I DENNA AVDELNING

Relaterade artiklar
No data was found

Humör är nivån av en persons sinnesstämning – hur balanserad den är och hur den kan förändras eller variera beroende på situationer. Det finns många skäl att hålla en stabil sinnesstämning eller humörnivån, däribland långsiktig hälsa.

Att humöret i balans är även viktigt för det vardagliga välbefinnandet. Om man upplever nedstämdhet kan man känna sig ledsen, trött, spänd eller orolig, och det kan pågå i några dagar. Nedstämdhet är en naturlig del av livet snarare än ett medicinskt tillstånd, men det är viktigt att känna igen nedstämdhet och förstå om det kan bli ett långsiktigt problem.

När din vårdpersonal har bestämt dina specifika behov kan de ge råd om den produkt som bäst passar dina behov och ditt tillstånd.

Ta reda på mer om hur du håller humöret balanserat, de vetenskapliga orsakerna till dåligt humör, vad som orsakar dessa känslor, vad du bör se upp för, vem som kan drabbas samt vad som kan göras för att mildra problem.

Vad är humör?

Humör är en persons nivå av sinnesstämning – hur balanserad den är vid olika situationer. Att hålla balans i vårt humör är viktigt inte bara för mentalt välbefinnande utan också för den fysiska hälsan.

Ett balanserat humör är ett humör där känslorna är relativt stabila och det inte finns några framträdande känslor av ångest, oro eller sorg. De som har ett balanserat humör kan sannolikt leva på sitt vanliga sätt utan att behöva tänka så mycket på saker som kan gå fel eller som man behöver oroa sig för. Att uppleva ett balanserat humör såväl som ett lågt humör är en naturlig del av livet.

Vad är dåligt humör?

Det finns ett stort antal faktorer som påverkar humöret, bland annat miljö, livshändelser och personliga omständigheter.

Det finns ingen enskild anledning till dåligt humör, olika människor har helt olika omständigheter som påverkar hur de mår vid vissa tidpunkter eller på vissa dagar. Detta innebär att dåligt humör kan vara svårt för läkare att uppmärksamma1.

Ens humör är oerhört viktigt, eftersom problem med humöret kan störa hälsan på andra sätt om humöret förblir ihållande lågt. Ett ihållande lågt humör kommer sannolikt att få negativa konsekvenser på lång sikt, så det är viktigt att tänka på hur det kan åtgärdas.

Att vara medveten om vad som har orsakat ett lågt humör kan vara användbart för att hantera det och kan leda till att man gör förändringar i sin livsstil, vilket förbättrar hur man mår på lång sikt.

1 Han SYS, Tomasik J, Rustogi N, et al. Diagnostic prediction model development using data from dried blood spot proteomics and a digital mental health assessment to identify major depressive disorder among individuals presenting with low mood. Brain Behav Immun. 2020;90:184-195. doi:10.1016/j.bbi.2020.08.011

Orsaker till dåligt humör

Det är välkänt att det finns många orsaker till dåligt humör. Ibland kan det vara en konsekvens av stora livshändelser, medan det i andra fall kan vara orsakat av incidenter som kan uppfattas som mindre – men som ändå har betydande humörförändrande konsekvenser för individen.

Olika experter har hänvisat till ett antal orsaker till dåligt humör. Hos barn och ungdomar kan dåligt humör komma till följd av dåligt stöd från familjen,1 dålig anpassning i skolan, oförmåga att klara sig i sociala situationer eller låg fysisk aktivitet. Hos vuxna kommer dåligt humör enligt olika studier till följd av händelser som bland annat nära och käras död, separationer, social isolering, misslyckande med att nå uppsatta mål,2 civilstånd och levnadssituation3 samt allmän stress.

Även om dessa är långtgående orsaker som kan ha en bredare inverkan på andra områden i livet, kan det också finnas fler specifika orsaker till dåligt humör. Dessa orsaker kan omfatta allt från D-vitaminbrist4 biverkningar av hormonella preventivmedel,5 att hantera cancer,6 att ha oförklarliga medicinska symtom7 eller att ha en sjukdom såsom inflammatorisk tarmsjukdom8.

