I DETTA AVSNITT

Alzheimers sjukdom (eller Alzheimers) är ett tillstånd som påverkar hjärnan. Lär dig mer om symtomen, vad som orsakar tillståndet, hur det diagnostiseras och de tillgängliga behandlingarna.

När din vårdpersonal har bestämt dina specifika behov kan de ge råd om den produkt som bäst passar dina behov och ditt tillstånd.

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är ett progressivt tillstånd som leder till en minskning av hjärnans kognitiva funktion. Alzheimer påverkar människor på olika sätt, men symtomen kan inkludera minnesförlust samt svårigheter med tänkandet, problemlösning och språk. Alzheimer är den vanligaste orsaken till demens.

Vilka är de viktigaste typerna av Alzheimers sjukdom?

Det finns två huvudtyper av Alzheimers sjukdom:

 1. Presenil Alzheimers sjukdom debuterar hos personer under 65 år. Det är en ovanlig form av demens som ibland kallas alzheimer hos unga. De första tecknen på presenil alzheimer tenderar att uppträda mellan 40 och 60 års ålder.
 2. Senil demens av alzheimertyp är den vanligaste formen av alzheimer och debuterar hos personer i åldersgruppen 65 år och äldre. Alzheimer är progressivt, vilket innebär att fler delar av hjärnan skadas över tid. Detta leder till att fler symtom utvecklas och att tillståndet försämras.

Hur många människor har Alzheimers sjukdom?

Över hela världen har nästan 50 miljoner människor alzheimer eller relaterad demens. Nästan 10 miljoner nya fall upptäcks varje år[1].

Alzheimers sjukdom utgör 60–70 % av demensfallen, och enligt Världshälsoorganisationen beräknas det totala antalet personer globalt med demens öka till 82 miljoner år 2030 samt 152 miljoner år 2050.

[1] World Health Organization. Dementia. Published September 2020. Accessed December 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

Symtom

Symtomen på Alzheimers sjukdom utvecklas långsamt över flera år. Hastigheten med vilken de utvecklas skiljer sig från individ till individ.

Vilka är symtomen på Alzheimers sjukdom?

Forskning tyder på att förändringar i hjärnan kan inträffa tio år eller mer innan någon börjar uppvisa symtom på Alzheimers sjukdom.

Symtomen är i allmänhet milda till att börja med och förvärras gradvis med tiden. Symtomen förväxlas ibland med andra sjukdomar eller initialt som en naturlig del av åldrandet.

Symtom på Alzheimers sjukdom kan inkludera:

 • Problem med minne såsom svårigheter att komma ihåg de senaste händelserna eller konversationerna
 • Dålig koncentration
 • Ökade svårigheter att känna igen människor eller föremål
 • Problem med planering, organisering, problemlösning och beslutsfattande
 • Förvirring
 • Förlorad uppfattning om dagar
 • Talsvårigheter och svårigheter att upprepa ord eller fraser
 • Rumslig och tidsmässig desorientering (känslor av förvirring om tid och rum)
 • Personlighets- och beteendeförändringar såsom dåligt humör, ångest eller brist på självförtroende
 • Problem med att utföra rumsliga uppgifter som att bedöma olika avstånd, att gå upp eller ner för trappor eller att parkera bilen
 • Regelbundet placera föremål fel eller på konstiga platser

Vilka är stadierna av Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom brukar allmänt uppdelas i fyra stadier: Prodromalfasen, tidiga stadiet, mittstadiet och sena stadiet av alzheimer:

1. Prodromalfasen av Alzheimers sjukdom

Prodromalfasen av Alzheimers sjukdom är den initiala formen av alzheimer. I detta skede kommer människor att ha en viss mild kognitiv störning, till exempel försämrat minne. De kan ha svårt att komma ihåg namn eller följa med i samtal, men de kan fortfarande utföra sina vanliga vardagsrutiner.

2. Tidig Alzheimers sjukdom

I de tidiga stadierna av alzheimers kan människor leva ett självständigt liv. De kan fortfarande utföra normala dagliga aktiviteter som att köra, arbeta eller delta i sociala aktiviteter.

