlösning och beslutsfattande, dock kan symtom variera kraftigt mellan olika former av demens. Ibland påverkas personer med demens också av humörsvängningar och beteendeförändringar.

Även om demens kan drabba yngre människor drabbar det främst äldre människor och är en av de största globala orsakerna till funktionshinder och omsorgsbehov bland den äldre generationen. Det är dock inte en naturlig del av åldrandet och det kan ha en allvarlig inverkan på livsstilen för de som har fått en diagnos samt deras familj och vårdare.

Vilka är de viktigaste typerna av demens?

Det finns många olika typer av demens. Dessa är några av de vanligaste:

 • Alzheimers sjukdom: Den vanligaste formen av demens som tros utgöra 60-70% av fallen[1] och drabbar i allmänhet åldersgruppen 65 år och äldre.
 • Vaskulär demens: Detta är den näst vanligaste formen av demens i åldersgruppen 65 år och äldre.
 • Frontotemporal demens: Orsakas av att nervceller och nervbanor i hjärnans frontala och temporala lober dör, detta är mer sannolikt att diagnostiseras hos personer under 65 år.
 • Blanddemens: Om fler än en typ av demens uppträder samtidigt kallas det blanddemens. Detta handlar oftast om Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och är mer sannolikt att drabba personer äldre än 75 år.
 • Lewykroppsdemens: En progressiv sjukdom som påverkar förmågan att tänka och röra sig, detta tros drabba cirka 10-15% av personer med demens[2].
 • Parkinsons demens: Om demens uppträder ett år eller mer efter uppkomsten av de motoriska symtom som är förknippade med Parkinsons sjukdom kallas det Parkinsons demens. Om symtom för demens uppträder före eller samtidigt som symtom för parkinson kallas det demens med lewykroppar[3].
 • Övrig: Ung demens, även kallat ‘tidig demens’, avser demens som diagnostiserats före 65 års ålder.

 

 

[1] World Health Organization. Dementia. Published September 2020. Accessed January 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

[2] Dementia UK. Dementia with lewy bodies. Accessed February 2021. https://www.dementiauk.org/understanding-dementia/types-and-symptoms/dementia-with-lewy-bodies/

[3] National Parkinson Foundation. Parkinson’s dementia. Accessed February 2021.

https://www.parkinson.org/sites/default/files/PD%20Dementia.pdf

Hur många människor har demens?

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att cirka 50 miljoner människor i hela världen har demens och nästan 10 miljoner nya fall uppkommer varje år. I Europa är för närvarande cirka 10 miljoner människor diagnostiserade med demens och detta förväntas fördubblas till 2030[1].

 

 

[1] World Health Organization. Areas of work: dementia. Accessed January 2021.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/areas-of-work/dementia

Symtom

De specifika symtomen som upplevs av personer med demens beror på sjukdomen som orsakar demensen och de delar av hjärnan som påverkas.

 

Typiska symtom kan utgöras av:

Minnesförlust är ett av de vanligaste och mest karaktäristiska symtomen för demens, men det finns många andra kännetecken att se upp för.

 

Typiska symtom kan utgöras av:

 • Minnesförlust – till exempel ställa samma fråga upprepade gånger eller glömma var saker finns
 • Språkproblem – såsom att glömma enkla ord mitt i en konversation
 • Orienteringsproblem – detta kan leda till att du går vilse när du är ute och reser eller är hemma
 • Besvär med beslutsfattandet
 • Oförmåga att slutföra vardagssysslor såsom att laga mat
 • Personlighetsförändringar – till exempel humörsvängningar, paranoia eller depression

Vilka är stadierna av demens?

Om någon upplever bestående minnesproblem som anses vara värre än vad som förväntas vid sin ålder, men ändå kan fortsätta med vardagliga aktiviteter, så kallas det för lindrig kognitiv störning. Medan människor med lindrig kognitiv störning ofta utvecklar Alzheimers sjukdom eller annan form av demens är det här inte fallet för alla med lindrig kognitiv störning. Det här stadiet kallas också för prodromalfasen.

Efter det här kan uppkomsten av demens allmänt delas in i tre stadier: mild, medelsvår och svår.

1. Mild fas

Många former av demens är progressiva, så de tidiga tecknen på demens är ofta ganska subtila och förvärras sedan gradvis med tiden. I ett tidigt stadium kan symtomen innefatta glömska och försämrad tidsuppfattning, fast detta förbises ofta eller avfärdas som ett normalt tecken på åldrande.