1 Kleszczewska D, Siedlecka J, Mazur J. Physical activity and features of the environment in which school children grow up as low mood determinants. Polish Journal of Paediatrics. 2019;94(1): 25–33. doi: 10.5114/polp.2019.83739

2 Keller MC, Nesse RM. Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants. J Affect Disord. 2005;86(1):27-35. doi:10.1016/j.jad.2004.12.005

3 Sjöberg L, Fratiglioni L, Lövdén M, Wang HX. Low mood and risk of dementia: the role of marital status and living situation. Am J Geriatr Psychiatry. 2020;28(1):33-44. doi:10.1016/j.jagp.2019.08.014

4 Wilkins CH, Birge SJ, Sheline YI, Morris JC. Vitamin D deficiency is associated with worse cognitive performance and lower bone density in older African Americans. J Natl Med Assoc. 2009;101(4):349-354. doi:10.1016/s0027-9684(15)30883-x

5 Poromaa IS, Segebladh B. Adverse mood symptoms with oral contraceptives. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(4):420-427. doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01333.x

6 Reed-Berendt R, Shafran R, Langdon D, Christie D, Hough R, Coughtrey A. Experiences of low mood in young people with cancer: a qualitative study. J Pediatr Oncol Nurs. 2019;36(6):424-435. doi:10.1177/1043454219844232

7 Burton C, McGorm K, Weller D, Sharpe M. The interpretation of low mood and worry by high users of secondary care with medically unexplained symptoms. BMC Fam Pract. 2011;12:107. doi:10.1186/1471-2296-12-107

8 Jordan C, Ohlsen R, Hayee B, Chalder T. A qualitative study exploring the experience of people with IBD and elevated symptoms of anxiety and low mood and the type of psychological help they would like. Psychol Health. 2018;33(5):634-651. doi:10.1080/08870446.2017.1381958

Various causes of low mood have been cited by experts. In children and adolescents, low mood might come as a result of poor family support, maladjustment to school, inability to cope in social situations, or low levels of physical activity. In adults, studies have attributed low mood to events including the death of loved ones, romantic break-ups, social isolation, failure to reach specified goals, marital status and living situation, and general stress.

Whilst these are far-reaching causes that might have a wider impact on other areas of life, there can be more specific causes for low mood too. These could include anything from vitamin D deficiency to the side effects of hormonal contraception, dealing with cancer, having unexplained medical symptoms, or having an illness such as inflammatory bowel disease.

Vad är bra humör?

Ett bra humör kan klassas som en sinnesstämning där inga starka känslomässiga händelser inträffar,1 och kännetecknas vanligtvis av känslor av lugn, positivitet, lycka, acceptans samt en generell avsaknad av ångest eller spänningar. Någon som upplever ett bra humör kan känna sig mer motiverad att gå ut, ha mer energi för att träffa vänner och är generellt sett mer positiv till framtiden.

1 Diener E, Kanazawa S, Suh EM, Oishi S. Why People Are in a Generally Good Mood. Pers Soc Psychol Rev. 2015;19(3):235-256. doi:10.1177/1088868314544467

Vad ska man se upp för

Det finns olika saker att se upp för om du misstänker att någon kämpar med att hålla ett balanserat humör.

Fysiska symtom

 • Fatigue and lack of energy: If someone is feeling tired all the time, it might because of their mood. When we are in a low mood, our brains use more glucose, meaning there is less available to boost our energy levels.
 • Insomnia: If someone is suffering from disrupted sleep or insomnia, this could be related to their mood during the day. Children might also have problems with hyperactivity related to their low moods and sleeping patterns.

Livsstilsförändringar

 • Ökat alkoholberoende: Om någon förlitar sig på ökad användning av alkohol kan det bero på att deras humör är dåligt1.

Psykiska symtom

 • Ökad ilska eller frustration: De som lider av dåligt humör kan bli mer frustrerade än vanligt även om de inte är medvetna om kopplingen mellan deras känslor av frustration och deras humör.
 • Ökade känslor av spänningar: Spänningar, särskilt över saker som människor känner att de inte kan kontrollera, är en vanlig bieffekt av ett ihållande lågt eller obalanserat humör.
 • Ångest: Om man lider av dåligt humör kommer man sannolikt också att uppleva en ökning ångest, vilket kan öka den frustration och de spänningar som man redan känner.

Vem kan drabbas?

Svårigheter med att balansera humöret kan drabba vem som helst i alla åldrar. Barn, ungdomar, vuxna i arbetsför ålder och äldre människor kan alla drabbas av dåligt humör av olika anledningar. Men som nämnts ovan kan människor vara mer benägna att uppleva dåligt humör i speciella skeden av livet.

