I DENNA AVDELNING

Relaterade artiklar
Inga data hittades
Barns psykiska hälsa och välbefinnande

Psykologiskt välbefinnande hos barn omfattar både deras psykiska och känslomässiga hälsa, vilka är lika viktiga för deras utveckling som fysisk hälsa är. Psykiskt välbefinnande ger barn den bästa chansen att utvecklas väl till friska vuxna som har de färdigheter som krävs för att hantera vardagen. Ta reda på mer om vad som kan påverka barns psykiska välbefinnande och hur vi kan hjälpa barnen att må bra.

När din vårdpersonal har bestämt dina specifika behov kan de ge råd om den produkt som bäst passar dina behov och ditt tillstånd.

Vad kan påverka psykiskt välbefinnande under barndomen?

Psykiskt välbefinnande är en viktig del av barns allmänna hälsa. Det har ett direkt samband med deras fysiska hälsa och deras förmåga att klara sig bra i skolan, i relationer och i det dagliga livet i allmänhet.

Ett barns psykologiska välbefinnande kan påverkas av ett antal faktorer såsom familje- och skolliv samt miljön i sin helhet. Psykisk hälsa och fysisk hälsa är nära kopplade. Problem med den ena kan leda till problem med den andra. Till exempel kan ett barn som upplever dåligt humör går kanske inte ut och leker med vänner och får därför kanske inte den motion som behövs för att hålla sig fysiskt vältränad och frisk.

Huvudtyperna av problem som barn upplever

Barn kan uppleva en rad olika psykiska och känslomässiga problem vilka kan visa sig i form av dåligt humör, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, dåliga sociala färdigheter med vänner och familj, tecken på stress samt hög nivå av oro.

Dessa kan ibland vara tecken på dålig psykisk hälsa och kan påverka ett barns förmåga att fungera väl i skolan och socialt med en generellt negativ inverkan på deras allmänna välbefinnande och livsglädje.

Potentiella samband mellan fysisk och psykisk hälsa hos barn

Det finns nära kopplingar mellan fysisk och psykisk hälsa hos både barn och vuxna.

I synnerhet har forskning visat att det kan finnas ett samband mellan barns matsmältningshälsa och deras psykiska hälsa1. Forskare menar att kroppen har två hjärnor: en i huvudet och en i tarmen. De utvecklas båda från samma sorts vävnad vid befruktningen, sedan blir en del det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och den andra delen blir det enteriska nervsystemet (tarmen). Båda två styrs av samma hormoner och signalsubstanser. De är sammankopplade genom vagusnerven och är i ständig kommunikation med varandra. Denna unika koppling kallas för “tarm-hjärna-axeln”.

 

Funktioner hos tarmmikrobiotan (mikroorganismerna som lever i den mänskliga tarmen) kan påverka utvecklingen av hjärnan, immunsystemet, lungor och tillväxt. En obalans i tarmbakterier har kopplats till sjukdomar hos barn och vuxna, inklusive autism, ADHD, astma och allergier1.

En av de viktigaste signalsubstanserna för reglering och kontroll av humör är serotonin som ofta kallas “lyckohormonet”. Tarmen producerar cirka 95 % av serotoninet i kroppen och förändringar i serotoninnivåerna påverkar såväl tarmen som hjärnan.

På grund av tarm-hjärna-axeln är stress även förknippat med förändringar i tarmbakterier. Detta innebär att människor som lider av stress kan löpa högre risk för smärta, uppblåsthet och andra matsmältningsbesvär.

När tarmbakterierna är ur balans kan det ha en vid effekt på kropp och själ.

Vissa barn upplever även något som kallas “kroppssyndrom” där de känner fysisk smärta eller ångest som inte kan tillskrivas någon medicinsk störning men som kan orsakas av psykologisk eller känslomässig ångest2.

Oavsett orsak kan dålig fysisk hälsa hindra barn från att delta i aktiviteter de tycker om eller få dem att känna sig annorlunda än andra barn, vilket kan påverka deras allmänna välbefinnande. Dåligt humör kan i sin tur leda till att barn väljer att inte delta i aktiviteter som både kan förbättra deras fysiska hälsa och frigöra endorfiner, vilket kan förbättra humöret.

1 Ronan V, Yeasin R, Claud EC. Childhood Development and the Microbiome-The Intestinal Microbiota in Maintenance of Health and Development of Disease During Childhood Development. Gastroenterology. 2021;160(2):495-506. doi:10.1053/j.gastro.2020.08.065

2 Kurlansik SL, Maffei MS. Somatic Symptom Disorder. Am Fam Physician. 2016;93(1):49-54.

1 Flannery JE, Stagaman K, Burns AR et al. Gut feelings begin in childhood: the gut metagenome correlates with early environment, caregiving, and behavior. mBio. 2020;11(1):e02780-19. doi:10.1128/mBio.02780-19

Vilka är de viktigaste tecknen att se upp för hos barn?