 

2. Medelsvår fas

I mittstadiet blir symtomen mer märkbara – till exempel att man glömmer personers namn eller går vilse hemma. Vardagssysslor, som att klä sig eller laga lunch, kan bli för mycket, och beteendeförändringar som att vandra omkring utan anledning eller att vara paranoid kan också bli vanligare.

 

3. Svår fas

Det senare stadiet av demens är mer akut och leder ofta till att en person får ett stor omsorgsbehov och blir inaktiv. Man kanske inte känner igen sina nära och kära, saknar uppfattning om tid eller plats och kämpar med att gå och kommunicera. I detta stadiet behöver personer med demens vanligtvis heltidsvård. För vissa kan betendeförändringarna vara så stora att deras personlighet verkar helt annorlunda och detta kan vara en av de svåraste aspekterna för familj och vänner att anpassa sig till.

 

Orsaker, riskfaktorer och förväntad livslängd

En rad olika sjukdomar kan orsaka demens. Många av dessa är kopplade till en ovanlig produktion av proteiner i hjärnan. Dessa proteiner kan orsaka en försvagning av nervcellernas funktion och krymper olika delar av hjärnan.

 

Vad orsakar demens?

Varje demenssjukdom orsakas på sitt eget sätt:

 • Alzheimers sjukdom: Alzheimers sjukdom tros orsakas av att proteiner ansamlas i hjärnan och bildar onormala strukturer som kallas “plack” och “trassel”. Forskare vet inte exakt vad som får processen att börja, men när sjukdomen fortskrider försvinner nervceller i hjärnan vilket påverkar signalerna mellan hjärnceller.
 • Vaskulär demens: Detta är en term som betecknar ett antal tillstånd som orsakas av problem med blodcirkulation till hjärnan på så vis att små blodproppar hindrar syre från att nå hjärnvävnaden.
 • Frontotemporal demens: Detta är ytterligare en övergripande term som betecknar ett antal tillstånd. Den här gången orsakas det av döda nervceller och nervbanor i hjärnans frontala och temporala lober. Onormala proteiner bildas och dessa stör hur hjärnceller kommunicerar.
 • Lewykroppsdemens: Lewykroppar är onormala klumpar av protein som samlas i de delar av hjärnan som är kopplade till tanke, rörelse, vakenhet och visuell medvetenhet.
 • Parkinsons demens: Symtomen för parkinsons uppstår när nervceller som producerar dopamin i hjärnan förtvinar och dör. Forskare tror att nervcellernas död är kopplad till en kombination av ålder, genetik och miljömässiga faktorer såsom exponering för vissa kemikalier.
 • Övrigt: Demens hos personer under 65 år (även kallat ung demens) kan orsakas av en rad olika sjukdomar. Yngre människor är mer benägna att få sällsynta former av demens och är också mer benägna att ärva demens än äldre åldersgrupper (även om sannolikheten för att ärva demens är mycket låg).

Är demens ärftlig?

Många oroar sig för att få demens, särskilt om en familjemedlem har drabbats av tillståndet. Men i de flesta fall orsakas inte demens direkt av gener som ärvs från föräldrarna.

I vissa typer av Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens kan en felaktig gen som kan föras vidare inom familjen orsaka att demens utvecklas, men om du har en äldre släkting med demens betyder det inte nödvändigtvis att du kommer att utveckla det senare i livet, och många personer med demens har ingen familjär sjukdomshistoria.

Vem får demens?

Följande riskfaktorer kan ha betydelse för vem som kan få demens:

 • Ålder: Detta är den största riskfaktorn för att utveckla de flesta typer av demens – särskilt för personer i övre 70-årsåldern och 80-årsåldern.
 • Kön: En rapport från 2020 av Alzheimer Europe[1] fann att kvinnor påverkas av demens i en oproportionerligt hög grad jämfört med män. Det fann att 6 650 228 kvinnor lever med demens i Europa – fler än dubbelt så många jämfört med 3 130 449 män.
 • Familj: Som förklarats ovan kan sjukdomshistoria inom familjen i vissa fall öka risken för att utveckla demens.
 • Rökning och alkohol: Både att vara rökare och att dricka mer än 14 standardglas alkohol[2] per vecka ökar risken för att utveckla demens.
 • Diabetes: Typ 2-diabetes är en riskfaktor för både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens[3].