Huvudsymptomet under det tidiga stadiet av Alzheimers sjukdom är minnesförlust. Detta kan innebära att man glömmer bort nyliga samtal eller händelser, har problem med att hitta rätt ord, glömmer namnen på människor och platser, ställer upprepade frågor eller tappar bort sina tillhörigheter.

Det kan också förekomma vissa beteende- och personlighetsförändringar såsom humörsvängningar, ökad irritation eller ångest, att känna sig förvirrad, att visa dåligt omdöme eller att ha svårare att fatta beslut.

Under det tidiga stadiet av sjukdomen kanske dessa symtom inte är så uppenbara, men familj och nära vänner kanske märker dem.

3. . Mittstadiet av Alzheimers sjukdom

Mittstadiet av alzheimer är vanligtvis sjukdomens längsta stadium. När det fortskrider kommer minnesproblemen att förvärras.

Personer med alzheimer i mittstadiet kan ha svårt att komma ihåg enkla saker såsom namnen på människor de känner och de kan ha svårigheter med att känna igen sina nära och kära. De kan behöva en högre nivå av vård.

Andra symtom under mittstadiet som kan komma att utvecklas utgörs av:

 • Ökad förvirring – till exempel att förlora uppfattningen om vilken dag det är
 • Känslor av desorientering och en tendens att vandra runt och gå vilse i välbekanta omgivningar
 • Tvångsmässigt, repetitivt eller impulsivt beteende
 • Ökade humörsförändringar inklusive depression, ångest och frustration
 • Förändringar av sömnvanor, såsom rastlöshet på natten och sömn under dagen
 • Tilltagande problem med tal och språk (ibland kallat för afasi)
 • Mer omfattande svårigheter med att utföra rumsliga aktiviteter såsom att bedöma avstånd och att nå efter föremål
 • Att utveckla vanföreställningar och misstankar eller paranoia om familjemedlemmar, vänner och vårdgivare
 • Ett behov för hjälp med att utföra vardagliga uppgifter som att välja lämpliga kläder och att klä på sig
 • Hallucinationer

Under mittstadiet av alzheimer är det fortfarande möjligt för människor att delta i vardagliga aktiviteter men de kommer i allt högre grad att behöva extra hjälp och assistans.

4. Det sena stadiet av Alzheimers sjukdom

I de sena stadierna av Alzheimers sjukdom blir symtomen allt svårare. Det kan vara oroande för personen med sjukdomen liksom för deras familj och vänner.

I de sena stadierna kan individer förlora sin förmåga att förstå vad som händer runt omkring dem. Eventuella hallucinationer och vanföreställningar kan bli värre och de kan känna sig arga och agera aggressivt.

Andra symtom under det sena stadiet som kan komma att upplevas utgörs av:

 • Förlust av talförmåga
 • Problem med rörelseförmågan
 • Svårigheter att sitta och byta position
 • Problem med att äta och svälja (ibland kallad dysfagi)
 • Urin- och avföringsinkontinens
 • Ökad känslighet för infektioner såsom lunginflammation
 • Kraftig viktminskning
 • Allvarlig minnesförlust

Under de sena stadierna av alzheimer kan heltidsvård och dygnet runt-hjälp med tvätt, klädsel, toalett, mat, dryck och att röra på sig krävas.

Vilka är de tidiga tecknen på Alzheimers sjukdom?

Ett av de tidigaste tecknen på alzheimer är minnesförlust. Individer kan bli mer glömska än vanligt. Några exempel är att glömma viktiga datum, händelser eller sina senaste konversationer. Någon med tidiga symptom på alzheimer kan komma att efterfråga samma information flera gånger samt förlita sig på minneshjälpmedel som kom-ihåg-lappar och påminnelser på mobiltelefonen.

Orsaker, riskfaktorer och förväntad livslängd

Även om det fortfarande är okänt vad som utlöser Alzheimers sjukdom så finns det flera faktorer som är kända för att öka risken för att utveckla tillståndet.