 • Barn och ungdomar: Barn och tonåringar kan drabbas av dåligt humör av olika anledningar: allt från hormonella förändringar, vänskapsproblem och stora förändringar som att flytta till ett nytt hus eller en ny skola till familjeförhållanden eller brist på upplevd kontroll över sitt liv. Negativa livshändelser orsakar sannolikt också betydande perioder av dåligt humör hos barn och ungdomar.
 • De med inlärningssvårigheter: Människor som lever med inlärningssvårigheter kan uppleva högre nivåer av isolering än den allmänna befolkningen och kan också märka att de kämpar med att kommunicera sina behov. Båda dessa faktorer kan leda till perioder där deras humör är lågt.
 • Kvinnor: Det finns ett antal faktorer, bland annat socioekonomiska, som kan innebära att kvinnor löper högre risk än män att drabbas av lågt eller obalanserat humör. Dock är kvinnor mer benägna än män att söka hjälp.
 • Äldre människor: Äldre löper högre risk än yngre att drabbas av ensamhet och isolering, vilket kan leda till dåligt humör. Dåligt humör har även kopplats till kognitiv försämring hos äldre människor1.


   

Vad kan vi göra för att upprätthålla ett balanserat humör?

Humör är beroende av många faktorer såsom bland annat individers sammanhang och omständigheter. Humör är inte ett diagnoserbart tillstånd, vilket innebär att det inte finns ett bestämt medicinskt tillvägagångssätt för att behandla det1. Det finns dock olika saker som individer kan göra själva för att hålla humöret i balans.

1 Bröer C, Besseling B. Sadness or depression: Making sense of low mood and the medicalization of everyday life. Soc Sci Med. 2017;183:28-36. doi:10.1016/j.socscimed.2017.04.025

Egenvård

 • Träning: I forskning nämns träning ofta som ett bra sätt att öka positivitet och humör13: de mentala hälsofördelarna med att vara utomhus och få frisk luft samt effekten av endorfiner är väl dokumenterade.
 • Mindfulness: Ett program för mindfulness,1 som inkorporerar stressreducerande tekniker kan vara användbart för att lindra symtom vid dåligt humör.
 • Svåra negativa tankar: Negativa tankemönster kan verka ogenomträngliga, men man kan försöka övervinna tankarna genom att först bedöma om de är rationella eller inte och sedan börja införliva mer balanserade tankemönster i vardagen.
 • Dra ner på alkohol: Alkohol har en depressiv effekt, vilket betyder att det kan påverka humöret negativt – speciellt om någon redan känner sig nere. Att tänka på drickandet och dra ner vid behov kan göra en stor skillnad för att förbättra humöret.

Hjälp från sjukvården

Det är viktigt att notera att dåligt humör inte är en medicinsk diagnos. Men människor som själva har provat olika metoder för att förbättra sitt humör men inte har hittat något effektivt botemedel kan överväga att söka hjälp av en läkare för att förbättra sitt sinnestillstånd. Hjälp från sjukvården kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT fungerar genom att man bryter ner stora problem i mindre delar för att framgångsrikt hantera problemen. KBT har nämnts som en potentiell behandling för dem som lider av dåligt humör1.
 • Lämplig medicinering: Om egenvårdsteknikerna inte är tillräckliga kan en läkare ordinera antidepressiva medel eller annan medicin. Observera att sjukvårdsrådgivning bör uppsökas innan man tar något läkemedel.

Vetenskapliga studier

Aktuell forskning om humöret fokuserar på effekterna av lågt humör för individer i vissa specifika sammanhang: till exempel personer med vissa medicinska tillstånd eller som har drabbats av trauma tidigare. Det finns för närvarande inte så mycket forskning om nedstämdhet bland den allmänna befolkningen. Studier tenderar att fokusera på hur individer mildrar effekterna av deras nedstämdhet och hur livsstilsförändringar kan genomföras för att positivt påverka mental hälsa snarare än att fokusera på ett medicinskt tillvägagångssätt.

Forskning har fokuserat på hur individer som självmedicinerar, bland annat genom alkohol, och hur äktenskaps- och livssituationer kan påverka nedstämdhet. Bland barn har miljösammanhang och fysisk aktivitet undersökts, liksom diagnoser av sjukdomar såsom bland annat cancer. Studier har också undersökt om det finns ett enklare sätt att diagnostisera patienter med dåligt humör, eftersom det är något som inte ofta diagnostiseras i primärvården.