Barn kan utveckla samma psykiska tillstånd som vuxna men barns symtom kan skilja sig. De flesta symtom relaterar till ihållande förändringar i ett barns beteende.

Vanliga tecken på dåligt psykiskt välbefinnande

Varningstecken på att ett barn kan uppleva dåligt psykiskt välbefinnande inkluderar:

 • betydande förändringar i deras beteende och humör antingen hemma eller någon annanstans (som i skolan eller hemma hos vänner)
 • att sova för mycket eller för lite
 • problem med koncentrationen
 • irritabilitet
 • Att undvika sociala situationer och aktiviteter som barnet brukade tycka om
 • ihållande känslor av sorg
 • ändringar i matvanor – bland annat att äta för mycket eller för lite
 • självskada eller försummelse
 • problem i skolan såsom skolk eller sänkta betyg
 • frekvent huvudvärk eller magvärk
 • att oroa sig eller gråta mer än vanligt

Orsaker och riskfaktorer

Liksom för vuxna kan möjliga orsaker och riskfaktorer för dåligt psykiskt välbefinnande hos barn härröra från både deras gener och miljön runt dem.

Vad kan orsaka dåligt psykiskt välbefinnande hos barn?

Barn kan uppleva dålig psykisk hälsa kopplat till deras gener om ett visst problem är ärftligt (familjärt).

Ett barns hemmiljö kan också påverka. Till exempel är barn som lever i fattigdom eller lider av vanvård, våld i hemmet eller övergrepp särskilt utsatta.

Traumatiska händelser eller förändringar kan också utlösa problem för vissa barn, till exempel vid födelsen av ett nytt syskon, byte av skola eller flytt.

Löper vissa barn högre risk?

Psykiska problem i barndomen påverkar många familjer. Dock kan vissa familjer vara mer utsatta på grund av sina levnadsförhållanden eller yttre påverkan. Potentiella riskfaktorer för barn inkluderar:

 • att uppleva en traumatisk händelse såsom att en nära familjemedlem dör eller att ens föräldrar skiljer sig
 • att ha en långvarig fysisk sjukdom
 • att ha en förälder med psykisk ohälsa eller missbruksproblem
 • att uppleva vanvård eller övergrepp
 • att uppleva mobbning
 • ekonomiska problem hemma, inklusive dålig bostad
 • att agera som vårdare eller i en annan sådan ansvarsroll
 • svårigheter i skolan

Stöd barns psykiska hälsa och välbefinnande

Det är viktigt att vi ger stöd åt barn som upplever dåligt psykiskt befinnande eftersom effekterna kan ha en långsiktig inverkan på barnens utveckling och livschanser. Genom att ge stöd kan vi hjälpa barnen att bättre hantera problem som orsakar problem hemma, i skolan och i deras relationer med vänner och familj.

Hur kan vi hjälpa dem att upprätthålla psykiskt välbefinnande?

De flesta barn har människor runt omkring sig – familj, vänner, barnvakter, vårdare, lärare och andra yrkesverksamma som skolsköterskor – som alla kan hålla utkik efter eventuella varningstecken och generellt stödja ett barns psykiska och känslomässiga välbefinnande.

Genom att se till att ett barn har positiva och givande relationer runt omkring sig kan vi hjälpa barnet att upprätthålla sitt psykologiska välbefinnande. Såhär kan vi ge stöd åt barn:

 • Lyssna: Fråga barnen hur de mår och om eventuella bekymmer de har. Ta vad de säger på allvar. Se till att samtal om känslor och emotioner känns så normala och rutinmässiga som möjligt.
 • Stöd: Om ett barn verkar ha svårigheter, försök att hjälpa barnet att hantera det och ta hjälp av stöd från andra (till exempel deras lärare) vid behov.
 • Uppmuntra: Var intresserad av vad barnet tycker om, till exempel om det är en sport eller andra fritidsintressen. Prata med barnen om vad som är viktigt för dem och visa ditt stöd.

Om du är orolig över en ihållande förändring i ett barns beteende, prata med andra i runt omkring barnet och diskutera eventuella problem med en läkare.

Hälsosamt liv

Alla barn kommer att dra nytta av en allmänt hälsosam livsstil som stöder deras fysiska, känslomässiga och psykiska välbefinnande. Detta kan inkludera:

 • att äta en balanserad kost
 • att hålla sig fysiskt aktiv
 • att ha tid och möjlighet
 • att leka inomhus och utomhus
 • att delta i aktiviteter i lokalsamhället och med vänner
 • att vara i en stödjande familj där man känner sig trygg och stöttad i sina val

Var man kan hitta stöd?

Föräldrar, familjer, vänner, lärare och hälso- och sjukvårdspersonal, såsom en specialist inom barns psykiska hälsa, kan alla hjälpa till att ge stöd åt barn som kan löpa risk för dåligt psykiskt välbefinnande.