Vad orsakar Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom tros orsakas av att proteiner ansamlas i hjärnan och bildar onormala strukturer som kallas “plack” och “trassel”. Forskare vet inte exakt vad som får processen att starta, men det börjar många år innan symtomen uppträder.

När sjukdomen fortgår dör nervceller i hjärnan (neuroner). När nervcellerna påverkas så sker det en minskning av signalsubstanser (neurotransmittorer) som skickar signaler mellan hjärnceller. Dessa progressiva förändringar i hjärnan påverkar personens förmåga att komma ihåg, tänka, kommunicera och lösa problem.

Är Alzheimers sjukdom ärftlig?

Många människor oroar sig för att få Alzheimers sjukdom, särskilt om en familjemedlem har drabbats av tillståndet. Dock betyder en familjär sjukdomshistoria av alzheimer inte nödvändigtvis att andra familjemedlemmar också kommer att drabbas.

Även om genetik kan bidra till risken för att utveckla Alzheimers sjukdom anses den faktiska ökningen av risken vara liten. Forskare har hittat versioner av över 20 olika gener som är kopplade till en ökad risk för alzheimer. Studier har dock kommit fram till att om man har en av dessa versioner så kan det bara ha en liten effekt på risken att utveckla alzheimer.

Vem får Alzheimers sjukdom?

Även om man fortfarande inte riktigt förstår vad som utlöser den uppbyggnad av proteiner i hjärnan som leder till utvecklingen av Alzheimers sjukdom, finns det flera faktorer som ökar risken för att utveckla sjukdomen. Dessa riskfaktorer utgörs av:

 • Ålder – detta är den enskilt viktigaste riskfaktorn. Alzheimers sjukdom drabbar främst personer över 65 år. Det är faktiskt den vanligaste orsaken till senil demens i hela världen för personer i åldersgruppen 65-85 år[1]. Efter 65 års ålder fördubblas var femte år sannolikheten att utveckla alzheimer[2].

 

 • Kön – fler kvinnor drabbas av demens än män. Över hela världen är det faktiskt dubbelt så många kvinnor med demens jämfört med män. Forskare vet inte de exakta orsakerna varför kvinnor är mer benägna att få alzheimer. Två möjliga förklaringar är att kvinnor tenderar att leva längre än män i genomsnitt och att det kan finnas en koppling mellan alzheimer och minskad mängd av hormonet östrogen efter klimakteriet. Forskning om kopplingen mellan alzheimer och kön pågår dock fortfarande och flera faktorer kopplade till miljö och biologi undersöks.
 • Familjehistoria – det finns fortfarande mycket att förstå om gener och deras betydelse. Även om genetik kan spela en viss roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom anses effekten på risken vara liten. Men i ett extremt begränsat antal familjer är Alzheimers sjukdom en dominerande genetisk avvikelse. I dessa familjer tenderar sjukdomen att utvecklas i en yngre ålder, vanligtvis mellan 35 och 60 år (detta kallas presenil Alzheimers sjukdom).
 • Downs syndrom – barn födda med Downs syndrom har högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom om de är över medelåldern. Detta beror på att den genetiska avvikelse i kromosom nr 21 som personer med Downs syndrom har kan orsaka att plack i hjärnan byggs upp, vilket kan leda till alzheimer.
 • Huvudskador – det råder en ökande medvetenhet om att personer som har drabbats av en allvarlig huvudskada kan ha högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Det behövs dock mer forskning inom detta område.
 • Livsstil – enligt forskning spelar livsstil en roll i den ökade risken för Alzheimers sjukdom. Människor som lever en hälsosam livsstil är mindre benägna att utveckla alzheimer. Detta inkluderar regelbunden fysisk aktivitet, en hälsosam balanserad kost, att inte röka och att endast dricka alkohol inom de rekommenderade gränserna.
 • Sjukdomar – flera sjukdomar och kan öka en persons risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Dessa utgörs av diabetes, stroke, hjärtproblem, högt blodtryck, högt kolesterol och fetma.