 

 

[1] Georges J, Miller O, Bintener C. Dementia in Europe Yearbook 2019: estimating the prevalence of dementia in Europe. Luxembourg: Alzheimer Europe; 2020. doi:10.13140/RG.2.2.16880.81923

[2] Livingston G, Huntley J, Sommerlad A et al. Dementia prevention, intervention, and care:  2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413-446. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6

[3] Cholerton B, Baker LD, Montine TJ, Craft S. Type 2 diabetes, cognition, and dementia in older adults: toward a precision health approach. Diabetes Spectr. 2016;29(4):210-219. doi:10.2337/ds16-0041

Hur länge kan du leva med demens?

Det finns för närvarande inget botemedel mot demens, så för de som diagnostiseras med demens är det ett livslångt tillstånd. Men när en diagnos ställs tidigt är det dock större chans att kunna minska symtomen genom att hitta rätt behandling och stöd än när diagnosen ställs senare.

Olika studier har undersökt hur demens påverkar livslängden, men det är en komplicerad frågeställning eftersom personer vanligtvis diagnostiseras med demens när de är i sina äldre år, en tid då andra tillstånd också kan påverka deras livslängd.

Hur lång tid någon med demens kan förvänta sig att leva beror på deras ålder vid diagnos och om de diagnostiserades tidigt i sjukdomsförloppet eller senare. Forskning publicerad i British Medical Journal visade att personer som diagnostiserats med demens vid en ålder mellan 60 och 69 år levde 6,7 år vilket sjönk till 1,9 år för de som diagnostiserades vid en ålder 90 år eller äldre.[1].

 

 

[1] Rait G, Walters K, Bottomley C, Petersen I, Iliffe S, Nazareth I. Survival of people with clinical diagnosis of dementia in primary care: cohort study. BMJ. 2010;341:c3584. doi:10.1136/bmj.c3584

Diagnos

Diagnostisering av demens kan ta tid, din läkare kommer att göra en rad utvärderingar och de kan behöva följas upp av specialister.

 

Hur diagnostiseras demens?

Om du är orolig för ditt eget minne eller din hjärnas funktion eller för någon du känner är första steget att prata med din läkare eller vårdpersonal.

De börjar med att ställa frågor om de förändringar av ditt minne som du har märkt, liksom alla andra svårigheter du kanske upplever i vardagen. De kan också använda specifika frågeformulär för att bedöma dina minnes-, språk- och orienteringsförmågor. Om du kan ta med dig en vän eller släkting kan läkaren ha nytta av att prata med dem om vad de också har märkt.

Tester för att diagnostisera demens

Det finns inget bestämt test för att ta reda på om du har demens – istället kommer din läkare att göra en rad initiala bedömningar och sedan hänvisa dig till en specialist för ytterligare bedömningar om det behövs. Det kan vara en neurolog (som är specialiserad på hjärnan och nervsystemet), en geriatriker (som är specialiserad på äldreomsorg) eller en psykiater eller annan psykiatrisk specialist.

Tester som används vid diagnos av demens kan vara:

 • Blodprov
 • Fysiska undersökningar
 • Tester av mental förmåga
 • Hjärnavbildningar med datortomografi eller magnetkamera

Minnesproblem kan ofta orsakas av andra faktorer, såsom depression, en infektion eller en brist på sköldkörtelhormon. Att ta dessa test hjälper läkare att utesluta dessa faktorer först.

Behandling och medicinering

Det finns många olika behandlingsalternativ för personer som lever med demens, och dessa bör anpassas till individen för att återspegla rätt typ av demens liksom individens specifika behov.

 

Hur behandlas demens?

En rad mediciner finns tillgängliga och även läkemedelsfria behandlingar såsom terapier, aktiviteter och stöd; ofta är en kombination av dessa det mest effektiva tillvägagångssättet.

 

Läkemedel

Det finns ingen specifik medicin för att bota demens, men vissa behandlingar kan hjälpa till att minska vissa symtom. Dessa inkluderar:

 • Kolinesterashämmare:Dessa fungerar genom att sakta ner nedbrytningen av en kemikalie i hjärnan som kallas acetylkolin som har att göra med minne och uppmärksamhet.
 • NMDA-receptorantagonist: Detta är en klass av läkemedel som förhindrar överskott av en kemikalie som kallas glutamat i hjärnan.
 • Antidepressiva medel: Många personer med demens upplever nedstämdhet och irritation, och antidepressiva medel kan hjälpa till.
 • Ångestdämpande medel: Dessa kan ordineras för att lindra ångest eller rastlöshet.
 • Antipsykotika:Dessa kan hjälpa till att kontrollera oönskade känslor och beteenden såsom aggression, oro, vanföreställningar eller hallucinationer.

