Integritetspolicy

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt alla andra tillämpliga dataskyddsföreskrifter ger vi dig härmed detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter.

 

 1. Vem är personuppgiftsansvarig gällande behandlingen av dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig

Neuraxpharms koncernföretag (“Neuraxpharm”). Du hittar kontaktuppgifterna för de hänvisade företagen i följande länk

[…]

Särksilt i avseende till farmakovigilans är det CEREBRO SPAIN BIDCO S.L. som är ansvariga.

E-postadress

gdpr@neuraxpharm.com

 

 1. Med vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Neuraxpharm behandlar de personuppgifter du tillhandahåller oss genom att fylla i kontaktformulär eller genom att kontakta oss via e-postadress eller telefonnummer på webbplatsen för de ändamål som anges nedan:

 1. Marknadsföring

Som en del av sin marknadsföringsaktivitet kan Neuraxpharm tillhandahålla sätt för dig att registrera eller prenumerera på nyheter eller relaterad kommersiell information. Sådana sätt kräver alltid ditt uttryckliga samtycke för att vi ska kunna skicka nyheter eller kommersiell information till dig. Så om du har gett oss ditt samtycke så kommer Neuraxpharm att skicka dig information om sina produkter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot kommersiell kommunikation genom att klicka på länken eller knappen i varje kommersiell kommunikation eller genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress. gdpr@neuraxpharm.com.

 

 1. Kontakt

För att svara på förfrågningar om information.

 

 1. Rapporteringskanal för efterlevnad avetiskt regelverk:

Hantera de klagomål som lämnats in till Neuraxpharm med hjälp av rapporteringskanalen för efterlevnad av etiskt regelverk samt genom att utreda de rapporterade fakta, vidta lämpliga korrigerande åtgärder och vid behov informera användarens resultat från proceduren.

 

 1. Biverkningsrapport
 1. Svara på förfrågningar om information som användaren har gjort på detta sätt.
 2. Hantera registreringen av misstankar om biverkningar.

 

 1. Kontakt med vårdpersonal

För att svara på förfrågningar om information.

 

 1. Internationell handel

För att svara på förfrågningar om information.

 

 1. Webbplatsregister (“Privat område”)

Hantera din begäran om att registrera dig på vår webbsida.

 

 1. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Neuraxpharm förbinder sig att behandla dina personuppgifter så länge det är användbart och nödvändigt för att kunna erbjuda dig en kvalitetsservice. Därför kommer Neuraxpharm att göra alla rimliga och lämpliga ansträngningar för att minimera den tid det tar att behandla och lagra dina personuppgifter.

I synnerhet vill vi informera dig om att dina personuppgifter kommer att lagras med nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för uppgifterna under följande perioder och åtminstone så länge du inte begär att den ska tas bort:

Ändamål

Lagringsperiod

Marknadsföring (avsnitt 2.i)

Tills du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Kontakt (avsnitt 2.ii)

Så länge det är nödvändigt för att uppfylla din begäran.

Rapporteringskanal för efterlevnad av etiskt regelverk (avsnitt 2.iii)

Så länge det är nödvändigt att besluta om det är lämpligt att inleda en utredning om de rapporterade händelserna och om så är lämpligt för den tid som krävs för att lösa klagomålet.

Biverkningsrapport (avsnitt 2.iv)

De som omfattas i lagstiftningen som reglerar skyddet av allmänhetens rätt till hälsa samt information och utbildning till kunder angående begränsning av ansvar.

Kontakt med vårdpersonal (avsnitt 2.v)

 

Så länge det är nödvändigt för att uppfylla din begäran.

Internationell handel (avsnitt 2.vi)

Så länge det är nödvändigt för att uppfylla din begäran.

Webbplatsregister (avsnitt 2.vii)

Så länge det är nödvändigt för att uppfylla din begäran.

 

I alla möjliga fall, även om du begär att dina personuppgifter ska raderas, har Neuraxpharm rätt att behålla och tillvara ta dem, under lämplig blockering, så länge det krävs för att uppfylla motsvarande rättsliga skyldigheter samt att göra dem tillgängliga för de behöriga myndigheterna i de olika ärenden som är tillämpliga.

 

 1. Vad är den rättsliga grunden gällande behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter varierar beroende på syftet med behandlingen i enlighet med punkt 2 i denna policy:

Ändamål

Rättslig grund

Marknadsföring (avsnitt 2.i)

Ditt samtycke.

Kontakt (avsnitt 2.ii)

Ditt samtycke som ges när du kontaktar oss via kontaktformuläret.

Rapporteringskanal för efterlevnad av etiskt regelverk (avsnitt 2.iii)

En rättslig skyldighet, särskilt i enlighet med direktivet (EU) 2019/1937, om skydd för individer som rapporterar brott mot europeisk unionsrätt.

Biverkningsrapport (avsnitt 2.iv)

En rättslig skyldighet, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi.

Kontakt med vårdpersonal (avsnitt 2.v)

 

Ditt samtycke som ges när du kontaktar oss via kontaktformuläret.

Internationell handel (avsnitt 2.vi)

Ditt samtycke som ges när du kontaktar oss via kontaktformuläret.

Webbplatsregister (avsnitt 2.vii)

Ditt samtycke som ges när du kontaktar oss via kontaktformuläret.

 

 1. Till vem kommer vi att lämna ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part förutom till leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för korrekt utförande av de tjänster vi tillhandahåller. Neuraxpharm kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till offentliga organ och myndigheter (administrativa eller rättsliga) i fall där en rättslig skyldighet gäller.

Vi informerar dig om att de uppgifter du har gett oss kan komma att lämnas ut till gruppen av företag som ingår i Neuraxpharm-koncernen för interna administrativa ändamål.

 

 1. Vilka är dina rättigheter angående dina personuppgifter och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi bara behåller dem för att utöva eller försvara anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till din specifika situation kan du motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. Neuraxpharm kommer att upphöra att behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

Du kan också utöva din rätt till portabilitet av dina uppgifter och dra tillbaka ditt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagstödet av behandlingen baserat på ditt samtycke innan det återkallats.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett brev, bifoga ett dokument som bevisar din identitet och uttryckligen ange rätten du vill utöva, på ovanstående adress eller genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@neuraxpharm.com.

Slutligen informerar vi dig om att du kan kontakta den behöriga dataskyddsmyndigheten i ditt land och andra behöriga offentliga organ för alla anspråk som härrör från behandlingen av dina personuppgifter.

 

 1. Sekretess och säkerhetsåtgärder

Neuraxpharm har genomfört alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att ingen förlust, ändring, missbruk eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas sker. Neuraxpharm granskar regelbundet de säkerhetsåtgärder som tillämpas för att säkerställa att de alltid är lämpliga i förhållande till den bearbetning de utför.

Trots ovanstående är användning av internet inte fullkomligt säkert och vi kan inte garantera säkerheten för din information.