Ett av de viktigaste sätten som föräldrar kan stödja sina barn på är att lyssna på barnen och att ta deras känslor på allvar. Föräldrar kan fråga efter stöd från andra om de känner att deras barn är oroligt under en längre tid, om dessa känslor påverkar barnets dagliga livsglädje eller om barnets beteende påverkar familjelivet.

Föräldrar som är oroade över sitt barns psykiska hälsa kan tycka att det är bra att diskutera sina erfarenheter med andra familjemedlemmar, vänner och barnets bredare krets för att ta reda på om de också har märkt några beteendeförändringar. Förändringarna kan sedan diskuteras med barnets läkare.

Läkaren kan skriva en remiss till en psykolog eller kurator för bedömning av barnets psykiska och emotionella hälsa samt för att ordna eventuellt stöd eller behandling. Detta kan inkludera terapi individuell terapi, familjeterapi eller hjälp från barnets skola eller samhällsprogram utformade för att stödja ungdomar. En logoped kanske också kan hjälpa till med eventuella utvecklingsproblem.

Vetenskapliga studier

Forskning pågår om rollen tarmmikrobiotan (ekosystemet av mikroorganismer i mag-tarmkanalen) har som en regulator av hjärna och beteende. Man tror att förändringsperioder i mikrobiotan sammanfaller med utvecklingen av andra kroppssystem, särskilt med hjärnan och axeln mellan mikrobiota–tarm–hjärna1. På grund av detta har forskare undersökt möjligheten att utveckla nya mikrobiotareglerande strategier tidigt i livet för att stödja neuroutveckling2.

Effekterna av så kallad “toxisk stress” (till exempel när ett barn utsätts för fysiska eller känslomässiga övergrepp) har också visat sig störa utvecklingen av hjärnans uppbyggnad och andra organsystem samt ökar risken för stressrelaterad sjukdom och kognitiv funktionsnedsättning. Toxisk stress i barndomen kan leda till förseningar i utvecklingen och hälsoproblem senare i livet såsom hjärtsjukdomar, diabetes, missbruk och depression1.

Omfattande forskning tyder på att vårdande, lyhörda och pålitliga relationer kan hjälpa till att återställa unga barn som har upplevt vanvård2.

1 Harvard University Center on the Developing Child. Toxic stress. Accessed February 2021. https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/

2 National Scientific Council on the Developing Child. 2012. The science of neglect: the persistent absence of responsive care disrupts the developing brain: Working Paper 12. Accessed February 2021. https://developingchild.harvard.edu/resources/the-science-of-neglect-the-persistent-absence-of-responsive-care-disrupts-the-developing-brain/

1 Cowan CSM, Dinan TG, Cryan JF. Annual research review: critical windows – the microbiota–gut–brain axis in neurocognitive development. Child Psychol Psychiatry. 2020;61(3):353-371. doi:10.1111/jcpp.13156

2 Borre YE, O’Keeffe GW, Clarke G, Stanton C, Dinan TG, Cryan JF. Microbiota and neurodevelopmental windows: implications for brain disorders. Trends Mol Med. 2014;20(9):509-518. doi:10.1016/j.molmed.2014.05.002

Referenser och källor

 1.  Flannery JE, Stagaman K, Burns AR et al. Gut feelings begin in childhood: the gut metagenome correlates with early environment, caregiving, and behavior. mBio. 2020;11(1):e02780-19. doi:10.1128/mBio.02780-19
 2.  Ronan V, Yeasin R, Claud EC. Childhood Development and the Microbiome-The Intestinal Microbiota in Maintenance of Health and Development of Disease During Childhood Development. Gastroenterology. 2021;160(2):495-506. doi:10.1053/j.gastro.2020.08.065
 3.  Kurlansik SL, Maffei MS. Somatic Symptom Disorder. Am Fam Physician. 2016;93(1):49-54.
 4.  Cowan CSM, Dinan TG, Cryan JF. Annual research review: critical windows – the microbiota–gut–brain axis in neurocognitive development. Child Psychol Psychiatry. 2020;61(3):353-371. doi:10.1111/jcpp.13156
 5.  Borre YE, O’Keeffe GW, Clarke G, Stanton C, Dinan TG, Cryan JF. Microbiota and neurodevelopmental windows: implications for brain disorders. Trends Mol Med. 2014;20(9):509-518. doi:10.1016/j.molmed.2014.05.002
 6.  Toxic stress. Harvard University Center on the Developing Child. Accessed February 2021. https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
 7.  The Science of Neglect: The Persistent Absence of Responsive Care Disrupts the Developing Brain: Working Paper 12. National Scientific Council on the Developing Child. 2012. Accessed February 2021. https://developingchild.harvard.edu/resources/the-science-of-neglect-the-persistent-absence-of-responsive-care-disrupts-the-developing-brain
Du kanske är intresserad av...
Inga data hittades