Terapi och stöd

I samband med medelsvår demens till svår demens används ofta vissa terapier som fokuserar på minne och tankeförmågor vilket kan erbjuda en positiv mental boost. Olika terapier kan utgöras av:

 • Reminiscensbehandling: Detta handlar om att prata om minnen från någons förflutna antingen i ett enskilt samtal eller i en grupp. Ofta stimuleras minnen med musik, foton eller föremål som individen har en personlig koppling till.
 • Kognitiv stimuleringsterapi: Mer användbart i de tidigare stadierna av demens, denna terapiform utgörs av gruppaktiviteter som ger mental stimulans, till exempel matlagning, sång eller diskussion om världshändelser.
Rådgivning och stöd kan vara oerhört fördelaktigt, särskilt när någon lär sig acceptera en demensdiagnos och de förändringar som detta medför i ens liv. Vissa människor drar nytta av individuell rådgivning, medan andra föredrar att prata om sina erfarenheter i en stödgrupp. Det är viktigt för vårdgivare också att söka hjälp och stöd för sina egna behov, och liknande råd- och stödtjänster finns tillgängliga för dem. Att ta hand om någon som har demens kan vara tröttsamt och stressande och att se nära och kära förändras kan också vara upprörande.

Diet

Forskning visar att hälsosamma kostförändringar i mitten av livet , som att välja fetter med bättre kvalitet, äta mer grönsaker och begränsa salt och socker, är förknippade med en minskad risk för demens senare i livet.

Människor som lever med demens bör också uppmuntras att äta nyttigt - en hälsosam kost har inte bara en effekt på den fysiska hälsan, den kan även påverka hjärnans hälsa. Försök att äta en balanserad kost med massor av grönsaker (särskilt gröna bladgrönsaker), fullkorn, fisk, nötter och bär och fågel.

Om du tar hand om någon med demens kan det vara svårt att uppmuntra honom eller henne att äta en balanserad kost. När de mentala förmågorna försämras kan personen med demens glömma att äta eller dricka, ha svårt att laga mat och tycka att den fysiska handlingen att äta blir svårare. 

Smaker och aptit kan också förändras dramatiskt. Det är viktigt att göra måltiderna njutbara, så gör en avvägning för vilken mat som är mest omtyckt och balansera detta med hälsosamma val för att se till att näringsbehoven uppfylls.

Träning

Träning är inte bara en viktig faktor för att förhindra demens, det spelar också en avgörande roll i behandling och vård. Personer med demens har fler fysiska hälsoproblem än de i samma ålder utan demens, så det är extremt viktigt att hålla sig aktiv.

Olika typer av träning kan vara lämpliga beroende på vilket stadium av demens personen befinner sig i. Vid mild demens och medelsvår demens kommer många att vara lika fysiskt kapabla som tidigare och kunna njuta av trädgårdsarbete, dans, promenader och många sportaktiviteter. Detta kan dock förändras avsevärt i de senare stadierna. Modifierad sittande träning och några enkla övningar för att träna upp balans och stöd kan vara till nytta.

Förebyggande

Forskning har visat att hälsosamma livsstilsval som hälsosam kost, motion, kognitiv stimulans, låg alkoholkonsumtion och att inte röka kan minska risken för Alzheimers demens[1].

Forskningen visade att enkla livsstilsändringar kan minska risken för demens och att kombinera en rad olika livsstilsändringar kan vara den mest effektiva metoden för förebyggande. Till exempel när fyra eller fem livsstilsändringar kombinerades kunde det minska risken för Alzheimers med 60% jämfört med att ändra inget eller bara ett livsstilsval.

En rapport från 2020 om förebyggande, intervention och vård av demens på uppdrag av på uppdrag av Lancet-kommissionen (6) kom till liknande slutsatser. Rapporten identifierade 12 “modifierbara riskfaktorer” som står för cirka 40% av hela världens demens, vilket teoretiskt sett skulle kunna förhindras eller fördröjas. Rapporten betonar vikten av förebyggande och betonar att det aldrig är för tidigt – eller för sent – för människor att vidta förebyggande åtgärder kopplade till dessa 12 riskfaktorer: låg utbildning, högt blodtryck, hörselnedsättning, rökning, fetma, depression, fysisk inaktivitet, diabetes, låg social kontakt, överdriven alkoholkonsumtion, traumatisk hjärnskada och luftföroreningar.