Den senaste forskningen tyder på att andra faktorer också kan kopplas till risken för att utveckla alzheimer, såsom depression, social isolering och hörselnedsättning.

[1] Kawas CH, Corrada MM. Alzheimer’s and dementia in the oldest-old: a century of challenges. Curr Alzheimer Res. 2006;3(5):411-419. doi:10.2174/156720506779025233

[2] National Institute on Aging. What causes Alzheimer’s disease? Updated December 24, 2019. Accessed February 2021. https://www.nia.nih.gov/health/what-causes-alzheimers-disease

Hur länge kan du leva med Alzheimers sjukdom?

Livslängden varierar kraftigt beroende på hur gammal en person är när de utvecklar Alzheimers sjukdom. I genomsnitt lever en person med Alzheimers sjukdom mellan tre och elva år efter diagnos, men vissa kan överleva 20 år eller mer. Hur lång tid någon med alzheimer kan förvänta sig att leva beror på om de diagnostiserades tidigt i sjukdomsutvecklingen eller senare. Sjukdomen tenderar att utvecklas långsamt och symtomen försämras gradvis under flera år. Utvecklingsgraden varierar mycket från person till person.

Diagnos

Om du är orolig för minnesförlust eller svårigheter med planering och organisering bör du boka tid för att träffa en läkare. Att få en korrekt och snabb diagnos är det bästa sättet att kunna acceptera Alzheimers sjukdom och att planera framåt. Det säkerställer också snabb tillgång till lämplig behandling och stöd.

Hur diagnostiseras Alzheimers sjukdom?

Det finns inget enskilt test för Alzheimers sjukdom. Istället baseras diagnosen på en kombination av fysiska och mentala bedömningar och tester.

I de flesta fall är vårdcentralen din första kontakt. De kommer att lyssna på dig eller din familjemedlems bekymmer och genomföra några enkla hälsokontroller och tester för minne och tankeförmåga för att bedöma hur olika delar av din hjärna fungerar.

Vanliga tester som används av läkare i många länder är neurokognitiva tester såsom general practitioner assessment of cognition (GPCOG) och mini mental state examination (MMSE). Även om GPCOG inte ställer en diagnos, kan det identifiera besvär med minnet som kräver ytterligare undersökning.

Blodprov kan också lämnas för att utesluta andra möjliga orsaker till symtomen och om det behövs kommer en remiss för en specialistbedömning ges.

Det är viktigt att notera att alla enkla tester som din läkare utför endast är preliminära. Om de misstänker Alzheimers sjukdom kommer de att hänvisa dig eller din familjemedlem till en specialist på ett sjukhus eller en minnesmottagning.

Test för att diagnostisera Alzheimers sjukdom

För närvarande finns det inget enskilt, tillförlitligt test för att diagnostisera Alzheimers sjukdom. Men om du hänvisas till en specialistläkare på ett sjukhus eller minnesmottagning, kommer de att göra en fullständig neuropsykologisk bedömning med hjälp av flera olika frågeformulär och hjälpmedel för att ställa en korrekt diagnos.

De neuropsykologiska testerna kommer att bedöma dina mentala och kognitiva förmågor såsom minne, koncentration, uppmärksamhet, problemlösning och språkfärdigheter.

I tillägg till en serie kliniska bedömningar kan neurologen också vilja titta närmare på vad som händer inne i din hjärna och kan komma att rekommendera en datortomografi eller en magnetkameraundersökning. Dessa undersökningar tar detaljerade bilder av insidan av din hjärna och hjälper neurologen att bedöma om det finns någon skada på hjärnan och i så fall var den är. Detta är viktigt eftersom en korrekt diagnos kommer att avgöra den bästa behandlingen och det stöd som krävs. Det kan också hjälpa till att förutsäga framtida problem som kan komma att utvecklas.

Behandling och medicinering

Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom. Läkemedel kan bidra till att tillfälligt minska symtomen men dem kan inte eliminera sjukdomen helt eller förhindra att den uppträder i första hand.

Hur behandlas Alzheimers sjukdom?