Referenser och källor

 1.  Hasler G. Understanding mood in mental disorders. World Psychiatry. 2020;19(1):56-57. doi:10.1002/wps.20719
 2. Nettle D. An evolutionary model of low mood states. J Theor Biol. 2009;257(1):100-103. doi:10.1016/j.jtbi.2008.10.033
 3.  Han SYS, Tomasik J, Rustogi N, et al. Diagnostic prediction model development using data from dried blood spot proteomics and a digital mental health assessment to identify major depressive disorder among individuals presenting with low mood. Brain Behav Immun. 2020;90:184-195. doi:10.1016/j.bbi.2020.08.011
 4. Kleszczewska D, Siedlecka J, Mazur J. Physical activity and features of the environment in which school children grow up as low mood determinants. Polish Journal of Paediatrics. 2019;94(1): 25–33. doi: 10.5114/polp.2019.83739
 5. Keller MC, Nesse RM. Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants. J Affect Disord. 2005;86(1):27-35. doi:10.1016/j.jad.2004.12.005
 6. Sjöberg L, Fratiglioni L, Lövdén M, Wang HX. Low Mood and Risk of Dementia: The Role of Marital Status and Living Situation. Am J Geriatr Psychiatry. 2020;28(1):33-44. doi:10.1016/j.jagp.2019.08.014
 7. Wilkins CH, Birge SJ, Sheline YI, Morris JC. Vitamin D deficiency is associated with worse cognitive performance and lower bone density in older African Americans. J Natl Med Assoc. 2009;101(4):349-354. doi:10.1016/s0027-9684(15)30883-x
 8. Poromaa IS, Segebladh B. Adverse mood symptoms with oral contraceptives. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91(4):420-427. doi:10.1111/j.1600-0412.2011.01333.x
 9. Reed-Berendt R, Shafran R, Langdon D, Christie D, Hough R, Coughtrey A. Experiences of Low Mood in Young People With Cancer: A Qualitative Study. J Pediatr Oncol Nurs. 2019;36(6):424-435. doi:10.1177/1043454219844232 having unexplained medical symptoms, or having an illness such as inflammatory bowel disease.
 10. Burton C, McGorm K, Weller D, Sharpe M. The interpretation of low mood and worry by high users of secondary care with medically unexplained symptoms. BMC Fam Pract. 2011;12:107. doi:10.1186/1471-2296-12-107
 11. Jordan C, Ohlsen R, Hayee B, Chalder T. A qualitative study exploring the experience of people with IBD and elevated symptoms of anxiety and low mood and the type of psychological help they would like. Psychol Health. 2018;33(5):634-651. doi:10.1080/08870446.2017.1381958
 12. Diener E, Kanazawa S, Suh EM, Oishi S. Why People Are in a Generally Good Mood. Pers Soc Psychol Rev. 2015;19(3):235-256. doi:10.1177/1088868314544467
 13. Lane AM, Lovejoy DJ. The effects of exercise on mood changes: the moderating effect of depressed mood. J Sports Med Phys Fitness. 2001;41(4):539-545.
 14. Carney CE, Harris AL, Falco A, Edinger JD. The relation between insomnia symptoms, mood, and rumination about insomnia symptoms. J Clin Sleep Med. 2013;9(6):567-575. doi:10.5664/jcsm.2752
 15. Maasalo K, Fontell T, Wessman J, Aronen ET. Sleep and behavioural problems associate with low mood in Finnish children aged 4-12 years: an epidemiological study. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2016;10:37. doi:10.1186/s13034-016-0125-4
 16. Mc Hugh R, McBride O. Self-medicating low mood with alcohol use: Examining the role of frequency of alcohol use, quantity consumed and context of drinking. Addict Behav. 2020;111:106557. doi:10.1016/j.addbeh.2020.106557
 17. Caracciolo B, Bäckman L, Monastero R, Winblad B, Fratiglioni L. The symptom of low mood in the prodromal stage of mild cognitive impairment and dementia: a cohort study of a community dwelling elderly population. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82(7):788-793. doi:10.1136/jnnp.2010.225003
 18. Bröer C, Besseling B. Sadness or depression: Making sense of low mood and the medicalization of everyday life. Soc Sci Med. 2017;183:28-36. doi:10.1016/j.socscimed.2017.04.025
 19. Carlson LE, Speca M, Patel KD, Goodey E. Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. Psychosom Med. 2003;65(4):571-581. doi:10.1097/01.psy.0000074003.35911.41
 20. Lu W, Krellman JW, Dijkers MP. Can Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia also treat fatigue, pain, and mood symptoms in individuals with traumatic brain injury? – A multiple case report. NeuroRehabilitation. 2016;38(1):59-69. doi:10.3233/NRE-151296
Du kanske är intresserad av...
Inga data hittades