Några av de viktigaste förebyggande åtgärderna som rekommenderades till personer var:

 • Att hålla sig kognitivt, fysiskt och socialt aktiv i mitten och senare skeden av livet
 • Att använda hörapparater för att minska risken för demens från hörselnedsättning
 • Att träna regelbundet i mitten av livet och eventuellt senare i livet för att minska risken för fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom
 • Att minimera exponeringen för luftföroreningar och passiv rökning
 • Att begränsa alkoholanvändningen
 • Att undvika eller sluta röka

 

 

[1] Dhana K, Evans DA, Rajan KB, Bennett DA, Morris MC. Healthy lifestyle and the risk of Alzheimer dementia: findings from 2 longitudinal studies. Neurology. 2020;95(4):e374-e383. doi:10.1212/wnl.0000000000009816

Vetenskapliga studier

Det pågår forskning för att hitta ett botemedel mot demens och många studier för att hitta ny medicinering.

Jämsides med kapplöpningen för att hitta en ny behandling har det gjorts goda framsteg i förståelsen och medvetenheten om demens. Detta innefattar upptäckten av en ny typ av demens, kallad LATE (Limbic-predominant age-associated TDP-43 encephalopathy)[1] samt utvecklingen av ett enkelt blodprov med 94% träffsäkerhet[2] för att upptäcka Alzheimers sjukdom mycket tidigare än vad hjärnavbildningar klarar av.

 

 

[1] Nelson P, Dickson T, Trojanowski JQ et al. Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE): consensus working group report. Brain. 2019;142(6):1503-1527. doi:10.1093/brain/awz099

[2] Schindler SE, Bollinger JG, Ovod V et al. High-precision plasma β-amyloid 42/40 predicts current and future brain amyloidosis. Neurology. 2019;93(17):e1647-e1659. doi:10.1212/WNL.0000000000008081

Referenser och källor

 1. World Health Organization. Dementia. Published September 2020. Accessed January 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
 2. Dementia UK. Dementia with lewy bodies. Accessed February 2021. https://www.dementiauk.org/understanding-dementia/types-and-symptoms/dementia-with-lewy-bodies/
 3. National Parkinson Foundation. Parkinson’s dementia. Accessed February 2021. https://www.parkinson.org/sites/default/files/PD%20Dementia.pdf

 4. World Health Organization. Areas of work: dementia. Accessed January 2021. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/areas-of-work/dementia

 5. Georges J, Miller O, Bintener C. Dementia in Europe Yearbook 2019: estimating the prevalence of dementia in Europe. Luxembourg: Alzheimer Europe; 2020. doi:10.13140/RG.2.2.16880.81923
 6. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A et al. Dementia prevention, intervention, and care:   2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413-446. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6
 7. Cholerton B, Baker LD, Montine TJ, Craft S. Type 2 diabetes, cognition, and dementia in older adults: toward a precision health approach. Diabetes Spectr. 2016;29(4):210-219. doi:10.2337/ds16-0041
 8.  Rait G, Walters K, Bottomley C, Petersen I, Iliffe S, Nazareth I. Survival of people with clinical diagnosis of dementia in primary care: cohort study. BMJ. 2010;341:c3584. doi:10.1136/bmj.c3584
 9. Sindi S, Kåreholt I, Eskelinen M et al. Healthy dietary changes in midlife are associated with reduced dementia risk later in life. Nutrients. 2018;10(11):1649. doi:10.3390/nu10111649
 10. Dhana K, Evans DA, Rajan KB, Bennett DA, Morris MC. Healthy lifestyle and the risk of Alzheimer dementia: findings from 2 longitudinal studies. Neurology. 2020;95(4):e374-e383. doi:10.1212/wnl.0000000000009816
 11. Nelson P, Dickson T, Trojanowski JQ et al. Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE): consensus working group report. Brain. 2019;142(6):1503-1527. doi:10.1093/brain/awz099
 12. Schindler SE, Bollinger JG, Ovod V et al. High-precision plasma β-amyloid 42/40 predicts current and future brain amyloidosis. Neurology. 2019;93(17):e1647-e1659. doi:10.1212/WNL.0000000000008081
Du kanske är intresserad av...

Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en progressiv och irreversibel hjärnsjukdom som är den vanligaste orsaken till demens. Det försämrar minnet och den kognitiva förmågan och orsakar lidande och ångest för människor samt är ofta överväldigande för familjer och vårdare. More than 50 million people worldwide are living with dementia with the number is forecast to rise to 152 million by 2050.