Läkemedel

Det finns flera mediciner som kan ordineras för Alzheimers sjukdom för att lindra några av symtomen.

Acetylkolinesterashämmare
De viktigaste behandlingarna utgörs acetylkolinesterashämmare. Dessa läkemedel ökar nivåerna av acetylkolin, ett ämne som finns i hjärnan som hjälper nervceller att kommunicera med varandra. De kan ordineras av specialister såsom neurologer eller psykiatriker, eller av en läkare om en specialist har rekommenderat det. Acetylkolinesterashämmare kan ordineras för personer med Alzheimers sjukdom i tidigt till mittstadium och de kan fortsätta att ges som underhållsbehandling så länge det har en terapeutisk nytta. Som med alla mediciner kan det finnas vissa biverkningar, inklusive illamående, kräkningar och aptitlöshet. Om du har några problem med biverkningar är det viktigt att du talar med din läkare eller apotekspersonal för råd. Det finns tre olika acetylkolinesterashämmare tillgängliga. Vissa människor svarar bättre och upplever färre biverkningar med en viss typ jämfört med andra. Läkarna väljer den behandling som passar bäst för varje individ.
NMDA-receptorblockerare
NMDA-receptorblockerare är en klass av läkemedel som fungerar genom att blockera överskott i hjärnan av en signalsubstans som kallas glutamat. De kan användas av personer med medelsvår eller svår Alzheimers sjukdom och kan också ordineras för personer med svår Alzheimers sjukdom som redan tar en acetylkolinesterashämmare. Vissa biverkningar som huvudvärk, yrsel och förstoppning kan inträffa, så det rekommenderas att du talar med en läkare eller apotekspersonal om du har några farhågor.
Annan medicinering
I de senare stadierna av Alzheimers sjukdom utvecklar människor ofta allvarliga beteendemässiga och psykologiska symtom. De kan uppleva depression först, och detta kan följas av ångest, ökad irritation, aggression och hallucinationer. I dessa fall kan läkemedel ordineras.

Terapi

Medicinering är inte det enda behandlingsalternativet för personer med Alzheimers sjukdom. Terapi har en viktig roll att spela i demensvård.

Kognitiv stimulering
Kognitiv stimulering är en populär och effektiv metod för att hålla människors sinnen så aktiva som möjligt. Det går ut på att delta i gruppaktiviteter och övningar som syftar till att förbättra minnet och bli bättre på problemlösning. Kognitiv stimulering involverar ofta tematiska aktiviteter under flera veckor.
Kognitiv rehabilitering
Ett annat behandlingsalternativ är kognitiv rehabilitering. Detta involverar träning med utbildad sjukvårdspersonal såsom en arbetsterapeut och kanske en familjemedlem eller nära vän för att utföra vardagliga uppgifter. Det möjliggör att individer kan behålla vissa färdigheter, förbli så självständiga som möjligt och klara sig bättre i vardagen.
Reminiscensterapi
Många människor med alzheimer har nytta av reminiscensterapi. Denna form av terapi handlar vanligtvis om att titta på gamla fotografier, hålla i favoritföremål eller lyssna på musik. Dessa typer av aktiviteter kan hjälpa till att förbättra humör och välbefinnande samt mentala förmågor. Det är ett roligt sätt för individer att dela sina livserfarenheter och uppskattade minnen och uppmuntrar dem att tänka på och prata om sitt förflutna och att komma ihåg viktiga händelser samt nära och kära.

