Varför psykisk hälsa är viktig

Varför psykisk hälsa är viktig

Dela:
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
consultation-bipolar-disorder

God psykisk hälsa är en viktig del av livet; precis som god fysisk hälsa. Vi får ständigt råd om hur vi ska ta hand om våra kroppar men alltför länge har det legat i skymundan vad vi ska göra för vår psykiska hälsa samt vem vi ska vända oss till och hur vi ska förstå.

Mer medvetenhet och vilja att prata om psykisk hälsa har inlett en ny era av förståelse och acceptans samt lett till att vissa typer av offentligt stigma har luckrats upp. Men vi har fortfarande många utmaningar framför oss.

De samhälleliga konsekvenserna av dålig psykisk hälsa är skrämmande: 25 % av den europeiska befolkningen lider av depression eller ångest och neuropsykiatriska störningar står för 19,5 % av sjukdomsbördan för EU-länderna medan kostnaden för affektiva syndrom och ångest uppgår till 170 miljarder euro per år1.

Konsekvenserna på det personliga planet är förödande: Liv förstörs, familjer splittrats och möjligheter utplånas. Upp till 50 % av alla långtidssjukskrivningar beror på depression och ångest1 samt att inget land är besparat från självmord. Världshälsoorganisationen lanserade en kampanj för att förebygga självmord 2019 efter rapporter om att 128 000 människor i Europa tar sitt liv varje år2.

Frågor om psykisk hälsa är komplexa och påverkas kraftigt av aspekter såsom familj, sysselsättning, fattigdom, diskriminering och tillgång till sjukvård.

Mental Health Europe, den största oberoende nätverksorganisationen som representerar patienter, yrkesverksamma och tjänsteleverantörer över hela Europa, kämpar för att psykisk hälsa ska vara likställt med fysisk hälsa när det gäller finansiering och tillhandahållande av tjänster: ”Vi förespråkar god psykisk hälsa och välbefinnande samt rättigheter för människor som lever med psykisk ohälsa. Vi ökar medvetenheten för att få slut på stigmatisering och diskriminering av psykisk ohälsa3.”

Vi kommer alla sannolikt att drabbas av någon form av psykisk ohälsa i våra liv, men för många är det allt annat än en övergående fas på grund av den medföljande djupgående och bestående effekten på lycka, förmågan att bilda och upprätthålla relationer samt att ha ett produktivt liv.

Effekterna börjar i tidig ålder och fortsätter under hela livet. Forskning visar att barn och tonåringar med dålig psykisk hälsa sannolikt klarar sig sämre i skolan och har sämre möjligheter till arbete. Vuxna blir mindre produktiva på jobbet och har större risk att ha relationsproblem, medan äldre är mer benägna att isoleras när de upplever psykisk ohälsa4.

De övertygande skälen till att avstigmatisera psykisk ohälsa och att förbättra tillhandahållandet av tjänster överskrider all gränser relaterade till ålder, kön, socioekonomi och geografi.

Ökande bevis och medvetenhet om belastningen av psykiska problem i Europa har lett till förbättringar, men de personliga och ekonomiska konsekvenserna är fortfarande en skam för samhället och de nationella sjukvårdssystemen.

Psykisk och fysisk går hand i hand i våra liv och den ena kan ha antingen en skadlig eller positiv inverkan på den andra. Världshälsoorganisationen definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp5.”

Denna definition har varit oförändrad sedan 1948.

Forskning har visat att 30 % av personer med ett långvarigt fysiskt hälsotillstånd också har depression eller ångest. Effekten av dålig psykisk hälsa på fysisk sjukdom beräknades att kosta National Health Service i England 9 miljarder euro per år6 – vilket även kan ses runt om i Europa med totalt 600 miljarder euro i de 28 EU-länderna7.

Referenser:

  1. World Health Organisation Regional Office for Europe. Facts and Figures. Accessed February 2021. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2012/10/depression-in-europe/depression-in-europe-facts-and-figures
  2. World Health Organisation Regional Office for Europe. WHO launches campaign on suicide prevention. Accessed February 2021. https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2019/09/who-launches-campaign-on-suicide-prevention
  3. Mental Health Europe. Our Mission. Accessed February 2021. https://www.mhe-sme.org/who-we-are-2/#1506698796176-ec64e16f-8e5b
  4. OECD/European Union. Promoting mental health in Europe. November 2018. Accessed February 2021. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-4-en.pdf?expires=1611771169&id=id&accname=guest&checksum=82CAA689890C8B4CDD6F862F9C004FFC
  5. World Health Organization. What is the WHO definition of health? Accessed February 2021. https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
  6. The King’s Fund. Mental Health: Time to Think Differently. Accessed February 2021. https://www.kingsfund.org.uk/projects/time-think-differently/trends-disease-and-disability-mental-physical-health
  7. Mental health problems costing Europe heavily. Accessed February 2021. https://www.oecd.org/newsroom/mental-health-problems-costing-europe-heavily.htm

 

Du kanske är intresserad av...

Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en viktig del av livet; precis som god fysisk hälsa. Vi får ständigt råd om hur vi ska ta hand om våra kroppar men alltför länge har det legat i skymundan vad vi ska göra för vår psykiska hälsa samt vem vi ska vända oss till och hur vi ska förstå.

Stress

Stress är en vanlig del av det moderna, hektiska livet. Det har en inverkan på arbetet, hemmet och relationer med flera utlösande faktorer som ofta verkar ligga utanför vår kontroll.

Kronisk smärta

Själva definitionen säger inte allt om vad kronisk smärta verkligen innebär. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som sällan löses snabbt och som ofta kräver lösningar för både känslor och kropp.