Stöd

Behandling för Alzheimers sjukdom inkluderar terapier och aktiviteter som minnesträning, mental och social stimulering, orienteringsövningar och träningsprogram för fysisk aktivitet. Andra läkemedelsfria behandlingar kan inkludera konstterapi, musikterapi och djurassisterad terapi. Det finns inte mycket forskning om effektiviteten av läkemedelsfria behandlingar, men experter tror att de kan förbättra kognitiv prestationsförmåga, förebygga försämring av mentala förmågor, hjälpa människor att behålla sin självständighet så länge som möjligt och bidra till att öka välbefinnandet och livskvaliteten. Vilka behandlingar som är mest lämpliga beror på flera faktorer som:

 • Symtom och deras svårighetsgrad
 • Sjukdomsförlopp
 • Orsakerna till vissa beteenden
 • Livshistoria och omständigheter
 • Personlighet

Diet

En hälsosam, balanserad kost är viktig för alla men för personer med Alzheimers sjukdom kan dålig kost öka beteendesymtom och orsaka viktminskning. I allmänhet finns det inget behov av en speciell diet för de med alzheimer och följande hälsosamma kostrekommendationer gäller:

 • Ät en balanserad kost med en mängd olika livsmedel inklusive grönsaker, frukt, fullkorn, mejeriprodukter med låg fetthalt och proteiner med låg fetthalt.
 • Begränsa livsmedel som innehåller mycket mättat fett (t.ex. smör, ister, kakor och kex, bearbetat kött etc.)
 • Försök att minska intag av raffinerat socker (men under de senare stadierna av alzheimer när aptitlöshet är ett problem kan tillsats av lite socker kanske öka aptiten)
 • Begränsa livsmedel som innehåller höga halter av salt
När Alzheimers sjukdom utvecklas kan aptitlöshet och viktminskning bli allvarliga problem. Det finns flera anledningar till att de med Alzheimers sjukdom kanske inte vill äta:
 • De kanske inte känner igen maten framför dem
 • De kan vara osäkra på hur man börjar äta
 • Nya mediciner eller en förändring av läkemedelsdosen kan minska aptiten
 • Brist på fysisk träning kan minska aptiten
 • Försämrat luktsinne och smaksinne kan innebära att maten inte uppskattas längre
Om någon inte äter tillräckligt och går ner i vikt kan läkare föreslå tillskott som ska tas mellan måltiderna för att lägga till extra kalorier. Från mittstadiet till det sena stadiet av Alzheimers sjukdom kan människor ha svårt att svälja och ha ökad risk för kvävning medan de äter, så det är viktigt för familjer och vårdgivare att vara vaksamma.

Träning

Regelbunden träning är mycket fördelaktig för personer med Alzheimers sjukdom, vilket hjälper till att förbättra konditionen, öka humöret, minska ångest, sänka blodtrycket, förbättra blodsockernivån och bibehålla vikten.
Det är viktigt att välja en övning som är säker och lämplig för individen och dens förmågor. Lätt träning kan vara en kort daglig promenad, lite trädgårdsarbete, yoga eller tai chi, eller till och med dans.
Mer forskning behövs om fysisk aktivitet och hur mycket det förbättrar minnet och saktar utvecklingen Alzheimers sjukdom.

Förebyggande

Eftersom den exakta orsaken till Alzheimers sjukdom fortfarande är okänd finns det inget tydligt sätt att förhindra tillståndet fullständigt. Att bibehålla en så hälsosam livsstil som möjligt kan dock minska risken för att Alzheimers sjukdom utvecklas.

Kardiovaskulär sjukdomar har kopplats till en ökad risk för alzheimer, så åtgärder för att förbättra kardiovaskulär hälsa kan vara till nytta. Dessa inkluderar:

 • Att sluta röka
 • Att minska alkoholintag
 • Att äta en hälsosam, balanserad kost, inklusive fem portioner frukt och grönsaker varje dag
 • Regelbunden träning
 • Blodtrycksmätning

Det finns också några vetenskapliga bevis som tyder på att färre drabbas av demens av de som försöker hålla sig mentalt och socialt aktiva. Detta skulle kunna uppnås genom att arbeta som volontär i lokalsamhället, delta i gruppaktiviteter, läsa, umgås med vänner och prova nya hobbyer.

Vetenskapliga studier

Det finns fortfarande mycket att lära om riskfaktorer, diagnos och effektiv behandling av Alzheimers sjukdom. Vetenskapliga studier hjälper forskare, läkare och det globala sjukvårdssamhället att bygga en mer detaljerad bild av vad som händer i hjärnan när Alzheimers sjukdom utvecklas.

Det finns ett betydande antal pågående forskningsprojekt om Alzheimers sjukdom över hela världen.

Under 2020 genomfördes kliniska prövningar för 121 unika behandlingar för Alzheimers sjukdom registrerade på den globala databasen clinicaltrials.gov. Den största kategorin läkemedel i dessa kliniska prövningar är sjukdomsmodifierande‐ läkemedel som är inriktade på uppkomsten eller utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det finns också ett växande antal läkemedel som kallas nya läkemedelsindikationer vilka har utvecklats för andra sjukdomar men också kan behandla alzheimer effektivt[1].

Forskare är angelägna om att hitta ett sätt att stoppa eller fördröja sjukdomsförvärring. Mer arbete måste utföras inom detta område, men förståelsen för hur Alzheimers sjukdom stör hjärnan ökar. Detta har lett till potentiella behandlingsalternativ som “kortsluter” sjukdomsförloppet.

Framtida utvecklingar av behandlingar för alzheimer kan komma att inkludera en kombination av olika läkemedel. Detta tillvägagångsätt liknar behandlingen av vissa cancerformer samt HIV och AIDS, vilka involverar administrering av flera läkemedel.

Behandlingsstrategier som för närvarande undersöks inkluderar:

 • Läkemedel riktade mot uppbyggnaden av proteinet beta-amyloid (plack) som är ett karakteristiskt tecken på Alzheimers sjukdom. Vissa läkemedel som kallas monoklonala antikroppar kan förhindra att kluster av plack bildas eller ta bort dem helt[2].
 • Läkemedel som förhindrar Fyn, ett protein i hjärnan som interagerar med beta-amyloid vilket orsakar förlust av kopplingar mellan nervceller (synapser)[3].
 • Experimentella läkemedel som syftar till att blockera aktiviteten hos vissa enzymer som är involverade i produktionen av beta-amyloid[4].
 • Sätt att förhindra att proteinet tau vrids och bildar trassel – mikroskopiska fibrer som är ett annat vanligt kännetecken på Alzheimers sjukdom. Kliniska prövningar pågår med tau-hämmare och vacciner[5].
 • Forskare tittar specifikt på den inflammation i hjärnan som alzheimer orsakar. Ett läkemedel som kanske kan stimulera immunsystemet att skydda hjärnan från skadliga proteiner undersöks[6].
 • Forskare studerar insulinets effekt på hjärnan och dess funktion samt hur insulinhalter kan påverka Alzheimers sjukdom[7].
 • Ett antal studier undersöker sambandet mellan utveckling av alzheimer och hjärt-kärlhälsa[8].
 • Mer efterforskning behövs också om effekterna av att ta hormoner för att förhindra alzheimers. Inledande forskning indikerar att östrogenbehandling under minst ett år i perimenopaus eller tidigt klimakterium skyddar förmågor för tänkandet och minnet hos kvinnor som har högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom[9].

Utvecklingen av nya behandlingar för Alzheimers sjukdom är en långsam process som kräver noggrann detaljerad forskning och analys[10]. Även om utvecklingstakten kan vara frustrerande för personer med sjukdomen och deras familjer i väntan på nya behandlingsalternativ, finns det optimism att framsteg görs för att förbättra diagnosen, behandlingen och förebyggandet av alzheimer.

[1] Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V et al. Dementia prevention, intervention and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6

[2] Cummings J, Lee G, Ritter A, Sabbagh M, Zhong K. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2020. Alzheimers Dement (NY). 2020;6(1):e12050. doi:10.1002/trc2.12050

[3] Murphy MP, LeVine H III. Alzheimer’s disease and the β-amyloid peptide. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):311-323. doi:10.3233/JAD-2010-1221

[4] Nygaard HB, van Dyck CH, Strittmatter SM. Fyn kinase inhibition as a novel therapy for Alzheimer’s disease. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):8. doi:10.1186/alzrt238

[5] Huang LK, Chao SP, Hu CJ. Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease. J Biomed Sci. 2020;27(1):18. doi: 10.1186/s12929-019-0609-7

[6] Al Mamun A, Uddin MS, Mathew B, Ghulam MA. Toxic tau: structural origins of tau aggregation in Alzheimer’s disease. Neural Regen Res. 2020;15(8)1417-1420. doi:10.4103/1673-5374.274329

[7] Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (NY). 2018;4:575-590. doi:10.1016/j.trci.2018.06.014

[8] Kellar D, Craft S. Brain insulin resistance in Alzheimer’s disease and related disorders: mechanisms and therapeutic approaches. Lancet. 2020;19(9):758-766. doi:10.1016/S1474-4422(20)30231-3

[9] Tublin JM, Adelstein JM, Del Monte F, Combs CK, Wold LE. Getting to the heart of Alzheimer disease. Circ Res. 2019;124(1):142-149. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313563

[10] Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer’s disease in Finland: nationwide case-control study. BMJ. 2019;364:l665. doi:10.1136/bmj.l665

Referenser och källor

 1. Dementia. World Health Organization website. Published September 21, 2020. Accessed December 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
 2. Kawas CH, Corrada MM. Alzheimer’s and dementia in the oldest-old: a century of challenges. Curr Alzheimer Res. 2006;3(5):411-419. doi:10.2174/156720506779025233
 3. What causes Alzheimer’s disease? National Institute on Aging website. Updated December 24, 2019. Accessed February 2021. https://www.nia.nih.gov/health/what-causes-alzheimers-disease
 4. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V et al. Dementia prevention, intervention and care. Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6
 5. Cummings J, Lee G, Ritter A, Sabbagh M, Zhong K. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2020. Alzheimers Dement (NY). 2020;6(1):e12050. doi:10.1002/trc2.12050
 6. Murphy MP, LeVine H III. Alzheimer’s disease and the β-amyloid peptide. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):311-323. doi:10.3233/JAD-2010-1221
 7. Nygaard HB, van Dyck CH, Strittmatter SM. Fyn kinase inhibition as a novel therapy for Alzheimer’s disease. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):8. doi:10.1186/alzrt238
 8. Huang LK, Chao SP, Hu CJ. Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease. J Biomed Sci. 2020;27(1):18. doi: 10.1186/s12929-019-0609-7
 9. Al Mamun A, Uddin MS, Mathew B, Ghulam MA. Toxic tau: structural origins of tau aggregation in Alzheimer’s disease. Neural Regen Res. 2020;15(8)1417-1420. doi:10.4103/1673-5374.274329
 10. Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT. Inflammation as a central mechanism in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (NY). 2018;4:575-590. doi:10.1016/j.trci.2018.06.014
 11. Kellar D, Craft S. Brain insulin resistance in Alzheimer’s disease and related disorders: mechanisms and therapeutic approaches. Lancet. 2020;19(9):758-766. doi:10.1016/S1474-4422(20)30231-3
 12. Tublin JM, Adelstein JM, Del Monte F, Combs CK, Wold LE. Getting to the heart of Alzheimer disease. Circ Res. 2019;124(1):142-149. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313563
 13. Savolainen-Peltonen H, Rahkola-Soisalo P, Hoti F et al. Use of postmenopausal hormone therapy and risk of Alzheimer’s disease in Finland: nationwide case-control study. BMJ. 2019;364:l665. doi:10.1136/bmj.l665
 14. Cavedo E, Lista S, Khachaturian Z et al. The road ahead to cure Alzheimer’s disease: development of biological markers and neuroimaging methods for prevention trials across all stages and target populations. J Prev Alzheimers Dis. 2014;1(3):181-202. doi:10.14283/jpad.2014.32
Du kanske är intresserad av...

Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en progressiv och irreversibel hjärnsjukdom som är den vanligaste orsaken till demens. Det försämrar minnet och den kognitiva förmågan och orsakar lidande och ångest för människor samt är ofta överväldigande för familjer och vårdare. More than 50 million people worldwide are living with dementia with the number is forecast to rise to 152 million by 2050.